Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 598 resultater
123 ... 60Neste »

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Kapittel 15 (s. 229) handler om oppfølging av barn og unge. Her svarer 80% av kommunene at de i stor eller svært stor grad tilrettelegger for at barn og unge som har vansker eller lidelser får hjelp og oppløging etter behov. Og godt nytt er at rutiner og praksis for tverrsektorielt samarbeid på dette feltet har økt fra 59% i 2018 til 84% i 2020.

«Mind the gap!» Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people – Final report from the process evaluation

Det er et felles behov i de nordiske landene for å samordne tjenestene til utsatte barn og unge for å kunne forbedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Tjenestetilbudene må samkjøres bedre slik at den som har behov for hjelp får et helhetlig og sammenhengende tilbud, selv om det involverer flere aktører. En helhetlig tilnærming kan bidra til at det enkelte barn og unges behov avdekkes tidlig og styrke mulighetene for tidlig intervensjon.

Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og ungdom

I 0-24 samarbeidet utgjør støtte- og veiledningsressurser et sentralt virkemiddel for å fremme økt tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge på tjenestenivået i kommunene. Ved hjelp av intervjuer og kvalitative survey-data belyser forskerne nærmere lokale erfaringer med tverrsektorielt samarbeid og bruken av støtte- og veiledningsressurser i dette arbeidet. Et hovedfunn er at virkemiddelapparatet oppfattes både som omfattende og sektorspesifikt, noe som gjør det vanskelig for de kommunale tjenestene å orientere seg i bredden av det som foreligger av relevante støtte- og veiledningsressurser. Basert på funnene anbefales enkelte justeringer i organiseringen og forvaltningen av virkemiddelapparatet.

Hele mennesker – delte tjenester. Utenforskap blant unge i utsatte boområder

Utgangspunktet for denne rapporten har vært å undersøke hvordan man bedre kan forebygge utenforskap blant unge som vokser opp i såkalte utsatte nabolag i norske storbyer. Et sentralt premiss er at hjelpen fra tjenesteapparatet må være forankret i brukernes opplevelse av egne behov for å kunne være virksom og fungere forebyggende.

Barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger. Vurdering av utfordringsbildet og anbefalinger til departementets videre arbeid

Årsakene og sammenhengene bak barne- og ungdomskriminalitet er komplekse. De må forebygges og følges opp gjennom politikk og tiltak som anerkjenner de sammensatte utfordringene som disse barna og ungdommene lever med. Det må derfor settes inn tiltak på ulike nivåer.

Barn, unge og kriminalitet – Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

Alt for mange av de forebyggende tiltak man benytter i Norge har ingen dokumentert effekt. De tiltakene som har det, benyttes i alt for liten grad. Folkehelseinstituttet vil sterkt anbefale å bruke tiltak som er grundig evaluert. Rapporten gir en oversikt over slike - med fokus på forbygging og behandling av alvorlige atferdsproblemer og kriminalitet, men også på forutsetninger for god forebygging og behandling, som betydningen av implementering og kvalitetssikring i tjenestene. Rapporten avdekker dessuten behov for mer forskning på en rekke områder for å forbedre den forebyggende innsatsen. Blant disse er å evaluere effekt av straffereaksjoner og innhold i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging på gjentakelse og forekomst av kriminalitet.

Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Sluttrapport fra følgeevaluering

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Foreløpig har tre kommuner, Alta, Færder og Røyken, prøvd ut den nye ansvarsfordelingen. Formålet med forsøket har vært å få erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt  kommunalt ansvar for barnevernet. Reformen skal tre i kraft i 2022.

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

I 2019 ble i underkant av 3% av byens barn og unge mellom 10 og 17 år registrert med kriminalitet. Det betyr at 97% ikke er det. Allikevel har det vært en økning hvert år siden 2013 av registrert fysisk vold blant barn og unge under 18 år. Denne økningen er dominert av ungdom som begår gjentatt kriminalitet. For aldersgruppen 18-20 pr ble det i 2019 derimot en nedgang i registreringen både for fysisk vold, lovbrudd mot offentlige tjenestepersoner, trusler og trusler med kniv.

Politidirektoratets rapport 1. tertial 2020

Forebygging av kriminalitet og uønskede hendelser skal være en hovedstrategi innenfor alle politiets virksomhetsområder. Det er imidlertid avdekket risiko for mangelfull omforent forståelse i organisasjonen om hva det innebærer at forebygging skal være politiets hovedstrategi. I 2020 er det derfor et tiltak å videreutvikle politiets forebyggingsstrategi for en ny flerårig periode. Målene er å: * Bidra til en mer enhetlig forståelse av forebygging i politiet * Synliggjøre det forebyggende ansvaret som ligger til ulike fagområder i politiet * Tydeliggjøre behovet for samarbeid for å styrke forebygging, både internt i politiet og med eksterne aktører * Tydeliggjøre de prioriterte funksjonenes rolle, avhengigheter og forebyggende effekter.

Livskvalitet i Norge 2020

I Norge svarer de fleste at de er fornøyd med livet. Imidlertid peker noen konkrete livshendelser seg ut, ved at en stor andel som har opplevd dem rapportere om lav tilfredshet med livet. Det gjelder særlig de som har blitt utsatt for vold eller trusler om vold, tvunget- eller forsøkt tvunget til seksuell omgang eller å bli ydmyket eller fornedret over lengre tid.
123 ... 60Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei