Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 500 resultater
123 ... 50Neste »

Veileder rusforebyggende arbeid

I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Alle elever i Osloskolen, uavhengig av bakgrunn og utfordringer, skal møtes av trygge og varme voksne som målrettet jobber for at de skal oppleve mestring på skolen og i livet. Et hovedmål for kommunens strategiske plan er at færre utvikler rusproblemer, samt at innbyggere med rusproblemer skal få hjelp med utgangspunkt i sine behov.

Samarbeidsavtale om politiråd i Lillestrøm kommune 2020 – 2024

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

«Det var ikke bare ferie»

Hvordan kan man forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje? Ufrivillige utenlandsopphold kan berøre flere ulike forhold som barne- og tvangsekteskap, æresrelatert vold, menneskehandel, foreldretvister og barnebortføring, og omsorgssvikt. Dette er temaer som tradisjonelt har blitt definert som separate fagområder i forvaltningen og håndtert i ulike institusjonelle «spor». Her er det behov for bedre samordning mellom de ulike nasjonale veiledningstjenestene med sikte på en "felles dør inn" for tjenestene.

Internett er et stort mørkt rom. Håndtering av risiko for seksuell utnytting over internett i barnevernsinstitusjon.

Redd Barna er opptatt av at alle oppvekstarenaene bidrar til at barn lærer å se de farene de møter på nett, og det gjelder også for barnevernet. Det er grunn til å tro at barn og unge i barnevernsinstitusjoner er ekstra sårbare for overgrep på nettet da de i mindre grad enn andre får nødvendig veiledning av nære foresatte. Samtidig mangler ansatte i institusjonene tilstrekkelig kompetanse på feltet. Rapporten inneholder råd og anbefalinger og tiltak til barnevernsansatte, for at de bedre skal kunne håndtere og forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuell utnytting over nett.

Politimeldingen – et politi for fremtiden. St.meld 29 (2019-2020)

Skal befolkningens tillit og trygghet opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere veldig ulike former for kriminalitet. Fra terrorisme og vold i det fysiske rom, til overgrep på nett og svindel som rammer enkeltmennesker. Og når kriminaliteten blir mer mobil og flytter seg over i det digitale rom, kreves det en annen organisering av politiets arbeid. Fortsatt skal satsingen på barn og unge være en av politiets hovedprioriteringer.

Rusfri! Håndbok for en rusfri hverdag

Håndboka gir råd og tips til hvordan du kan bli rusfri. Det er mange måter å bli rusfri på. Velg det kapitlet eller det stikkordet som passer best for deg akkurat nå.

Statusrapport 5 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

I statusrapport 5 har koordineringsgruppen særlig vurdert restanser i tjenestene. Mange av tjenestene for barn og unge har hatt redusert aktivitet, og det er satt inn en del kompenserende tiltak. Helsetjenestene har naturlig nok vært sterkest berørt. Flere av de andre tjenestene, som politi, konfliktråd og barnevern, rapporterer  om en nedgang ihenvisninger og henvendelser. Det er derfor igangsatt flere FOU-prosjekter om pandemiens konsekvenserfor barn og unge, som redegjøres for i denne rapporten.

Statusrapport 4 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Koordineringsgruppa er urolig over at det tar så lang tid å få tjenestene tilbake i normal drift. Ikke alle om skoleeiere og skoleledere har rutiner og retningslinjer for å identifisere og følge opp sårbare elevar. Dette gjelder spesielt elever på videregående.
Det er dessuten en kraftig nedgang i planlagte gruppeaktiviteter for barn og unge i sommer. Barrne- ungdom og familiedepartementet foreslår 52 millioner kroner ekstra til de store organisasjonene, slik at de kan gi gode ferieopplevelser også i år til barn og unge som trenger det.

Statusrapport 3 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Denne tredje rapporten vurderer status for oppfølgingen av de ti tilrådingene gruppa kom med i andre rapport. Rapporten ser også særskilt på barn og unge som ikke møter på skole eller i barnehage, barn som er utsatt for vold og barn og unge med funksjonsnedsettinger. Av de barna som ikke møter i skole eller i barnehage er barn med innvandrerbakgrunn i flertall.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Revisjon 2020

Foruten tiltak som har ligget fast siden 2014, har denne handlingsplanen 8 nye tiltak:
  1. Etablering av en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon (HOD og JD)
  2. Nasjonal veiledningsfunksjon for arbeids og velferdsforvaltningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (ASD)
  3. Utprøving av nye metoder for reintegrering etter endt straffegjennomføring (JD)
  4. Veiledning til barneverntjenesten om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere (BFD)
  5. Utvikling av støtteressurser til bruk i skolen og barnehager (KD
  6. Innsats mot terrorfinansiering (JD)
  7. Utrede mulighet for bruk av risikovurderingsverktøy for politiet, PST og kriminalomsorgen (JD)
  8. Aktørkart (JD koordinerer)
123 ... 50Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei