Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 585 resultater
123 ... 59Neste »

Ofre for personfarlig kriminalitet med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser En undersøgelse af mødet med retssystemet

Bekreftelse fra politiet og bistandsadvokater om at de forstår offerets ubehag ved å ha blitt utsatt for voldelige overgrep eller seksuelle overgrep synes å være viktig for et positivt utgangspunkt. Men kommunikasjons- og hukommelsesutfordringer gjør det ofte vanskelig for ofre med kognitive og psykiske svekkelser å innfri forventninger til presise vitneforklaringer. Det kan til og med bli helt helt eller delvis umuligt å få fortalt deres historie. Dette er beskrevet som en grunn til at fagfolk i rettssystemet kan møte ofrenes vitnesbyrd med mistanke og at saken ikke bringes til retten.

Ungdata 2020 – Nasjonale resultater

Alt i alt viser undersøkelsen at det står bra til med norsk ungdom. Ungdomskriminaliteten flater ut og de er trolig en god del skikkeligere og veltilpasset enn mange tidligere ungdomsgenerasjoner. På ett område viser årets rapport imidlertid en fortsatt negativ utvikling. Dette gjelder ungdoms forhold til skolen. Selv om skoletrivselen er høy, har det vært fallende kurver på dette området i Ungdata gjennom hele den siste tiårsperioden.

Tidligere anbragte unge – 18 år og på vej mod voksenlivet

Opptil halvparten av de tidligere plasserte ungdommene har en psykatrisk diagnose sammenlignet med seks prosent blant andre unge. I tillegg opplever flere av dem problemer med selvskading og rusmisbruk. Spesielt ille er det for de unge som ble plassert først da de var 15 år. Halvparten av disse skadet seg selv og hadde forsøkt selvmord. Mange har ikke fått forebyggende hjelp og støtte før de flyttet. De er derfor en spesielt vanskelig gruppe å hjelpe godt inn i voksenlivet, sier forskeren ved VIVE.

Helse og rusutfordringer i fengslene

Hva skjedde med Tilbakeføringsgarantien? For personer med rusproblemer er kvalitet og oppfølging i soningen helt avgjørende for å endre et liv preget av rus og kriminalitet. Nå opplever mange innsatte at de er verre stilt når de kommer ut av fengsel enn da de kom inn.

A Randomized Controlled Trial to Investigate the Impact of Nudging University Students to Reduce Risky Alcohol Consumption

Tidligere undersøkelser viser at mange studenter synes det er vanskelig å delta i aktiviteter og sosiale sammenheng uten å drikke alkohol. En enkel nettbasert innsats hadde i dette prosjektet en vesentlig positiv virkning på studentenes alkoholkultur. Innsatsen gikk ut på blant annet å gi studentene redskaper til å styrke sin selvbevissthet og utarbeide strategier til å unngå et høyt alkoholforbruk. De fikk også informasjon om skadelig bruk av alkohol og forslag til alternative aktiviteter. Innsatsen var rettet mot to nivåer, et på individnivå og et mot barer. De som deltok på individnivå reduserte sitt alkoholforbruk med 17 % sammenlignet med en kontrollgruppe.

Trøbbel i grenseflatene – Samordnet innsats for utsatte barn og unge

Hvem tar ansvar for helheten eller koordineringen av tjenester som har ulik ansvarsområdet for oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier? Er det slik at det er lett å henvise til andre og at ansvar dermed skyves mellom tjenestene? Bare gjennom felles plattform og kunnskapsgrunnlag kan man forebygge at grenseflatene blir glippsoner som gjør at barn og unge ikke får de tjenestene de har behov for.

Kriminalitet og etniske minoriteter

Denne korte sammenfatning av 3 delrapporter fra det danske kriminalpræventive råd gir en rekke statistiske detaljer om kriminalitet blant etniske minoriteter foruten råd om hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Hele Danmarks Familieklub #bedresammen

Hele Danmarks Familieblubb er drevet av frivillige fra div. organisasjoner. I klubbene møtes 7-9 familier sammen med en håndfull frivillige hver 14. dag og spiser og leker sammen. Målet er å skape fellesskap mellom ressurssterke og utsatte barnefamilier, slik at utsatte barn og unge får en bedre mulighet til å bryte den negative sosiale arven. Evalueringen viser at det er særlig enslige og foreldre utenfor arbeidsmarkedet som har godt av å delta i familiesamfunnet med barna sine. Den viser bla også at de beste familieklubbene er de som verken er for stramme eller for løse, men som skaper en balanse der det både er planlagte aktiviteter og tid for uformell nettverksbygging.

Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold – En nasjonal kartlegging

Tilbudene fra enhetene dekker ulike former for voldsutøvelse. Behandlingen av voksne som utøver seksuell vold ser imidlertid ut til å havne i en særstilling, hvor bare halvparten av enhetene rapporterte at de gir behandling for denne problemtypen. En fjerdedel rapporterte at de behandler saker der volden er karakterisert som æres-relatert vold, mens 15 prosent rapporterte saker med tvangsekteskap og bare 5 prosent har hatt saker der kjønnslemlestelse hadde vært et tema. De fleste som kommer til behandling for vold, har utøvd vold innad i familien.

«Ikke verd å gå til politiet med» Om vold i parforhold som ikke er anmeldt

Undersøkelsen viser at bare litt over en fjerdedel av både kvinner og menn som var blitt utsatt for vold fra partneren anmelder forholdet til politiet. Et godt kjent omstendighet som også bekreftes her, er at anmeldelse sjelden synes å være aktuelt med mindre den som utsettes for volden har bestemt seg for å forlate ektefellen eller samboeren, eller allerede har gjort det. Frykt for mer vold og uttrygghet kan også tale mot å anmelde. Dessuten hadde mange av deltakerne i undersøkelsen begrenset tro på, og tillit til hva politiet har å tilby i saker om vold i parforhold. De betraktet politiet i mindre grad som hjelpeinstans enn som kriminalitetskontrollør.
123 ... 59Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei