Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 488 resultater
123 ... 49Neste »

Retten til å bestemme over eget liv

Av totalt 37 tiltak i handlingsplanen er 24 pågående og 13 ferdigstilt. Se oversikten i rapporten.

Barn og unge i plan og byggesaker

Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Statusrapport for tiltakene per oktober 2019.

Handlingsveileder ved bekymring for RADIKALISERING OG VOLDERLIG EKSTREMISME

Det er viktig å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med ­tiltak som virker. Tidlig innsats krever kunnskap om risikofaktorer og kunnskap om tegn på ­radikalisering. I veilederen finnes faktainformasjon, sentrale begreper, tips om bekymringstegn og risikofaktorer, informasjon om forebygging og mulige tiltak, litteratur, lenker og kontaktpersoner.

Statusrapport 2 Utsatte barn og unges tjenester under Covid-19 pandemien

En ny statusrapport konkluderer med at alle tjenester til barn og unge nå kan gjenåpnes for normal drift. Stengte og reduserte tjenester rammer barn og unge hardt. Det er en økt risiko for å oppleve vold, og koordineringsgruppen vil vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre tjenester til voldsutsatte barn og unge. Ved at barn nå får starte på skolen igjen, vil hjelpeapparatet antagelig kunne fange opp flere som trenger det.

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

Utsatte barn og unge utgjør omtrent 20 prosent av alle barn og unge i landet.  Under Covid-19 pandemien har flere skolehelsetjenester og helsestasjoner vært helt stengt eller har redusert bemanning. Det er imidlertid viktig at sårbare barn og unge blir fulgt opp, selv under en spesiell situasjon som med koronapandemien.

Rus og kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2020 – 2024

Vågan kommune har oppdatert sin SLT-handlingsplan for lokale tiltak mot rus og kriminalitet. Politirådet, SLTkoordinator og lokal politikontakt sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.

Samarbeidsavtale mellom Sarpsborg kommune og Øst politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

NOU 2020:4 – Straffelovrådets utredning nr. 1 – Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

I denne NOU'en vurderer Straffelovrådet om et straffebud mot deltakelse i gjengkriminalitet kan være en farbar strategi i gjengsammenheng, og uttrykker også at inndragning bør være et fokusområde. Denne første utredningen gjelder spørsmål om kriminalisering av deltakelse i gjengkriminalitet og rekruttering til kriminelle gjenger.

Tiltak for – Inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet. Forebygging av radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme

Dette dokumentet er ment å synliggjøre Trondheim kommunes strategi for bekjempelse av voldelig ekstremisme og radikalisering og hvordan strategien kan være et verktøy for å kunne forebygge, håndtere og følge opp personer som står i fare for å bli rekruttert til ekstremistiske miljø.
123 ... 49Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei