Taushetsplikten

Reglene om taushetsplikt oppfattes ofte som vanskelige. Her finner du nyttige kunnskapsressurser om taushetspliktens rammer.

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

  • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
  • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
  • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysingsfilmer som kan være et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass.

Filmene ble publisert i 2019 av Forebygging.no.

 

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier

KS ønsker med denne veilederen å gi støtte til kommuner som vurderer å etablere tverrfaglig samarbeid eller samorganisering av arbeidet for barn, unge og familier. Veilederen gir kommunen innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten.

Les mer på hjemmesidene til KS

 

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, Regelkunnskap og praksis

Formålet med dette prosjektet har vært å framskaffe mer kunnskap om praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten mellom samarbeidende tjenester/etater, blant andre helse- og omsorgstjenestene, politiet, kriminalomsorgen, barnevernet, barnehage og skole. Prosjektet har gjennom litteraturstudier, dokumentanalyse, intervjuer og en spørreskjemaundersøkelse generert ny og viktig tverrfaglig kunnskap på et felt med lite forskning fra før.

Les mer på hjemmesidene til NOVA

 

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten 

Bestemmelsene om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett oppfattes av mange som kompliserte og uklare. En målsetting med rundskrivet er å gi den enkelte ansatte i barnevernet, og særlig i den kommunale barneverntjenesten, best mulig kunnskap om, og forståelse for disse bestemmelsene. Rundskrivet vil også være relevant for andre som kommer i kontakt med barnevernet.

Les mer på hjemmesidene til Bufdir

 

Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av pasientopplysninger til politiet ble første gang utgitt i juli 2015. I revidert versjon fra januar 2016 klargjøres det hvilke regler som gjelder for utlevering av pasientopplysninger til politiet ved trafikkulykker. (Pkt. 1.4.4  – Plikt eller rett til å varsle politiet ved ulykker.)

Les mer på hjemmesidene til Helsedirektoratet

 

Rundskriv. Rutiner og regler for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten

Det er utarbeidet et felles rundskriv om rutiner og regler for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten. Rundskrivet slår fast at man innenfor lovens rammer både har rett og plikt til å utveksle informasjon. Den enkelte tilsatte har et individuelt ansvar for å melde fra ved bekymring for et barn.

Les mer på hjemmesidene til Kriminalomsorgen

 

Informasjonsbrosjyre om taushetsplikten for helsepersonell laget av RVTS Midt

Informasjonsbrosjyre om taushetsplikten i barnehage, skole, SFO og andre forvaltningsorganer  

Alle offentlige ansatte vet at de har taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt, men relativt få vet hva som gjelder når. RVTS Midt har derfor som en liten «førstehjelp»  laget en egen informasjonsbrosjyre for helsepersonell, og en annen brosjyre for barnehage og undervisningspersonell. Denne siste brosjyren vil også kunne være aktuell for mange andre offentlig ansatte, som for eksempel ansatte på NAV. Årsaken til to ulike brosjyrer, er at helsepersonell har en mer skjerpet taushetsplikt enn mange andre offentlig ansatte.

Les mer på hjemmesidene til RVTS Midt

 

Taushetsplikten som kan hindre at barn får hjelp

Erfaringskompetanse.no (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) 
er opptatt å sikre nødvendig hjelp og støtte til barn av pårørende med rus- og psykiske problemer. Mange av disse barna blir ikke sett og faller mellom alle stoler. Det er nødvendig med systematisk samhandling rundt barna, men taushetsplikten er ofte til hinder for at de får den hjelpen de trenger.

Les mer på nettsiden Erfaringskompetanse.no. Her finner du flere publikasjoner om taushetsplikt. 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

JaNei