Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 576 resultater
123 ... 58Neste »

«Ikke verd å gå til politiet med» Om vold i parforhold som ikke er anmeldt

Undersøkelsen viser at bare litt over en fjerdedel av både kvinner og menn som var blitt utsatt for vold fra partneren anmelder forholdet til politiet. Et godt kjent omstendighet som også bekreftes her, er at anmeldelse sjelden synes å være aktuelt med mindre den som utsettes for volden har bestemt seg for å forlate ektefellen eller samboeren, eller allerede har gjort det. Frykt for mer vold og uttrygghet kan også tale mot å anmelde. Dessuten hadde mange av deltakerne i undersøkelsen begrenset tro på, og tillit til hva politiet har å tilby i saker om vold i parforhold. De betraktet politiet i mindre grad som hjelpeinstans enn som kriminalitetskontrollør.

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor?

Utagerende atferd, skolefravær og dårlige skoleprestasjoner og også psykiske problemer er viktige indikatorer for senere utenforskap. Derfor spiller tidlig innsats i grunnskolen en sentral rolle for å redusere antallet utsatte unge som senere vil utgjøre en utfordring for kommunene. Rapporten gjennomgår en rekke nasjonale innsatser, som har vært utprøvd overfor målgruppen for å se hva som finnes av kunnskap om tiltak som virker.

Integrering av erfaringskompetanse: Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin arbeidssituasjon?

Erfaringskonsulenter på rus- og psykisk helsefeltet er personer som er ansatt på bakgrunn av erfaringene med egen rusavhengighet/psykisk uhelse og som tjenestebrukere. Denne rapporten er et resultat av første del av en større undersøkelse om integrering av erfaringskompetanse i Norge. Den er basert på et delprosjekt der vi undersøker hvordan erfaringskonsulenter som har egenerfaring med rusavhengighet opplever sin posisjon i tjenestene.

Familiens betydning – Kunnskapsoversikt om hverdagsliv, omsorg, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak

Denne kunnskapsoversikten kartlegger hva vi vet om dagens familier og familielivets vilkår og utforming, om familien som arena for sosialisering, tilhørighet og utvikling, men også trekk ved familien som kan være uheldige. Rapporten tar utgangspunkt i fire sentrale tema i familieforskningen, nemlig omsorg, tidsbruk, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak. Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over forskningslitteraturen på disse fire områdene.

Truffet av volden – Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner

Rapporten peker på de mange utfordringer familievernet sliter med i møte med den stadige økende tilstrøminingen av voldsrelaterte saker. En av bekymringene blant de ansatte er at familievernet beveger seg i retning av å bli en reparasjonstjeneste fremfor den forebyggende tjenesten de insisterer på å fortsette å være.

Barnevernets arbeid med barn og unge som har erfart vold og overgrep i nære relasjoner – en litteraturstudie

Ansvaret for å forebygge og beskytte barn mot vold og seksuelle overgrep er et av barnevernets kjernemandat. Samtidig er det ikke barnevernet alene som har ansvar for å håndtere dette. Når det gjelder litteratur om barnevernets samarbeid med andre instanser, er samarbeid med politiet et relativt godt dekket område sammenlignet med andre sektorer. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om samarbeidet mellom barnevernet og spesifikke tjenester, som for eksempel familievern, krisesenter, skolehelsetjeneste, sykehus, psykiatri, skole og barnehage.

Dödligt våld och psykisk ohälsa

De færreste med en psykisk sykdom begår voldsforbrytelser. Men det kan være strategisk generelt sett å forebygge dårlig helse for å unngå potensielle hendelser. Når det gjelder mer målrettet forebyggingsinnsats kan det være viktig å øke motivasjonen til unge menn med psykiske plager til å søke hjelp.

Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge

Kan det å være utsatt for vold i likestilte Norge være særlig problematisk for majoritetsnorske kvinner? Og opplever ungdom som rapporterer høy grad av kontroll fra foreldre, også mer psykisk eller fysisk vold i hjemmet? Dette, og mer til, kan du lese om i denne boka.

Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge

På barnevernsfeltet i Norge benyttes i dag flere verktøy for å kartlegge situasjonen til utsatte barn. Derfor bestilte Bufdir en oversikt over slike kartleggingsverktøy. De verktøyene som beskrives i denne kunnskapsoppsummeringen skal kunne brukes av ansatte i barnevernet som ikke nødvendigvis er spesialister.

Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien

De aller fleste ungdommene har klart seg bra gjennom pandemien og det vises til flere positive utslag, blant annet ser det ut til at vanlig kriminalitet og vold ble redusert. For noen ble den digitale hjemmeskolen et pusterom fra mobbing og stress på skolen, for andre har Covid-19 endet syn på hva som er viktig i livet. For de fleste var svaret at pandemien bare hadde påvirket livet deres noe, men flere melder om kjedsomhet og konsentrasjonstap over å væe isolert så lenge.
123 ... 58Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei