Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 565 resultater
123 ... 57Neste »

Risici og konsekvenser ved voldsforbrydelser

Utsatte unge har størst risiko for å bli voldsoffer. Størst risiko for å bli utsatt for seksuell vold har 16-19 årige kvinner med svak sosial og økonomisk bakgrunn. Likeledes har menn med samme bakgrunn større risiko for å bli utsatt for grov vold enn andre menn.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2020

Årets rapport har et spesielt fokus på forebygging av det lokale og regionale kriminalitetsforebyggende arbeidet. En samlet vurdering av utviklingen på lokalta nivå er at kriminalitetsforebygging har fått noe høyere prioritet siden 2017. Allikevel savner kommunene et tydeligere kriminalitetsforebyggende oppdrag. Brå foreslår derfor å gi kommunene et lovrettet ansvar og mandat.

Lokalt beredskapssamarbeid

I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap fungerer: politiet, kommunene og frivillige organisasjoner. Politiet opplever samarbeidet med frivillige som fruktbart og godt, mens samarbeidet med kommunene avhenger av hvilke ressurser og kompetanse kommunene har. Samarbeidet mellom kommunene og de frivillige oppleves ulikt. I en del kommuner gir de frivillige organisasjonene uttrykk for at de ikke blir tilstrekkelig inkludert i kommunens beredskapsplanlegging, og at kommunen viser lite interesse for hva de frivillige kan bidra med i beredskapssammenheng.

Informasjon om undersøkelsen «Barn og medier 2020»

Hva gjør 9 - 18-åringer på nett? Og hva tenker foreldre til barn og unge? Medietilsynets store undersøkelse gir deg svar. De har i en årrekke gjort undersøkelser for å kartlegge barn og unges mediebruk og interesser. Det viser seg bla fire av ti norske ungdommer utsettes for digital blotting fra ukjente.

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet tilbyr barnehager og skoler tre kompetansehevede tiltak for å forhindre mobbing og krenkelser. Denne første delrapporten gir et foreløpig innblikk i hvordan deltakerne vurderer disse tre tilbudene utfra behov og erfaringer. Et viktig dilemma er det mellom tilgjengelighet på den ene siden og oppfølging på den andre. Slik tilbudene er organisert i dag skårer noen høyt på tilgjengelighet, men lavt på oppfølging. Kunne det blitt utviklet et tilbud der tilgjengeligheten ble prioritert, for eksempel gjennom nettbasert tilbud, samtidig som en opprettholdt tett oppfølging særlig for de kommunene som trengte det mest?

Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2019

Etter fire år med reformarbeid begynner tiltakene i politireformen gradvis å gi positive resultater. Det er blant annet gjort et betydelig løft i det kunnskapsbaserte forebyggende arbeidet, men i untervjuene synes mange det er uklart hvordan forebygging som primærstrategi kan og bør operasjonaliseres. Forebyggende innsats usynliggjøres ofte, fordi det ikke er så lett å måle og telle forebyggende tiltak og aktiviteter. Mange mener likevel at der politikontaktene er på pass og har funnet sin form at disse kompenserer for mer "tilfeldig" forebyggende innsats gjennom sitt operative arbeid.

Viser forsiden på meklerhåndboka

Meklerhåndboka

Meklerhåndboka beskriver metoden - Gjenopprettende prosess - i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i en tilnærming der personer som er direkte involvert eller berørte av et bestemt lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap kan identifisere skader, behov og forpliktelser hendelsen har skapt, og sammen finne fram til måter å gjenopprette og hele urett og skade så godt det lar seg gjøre.

Ungdata. Ung i Distrikts-Norge

Hva skiller ungdommer som vokser i distriktene fra de som bor i mer sentrale strøk av landet og på hvilke områder? Ett av hovedfunnene er at det er langt større likheter enn forskjeller.  Men på enkelte områder er det noe som er ulikt: Det er blant annet langt færre i distriktene som sikter inn mot høyere utdanning enn ellers i landet. Litt flere unge i distriktene starter tidlig med å drikke alkohol og litt flere har opplevd mobbing og trusler om vold enn andre steder i landet.

Evaluering av Flexid

Dette er en evaluering av et kurskonsept – Flexid, som er rettet mot barn og unge med flerkulturell oppvekst. På individnivå skal kursene gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med ulike utfordringer. På et samfunnsnivå har kursene som mål å være et forebyggende tiltak blant annet for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og manglende tilhørighet. Funnene fra spørreundersøkelsen og intervjuene med ungdommene, peker i retning av at utbytte eller nytteverdien for den enkelte ungdom som har deltatt på Flexid er av betydning. Det er imidlertid vanskelig å si noe om Flexids måloppnåelse på samfunnsnivå – ettersom samfunnseffektene ikke er direkte observerbare.

Hatkriminalitet. Anmeldt hatkriminalitet 2019

Som tidligere går de fleste hatefulle ytringer på etnisitet, dernest LHBT, før religion, funksjonsevne og antisemittisme. Der hvor hovedmotivet er religiøst gjelder alle forhold islam.  Blant LHBT-forholdene er det flest homofile menn som rammes.
123 ... 57Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei