Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 521 resultater
123 ... 53Neste »

Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. NOU 2020:17

Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge. Formålet med partnerdrapsutvalgets arbeid har vært å anbefale tiltak som kan bidra til å forebygge partnerdrap i fremtiden.

Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle

Det å vokse opp i familier med sosiale og økonomiske problemer kan øke sannsynligheten for at barn og unge utvikler problematferd og i ytterste konsekvens begår kriminalitet. Den viktigste forebyggende innsatsen skjer på arenaer hvor barn og unge oppholder seg og deltar til daglig. Innsats innen en rekke sektorer som ikke har det å forebygge kriminalitet som sin hovedoppgave, men som likevel virker kriminalitetsforebyggende, er aller viktigst. I Kapittel 18 kan du lese mer om dette.

Samarbeidsavtale om politiråd mellom Moss kommune og Øst politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Ny barnelov – Til barnets beste

Dagens barnelov ble vedtatt i 1981. Etter ikrafttredelsen 1. januar 1982 er det foretatt en rekke endringer i loven. Familie- og samlivsmønstre har endret seg mye siden loven ble vedtatt, og foreldre har blitt mer likestilte i foreldrerollen. Det har også vært økt oppmerksomhet mot å styrke barnets selvstendige stilling og rett til medvirkning, og å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep.  Barnets beste skal være et overordnet hensyn, både ved saksbehandlingen og ved avgjørelser etter loven.

«Hjelp, hvor ble du av?»

En undersøkelse blant tidligere og aktuelle deltakere på Stine Sofie Senteret avdekker hvordan hjelpeapparatet under koronapandemien har vist redusert, og i noen tilfelle helt fraværende tilgjengelighet for de mest sårbare barna i samfunnet. Det er mye å lære av dette. Blant annet at hjelpeapparatet må være bedre rustet til å ivareta risikoutsatte barn under framtidige kriser. I denne rapporten gir Stine Sofie Senteret sine anbefalinger.

Ungdom med uavklart tilstand

Jonas, 17 år begikk selvmord da helsetjenesten ikke fanget han opp i tide. Hvorfor og hvordan kan dette skje? Dette spørsmålet analyseres i rapporten og noen av risikofaktorene er at
  • det er uavklart hvem som har ansvaret for barn og unge som har det vanskelig over tid,
  • oppfølgingen er mangelfull, barn og unge kartlegges uten av det følges opp med systematiske tiltak,
  • det er stor variasjon i tjenestetilbudet når det gjelder organisering, omfang og kompetanse.

Ungdom om digitale medier

Rapporten handler om hva ungdom gjør på nett som er positivt og hvilke muligheter dette gir. Men den handler også om negative ting ungdom opplever. Hver dag skjer det kjipe ting på nett, som mobbing, hatefulle ytringer, seksuell trakassering og ungdom som besøker sider med skadelig innhold. Det er viktig at de voksne skjønner at dette er en del av virkeligheten, og at de som bestemmer tar grep for å forhindre dette, sier ungdommene i rapporten.

Årsrapport PMTO-behandling 2019

En undersøkelse viser at 98 % av foreldre som har mottatt PMTO-tilbud er fornøyd, og at mange barn og foreldre har fått god hjelp som har endret livs- og omsorgssituasjonen til det bedre. Foreldrene opplever at behandlingsprosessen har ført til positive endringer i måten familien er sammen på, og at de gjerne anbefaler behandlingen til andre.

Rapport for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i 2019. Tall- og tiltaksrapportering på arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

Gjennom 12 år har ordningene med minoritets- og integreringsrådgivere vært en sentral del av ulike handlingsplaner om forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll . Selv om disse ordningene har bidratt til mer bevissthet, kompetanseheving og bistand til ungdom, er det fortsatt mange, potensielt utsatte, barn og unge som ikke har noen å henvende seg til når det gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. IMDis erfaringsinnhenting ved utvalgte skoler uten minoritetsrådgivere og voksen-opplæringssystemet høsten 2019, viser at det er stor etterspørsel etter kunnskap om hvordan tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll forebygges og oppdages. I forlengelse av en slik kompetanseshevingsmodell vil IMDi utvide arbeidet med tverrfaglig samarbeid på forebyggingsfeltet.

Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Denne meldingen omhandler samfunnssikkerhet og forebyggende nasjonal sikkerhet. Forrige melding, Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn, hadde et hovedfokus på beredskap. I denne meldingen rettes oppmerksomheten særlig mot forebygging. Forebygging er å etablere tiltak i forkant av hendelser for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av en uønsket hendelse. Ved å forebygge kan vi beskytte liv og helse, økonomiske, materielle og miljømessige verdier, og vi kan sikre kontinuitet i viktige samfunnsfunksjoner. Kostnadene ved å forebygge kan være vesentlig lavere enn kostnadene ved å håndtere hendelser og reparere skader. Utvikling av kunnskap og kompetanse er derfor viktig for alt forebyggende arbeid.
123 ... 53Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei