Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 512 resultater
123 ... 52Neste »

Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Denne meldingen omhandler samfunnssikkerhet og forebyggende nasjonal sikkerhet. Forrige melding, Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn, hadde et hovedfokus på beredskap. I denne meldingen rettes oppmerksomheten særlig mot forebygging. Forebygging er å etablere tiltak i forkant av hendelser for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av en uønsket hendelse. Ved å forebygge kan vi beskytte liv og helse, økonomiske, materielle og miljømessige verdier, og vi kan sikre kontinuitet i viktige samfunnsfunksjoner. Kostnadene ved å forebygge kan være vesentlig lavere enn kostnadene ved å håndtere hendelser og reparere skader. Utvikling av kunnskap og kompetanse er derfor viktig for alt forebyggende arbeid.

Barn og unge i plan og byggesak

Nesten all planlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort og eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre stedet mer spennende og attraktivt og mer tilpasset deres ønsker og behov.

Jeg skulle hatt BUP i en koffert – En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov

Det er alvorlig at psykisk helsevern ikke prioriteres høyt nok, verken i helseforetakene eller hos regjeringen. 70 000 barn har så store psykiske vansker at det går ut over fungering i familien, på skolen eller på fritiden, men til tross for planer og tiltak, ser vi at de samme problemene går igjen år etter år. Omkostningene for både familiene og samfunnet er store. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barnas videre utvikling. Denne rapporten har samlet erfaringer fra både de som får hjelp og de som skal gi hjelp i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).  Funnene og anbefalingene i rapporten kan bidra til å ta oss et skritt nærmere det psykiske helsevernet vi ønsker for barn og unge.

Veileder rusforebyggende arbeid

Alle elever i Osloskolen skal kjenne at skolen heier på nettopp dem!  Blant annet skal skolen bidra til at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.

Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom

Oslo står overfor store utfordringer i å motvirke utenforskap blant barn og unge. Forebygging innebærer tidlig oppdagelse, tidlig identifisering og tidlig handling overfor en mulig problemutvikling. Et av byrådets tiltak for forebyggingsoffensiv i denne planen var derfor å gi Velferdsetaten ved Uteseksjonen, i samarbeid med bydelene, i oppdrag å utvikle en felles faglig standard som inkluderer kvalitetssikring av oppsøkende arbeid rettet mot utsatte unge.

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023

Likestilling, inkludering og mangfold er sentrale og viktige verdier i det norske samfunnet. Samtidig viser undersøkelser at fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge. Diskriminering er forbudt og rasisme og hat må motvirkes. Norge skal være et trygt land å bo i uavhengig av religiøs tilhørighet. Med denne handlingsplanen ønsker regjeringen å sikre trygghet og likestilling for alle i samfunnet.

SLT handlingsplan 2020-2024 for rus og kriminalitetsforebygging i Moss

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk

En rekke studier viser at en betydelig andel av domfelte har rusmiddelproblemer, både knyttet til narkotika, medikamenter og alkohol. Regjeringens hovedmålsetning er at domfeltes levekårsutfordringer må møtes med virkningsfulle tiltak for å lykkes bedre med å tilbakeføre tidligere domfelte i samfunnet og redusere tilbakefall til ny kriminalitet. En rekke forbedringstiltak foreslås i rapporten.

«Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

De fleste ungdommer i Norge lever gode og trygge liv og har generelt god helse. Imidlertid tyder flere studier på at forekomsten av psykiske plager blant ungdom har økt de siste årene. For noen knytter de psykiske utfordringene seg bla til en oppvekst preget av rus i hjemmet, vold og omsorgssvikt og overgrep og mobbing i skolen. Folkehelse er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder. Å investere i god utdanning, gode oppvekstvilkår og gode helsetjenester til barn og unge er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.
123 ... 52Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei