Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 516 resultater
123 ... 52Neste »

Ungdom med uavklart tilstand

Jonas, 17 år begikk selvmord da helsetjenesten ikke fanget han opp i tide. Hvorfor og hvordan kan dette skje? Dette spørsmålet analyseres i rapporten og noen av risikofaktorene er at
  • det er uavklart hvem som har ansvaret for barn og unge som har det vanskelig over tid,
  • oppfølgingen er mangelfull, barn og unge kartlegges uten av det følges opp med systematiske tiltak,
  • det er stor variasjon i tjenestetilbudet når det gjelder organisering, omfang og kompetanse.

Ungdom om digitale medier

Rapporten handler om hva ungdom gjør på nett som er positivt og hvilke muligheter dette gir. Men den handler også om negative ting ungdom opplever. Hver dag skjer det kjipe ting på nett, som mobbing, hatefulle ytringer, seksuell trakassering og ungdom som besøker sider med skadelig innhold. Det er viktig at de voksne skjønner at dette er en del av virkeligheten, og at de som bestemmer tar grep for å forhindre dette, sier ungdommene i rapporten.

Årsrapport PMTO-behandling 2019

En undersøkelse viser at 98 % av foreldre som har mottatt PMTO-tilbud er fornøyd, og at mange barn og foreldre har fått god hjelp som har endret livs- og omsorgssituasjonen til det bedre. Foreldrene opplever at behandlingsprosessen har ført til positive endringer i måten familien er sammen på, og at de gjerne anbefaler behandlingen til andre.

Rapport for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i 2019. Tall- og tiltaksrapportering på arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

Gjennom 12 år har ordningene med minoritets- og integreringsrådgivere vært en sentral del av ulike handlingsplaner om forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll . Selv om disse ordningene har bidratt til mer bevissthet, kompetanseheving og bistand til ungdom, er det fortsatt mange, potensielt utsatte, barn og unge som ikke har noen å henvende seg til når det gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. IMDis erfaringsinnhenting ved utvalgte skoler uten minoritetsrådgivere og voksen-opplæringssystemet høsten 2019, viser at det er stor etterspørsel etter kunnskap om hvordan tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll forebygges og oppdages. I forlengelse av en slik kompetanseshevingsmodell vil IMDi utvide arbeidet med tverrfaglig samarbeid på forebyggingsfeltet.

Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Denne meldingen omhandler samfunnssikkerhet og forebyggende nasjonal sikkerhet. Forrige melding, Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn, hadde et hovedfokus på beredskap. I denne meldingen rettes oppmerksomheten særlig mot forebygging. Forebygging er å etablere tiltak i forkant av hendelser for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av en uønsket hendelse. Ved å forebygge kan vi beskytte liv og helse, økonomiske, materielle og miljømessige verdier, og vi kan sikre kontinuitet i viktige samfunnsfunksjoner. Kostnadene ved å forebygge kan være vesentlig lavere enn kostnadene ved å håndtere hendelser og reparere skader. Utvikling av kunnskap og kompetanse er derfor viktig for alt forebyggende arbeid.

Barn og unge i plan og byggesak

Nesten all planlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort og eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre stedet mer spennende og attraktivt og mer tilpasset deres ønsker og behov.

Jeg skulle hatt BUP i en koffert – En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov

Det er alvorlig at psykisk helsevern ikke prioriteres høyt nok, verken i helseforetakene eller hos regjeringen. 70 000 barn har så store psykiske vansker at det går ut over fungering i familien, på skolen eller på fritiden, men til tross for planer og tiltak, ser vi at de samme problemene går igjen år etter år. Omkostningene for både familiene og samfunnet er store. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barnas videre utvikling. Denne rapporten har samlet erfaringer fra både de som får hjelp og de som skal gi hjelp i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).  Funnene og anbefalingene i rapporten kan bidra til å ta oss et skritt nærmere det psykiske helsevernet vi ønsker for barn og unge.

Veileder rusforebyggende arbeid

Alle elever i Osloskolen skal kjenne at skolen heier på nettopp dem!  Blant annet skal skolen bidra til at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.

Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom

Oslo står overfor store utfordringer i å motvirke utenforskap blant barn og unge. Forebygging innebærer tidlig oppdagelse, tidlig identifisering og tidlig handling overfor en mulig problemutvikling. Et av byrådets tiltak for forebyggingsoffensiv i denne planen var derfor å gi Velferdsetaten ved Uteseksjonen, i samarbeid med bydelene, i oppdrag å utvikle en felles faglig standard som inkluderer kvalitetssikring av oppsøkende arbeid rettet mot utsatte unge.

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.
123 ... 52Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei