Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 605 resultater
123 ... 61Neste »

Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Ordet "blindsone" er brukt for å illustrere at noe ikke blir sett og forstått, og derfor ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig. I mange tilfeller oppstår blindsoner fordi tjenestene som er etablert for barn og unge, ikke evner å oppdage at et barn eller en ungdom er utsatt, eller fordi de bare ser deler av utfordringene barnet eller ungdommen har. De mest sårbare viser seg ofte å ha behov for flere tjenester samtidig, og da er det viktig at tjenestene både samarbeider og har overlappende kunnskap. Her mangler det en systematisk og helhetlig satsing på kunnskapsutvikling. I den siste av strategiens tre deler presenteres syv anbefalinger til regjeringen for å oppnå målsetningen om en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk.

Økonomistyring af tværgående og tidlige forebyggende indsatser på børn og unge-området

Dette inspirasjonsheftet gir eksempler og erfaringer på hvordan kommuner kan organisere den økonomiske styringen av tidlig forebyggende innsats som går på tvers av det spesialiserte og generelle barne- og ungdomsområdet. Heftet fokuserer spesielt på tverrsektorielle tiltak, blant annet fordi hver sektor har ulik styring, ledelse og budsjetter.

Barn, ungdom og koronakrisen, delrapport 1

Når forskning viser at barn og ungdom kanskje er de som lider mest under strenge smitteverntiltak og alvorlige kriser, og at barns sårbarhet kan prege deres utvikling også i tiden etter at krisen har avtatt, er det viktig å ha kunnskapsbaserte planer for ivaretakelse av barn og ungdom når nye kriser rammer. Forskningsprogrammet har som formål å belyse problemstillinger om ulike psykososiale forhold som kan ha sammenheng med koronapandemien og smitteverntiltak. Dette skal bidra til et kunnskapsgrunnlag som beredskapsplaner for fremtidige pandemier og kriser kan bygge på.

Kompetansebehov om vold og overgrep mot barn og unge

Jevnt over rapporteres det om at enhetene innenfor alle tjenestene har god fenomenforståelse. Områdene som lederne oftest melder er aktuelle med tanke på å gjennomføre opplæring, er avdekking og forebygging av vold og overgrep, og i det å kunne snakke med barn og unge som er utsatt for/ved bekymring for vold. Videre er det bred støtte til å stille krav om basiskompetanse for alle som jobber med barn og unge. Lederne er i stor grad enige i at et felles kurs vil bidra til større felles forståelse mellom de ulike tjeneste. Det er forøvrig enighet om at samlingsbaserte opplæringstilbud gir et bedre læringsutbytte enn nettbaserte tilbud.

Politidirektoratets 2. tertialrapport 2020

Overordnet har politiet levert godt gjennom den krevende perioden som har preget landet siden nedstengingen i mars. Etaten har hatt god operativ evne og et godt planverk for krisehåndtering av pandemien. For straffesaksområdet har etaten sett en bedring gjennom 2020. Restansene har falt kraftig i løpet av året og er nå om lag 20 % lavere enn ved utgangen av 2019.

Men, Masculinities and Intimate Partner Violence

Denne boken gir ny innsikt i menn både som gjerningsmenn og ofre for vold. Den peker også på hvordan man kan involvere menn og gutter i arbeid mot vold.

Svære anbringelsessager – Erfaringer fra VISO-rådgivningsforløb

Barn som selv har vokset opp i familier med tunge sosiale belastninger som misbruk, vold og kriminalitet, har selv sammensatte utfordringer. Det kan bla være utviklings- og tilknytningsforstyrrelser, atferdsforstyrreler, kognitive utfordringer, spiseforstyrelser, skolevegring, isolasjon eller risikoatferd. Disse barna har behov for massiv støtte og behandling, og flere tiltak blir iverksatt, men uten tilstrekkelig virkning i forhold til barnas trivsel.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Kapittel 15 (s. 229) handler om oppfølging av barn og unge. Her svarer 80% av kommunene at de i stor eller svært stor grad tilrettelegger for at barn og unge som har vansker eller lidelser får hjelp og oppløging etter behov. Og godt nytt er at rutiner og praksis for tverrsektorielt samarbeid på dette feltet har økt fra 59% i 2018 til 84% i 2020.

«Mind the gap!» Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people – Final report from the process evaluation

Det er et felles behov i de nordiske landene for å samordne tjenestene til utsatte barn og unge for å kunne forbedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Tjenestetilbudene må samkjøres bedre slik at den som har behov for hjelp får et helhetlig og sammenhengende tilbud, selv om det involverer flere aktører. En helhetlig tilnærming kan bidra til at det enkelte barn og unges behov avdekkes tidlig og styrke mulighetene for tidlig intervensjon.

Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og ungdom

I 0-24 samarbeidet utgjør støtte- og veiledningsressurser et sentralt virkemiddel for å fremme økt tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge på tjenestenivået i kommunene. Ved hjelp av intervjuer og kvalitative survey-data belyser forskerne nærmere lokale erfaringer med tverrsektorielt samarbeid og bruken av støtte- og veiledningsressurser i dette arbeidet. Et hovedfunn er at virkemiddelapparatet oppfattes både som omfattende og sektorspesifikt, noe som gjør det vanskelig for de kommunale tjenestene å orientere seg i bredden av det som foreligger av relevante støtte- og veiledningsressurser. Basert på funnene anbefales enkelte justeringer i organiseringen og forvaltningen av virkemiddelapparatet.
123 ... 61Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei