Norsk – engelsk ordliste

Riktig  oversettelse av faguttrykk er viktig når du som kriminalitetsforebygger skal skrive rapporter til eller snakke i internasjonale fora. Her finner du engelske oversettelser av relevante begreper.

Listen er ikke uttømmende, men oppdateres jevnlig.

Oversikt A-Å

Finn begrepet i den alfabetiske oversikten, eller skriv inn søkeord
A-Å
A
ADHD
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
Administrasjon
Administration, management
Advokat
Barrister, lawyer, solicitor, legal adviser
Aktivitetsleder
Activity organiser/leader
Allmennpreventiv/allmennprevensjon
General deterrent/deterrence
Alternativ til vold
Alternative to Violence
Alvorlig lovbrudd
Serious offence
Amnesti
Amnesty
Anabole steroider
Anabolic steroids
Anmelde (et lovbrudd)
Report (a crime)
Anmeldelse
Formal report
Anstalt
Establishment, institution
Arbeidsledighetstrygd
Unemployment benefit
Arbeidsmiljøloven
The Working Environment Act
Arbeidsmoral
Work ethic
Arbeidsplikt
Obligation to work
Arbeidsreglement
Working rules
Arbeidstillatelse
Work permit
Arbeidstilsynet
The Norwegian Labour Inspection Authority
Arrangert ekteskap
Arranged marriage
Atferd
Behavior
Atferdsavvik
Deviant behaviour, behavioural disorder
Attføring
Rehabilitation
Avgjørelsesmyndighet, bestemmende myndighet
Decision-making authority
Avhengighet/avhengighetsskapend
Dependency/addictive
Avrusning
Detoxification, detox
Avskrekke/avskrekking
Deter/deterrence
Avvik
Deviation
B
Barnearbeid
Child labour
Barnebidrag
Maintenance
Barnebrud
Child-bride
Barnekriminelle
Child offenders
Barnemishandling
Child cruelty, baby battering
Barneombudet
The Ombudsman for Children
Barnevernloven (lov om barneverntjenester)
The Child Care Act
Barnevernskontor
Child welfare office
Barnevernsnemnd
Child welfare committee/board
Barnevernssak
Child welfare case, child circumstances
Barnevern/vernet
Child care/the child welfare/care authorities
Bedrager/bedrageri, grovt bedrageri
Cheat, impostor, fraud, gross fraud
Bedriftshelsetjenesten
Occupational health service
Begå en forbrytelse
Commit a crime/an offence
Begjære fengsling
Apply for a remand in custody
Begjære saken gjenopptatt
Petition for the reopening of a case
Behandling (av en person)
Treatment (of a person)
Behandling (av en sak)
Hearing, processing (of a case)
Behandling (av en søknad)
Processing (of an application)
Behandlingsinstitusjon
Treatment institution
Behandlingsprogram for seksualforbrytere
Sexual offender programs
Behandlingstilbud
Treatment facilities
Bekymring
Anxiety
Bekymringsmelding
Note of concern
Belønning
Reward
Belysning/forebyggende belysning
Security lighting
Belysningsanlegg
Floodlights
Beredskap
BCM (Business Continuity Management)
Beredskapsfamilie
Family for emergency placement/emergency shelter (home)
Beroligende midler
Tranquillizers
Berusende/bedøvende midler
Intoxicating or narcotic/anesthetic substances, intoxicants
Beslutningsdyktig, være
Have a quorum
Beste praksis
Best practice
Betingede straffereaksjoner
Suspended punishments
Betinget dom
Suspended/probationary/deferred/conditional sentence
Bevisshet, oppmerksomhet
Awareness
Bevisstgjøringsprogrammer
Awareness-raising programs
Boforhold
Housing conditions/situation
Bostøtte
Housing benefit
Bot
Fine, penalty, financial penalty
Brosjyre
Booklet, pamphlet, folder
Brudd
Infraction
Brudd - på bestemmelser
Breach of instruction, contravention
Brudd - på disiplinærbestemmelser
Disciplinary offence
Brudd - på en avtale
Infraction of an agreement
Brudd - på en lov
Breach/violation of a law/an act
Brudd - på menneskerettigheter
Human-rights abuses
Brudd - på straffeloven
Criminal offence
Brudd - på vilkårene
Breach/violation of conditions, failure to comply with conditions
Brudd - på vilkårene for samfunnsstraff
Community sentence breaches
Brudd på taushetsplikten
Breach of the duty of secrecy
Brudd på veitrafikkloven
Motoring offence
Brukstyveri
Theft of an article for the purpose of using it
Bryte - lov/påbud/vilkår
Breach, violate
Bøtelegge
Impose a fine
Butikktyveri
Shoplifter/shoplifting
Bydelspoliti
Neighbourhood police
Bygningsmessige forhold
Building conditios
C
D
Domfelte, den domfelte
The convict
Domstol som behandler saker mot unge lovbrytere
Youth court
E
Etnisk
ethnic
Etnisk mangfold, etnisk sammensetning
Ethnic diversity, ethnic mix
Ettergi/ettergivelse (av straff)
Remit/remission (of punishment)
Etter norsk lov
Under Norwegian law
F
Faglig
Professional
Familieproblem
Domestic problem
Familierådgiver
Family councelling
Familievold
Domestic violence
Forebygge/forebyggelse/forebyggende
Prevent/prevention/preventive
Forebyggelse av kriminalitet
Prevention of crime
Forebyggelse av tilbakefall
Relapse prevention
Forebyggende rusforbud
Preventive prohibition of intoxicants
Forebyggende tiltak
Preventive /security measure(s)
Foreldreansvar
Parental responsibility for child care
Foreldrerett
Parental rights
Foreldresamtykke
Parental consent
Forsøksopplegg
Pilot program/project
Forsørgeransvar (delt)
Shared supporter responsibility
Forvaltningsloven
The Public Administration Act
Forvaltningsorganer
Administrative agencies
Forvaltningssamarbeid
Administrative cooperation
Fosterforeldre/fosterhjem
Foster parents/home
Framgangsmåte
procedure
Føre-var tiltak
Due care
Friomsorgen
The Probation Service
Fyll
drunkenness
Fyllekjøring
Drunk driving
G
Gjeld, rådgivning i gjeldssaker
Debt, debt councelling
Gjeng
Gang
Gjengangere (i rettsapparatet)
Recidivist, reoffender
Gjengkriminalitet
Gang related crime
Gjentakelsesfare
Danger of reoffending/recidivism
Gjerningsmann
Offender, perpetrator, delinquent
Grunnloven, rettigheter etter Grunnloven
The Constitution, constitutional rights
Grunnskoleutdanning
Primary education
Grunnutdanning
Basic training
H
Handlingsplan
Action plan
Helse- og omsorgsdepartementet
Ministry of Health and Care Services
Helsetilsynet
The Norwegian Board of Health Supervision
Håndbok, for tilsatte
Manual, staff manual/handbook
Høring, offentlig høring
Judicial inquiry, public inquiry
I
Individualpreventiv
Deterrent
Innblandet, være innblandet i
Be implicated
Innbrudd
Burglary
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
The Directorate of Integration and Diversity
Internettmobbing
Cyberstalking, online abuse
J
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Legal Advice for Women
Juss-Buss
Law Students’ Free Legal Aid Organization
Justis- og beredskapsdepartementet
Norwegian Ministry of Justice and Public Security
K
Kjønnlemlestelse, lov om forbud mot
The Act Relating to the Prohibition of Female Genital Mutilation
Kjønnslemlestelse
Genital mutilation (female) genital cutting
Klanderverdig oppførsel
Misconduct
Knivstikking
Knife stabbing
Kognitive svakheter
Cognitive deficits
Kommunal
Municipal
Kommunal omsorgsbolig
Sheltered municipal housing
Kommune
Municipality
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Competence Center for Crime Prevention
Konfliktløsning
Conflict resolution
Konfliktråd
Mediation board
Konsekvensanalyse
BIA (Business Impact Analysis)
Krenke, krenkelse, seksuell krenkelse
Violate, violation, sexual violation
Kriminalitet, forebygging av
Crime, crime prevention
Kriminalitetsforebyggende tiltak
Crime prevention measures
Kriminalomsorg
Care and confinement of criminals
Kriminalomsorgen
The Norwegian Correctional Service
Kriminalpolitisentralen, KRIPOS
The National Bureau of Investigation, The National Criminal Investigation Service, NCIS
Kriminell atferd
Criminal behaviour
Kriminell handling
Criminal offence
Kriminell karriére
Criminal career
Kriminell lavalder
Age of criminal/legal responsibility
Kriminell unnlatelse (la være å gi hjelp når det trengs)
Crime of omission, violation of a penal provision by failure to act
Kriminelt handlingsmønster
Criminal patterns of behaviour
Kriminelt rulleblad
Criminal record
Kriminolog
Criminologist
Kriminologi
criminology
Krisesenter
Shelter for abused women
Krisesituasjon
Emergency
L
Langer
Pusher
Lavalder, den kriminelle
Age of legal responsibility
Lavalder, den seksuelle
age of consent
La være å gripe inn
Not to intervene, non-intervention
Legemsbeskadigelse, krenkelse
Bodily harm, malicious wounding
Legitim
Legitimate
Legitimasjonspapirer
Identification papers
Legitimitet
legitimacy
Lese- og skriveferdighet
Literacy
Livsmestringsprogram
Life skills training
Lovbrudd
Offence, breach of law, violation of the law
Lovbryter
Offender, lawbreaker
Lovfestede rettigheter
Legally protected rights
Lovlydig
Law-abiding, law obedient
Lovparagraf
Article, clause of the law
Lærevansker/ha lærevansker
Learning disabilities/be learning disabled
M
Medbestemmelse
Codetermination, joint consultation
Mestre/mestring
Master, manage, cope with/mastering, being able to cope with
Midler
resources
Mindre alvorlig lovbrudd, forseelse
Minor/summary/petty offence/crime
Mindreårig
Minor
Minoritet
Minority
Misbruk av mindreårig (seksuelt)
Sexual abuse of a minor
Misbruk av rusmidler
Substance misuse
Misbruke
Abuse
Mishandling
Assault
Mitt valg
My Choice, a drug and alcohol abuse program run by the Probation Service
Målsetting
Aim, goal, target
Mobbe/mobbing
Bully, harass, persecute/mob/bullying, harassing, harassment, persecution, mobbing
N
Nabolag, nærområde
Neighbourhood
Nabosamarbeid for å forebygge kriminalitet (sammen med politi og lokale myndigheter)
Neighbourhood Watch
Narkotikaavhengighet
Drug dependency
Narkotikamisbruk
Drug abuse
Naske/naskeri
Pilfer, nick/pilfering, larceny
NAV
The Norwegian Labour and Welfare Organization
Nødvendige tiltak
Action required
Nettverk, nettverksbygging
Network, network building/networking
Nærmeste pårørende
Next of kin
Nulltoleranse
Zero tolerance
O
Offentlighetsloven
The Freedom of Information Act
Offer, støtteopplegg til ofre for kriminalitet
Victim, victim assistance/support
Ombudsmann
Ombudsman
Oppføre seg godt/dårlig/upassende
Behave/misbehave/misconduct onself
Oppførsel
Behavior, conduct
Oppholdstillatelse
Residence permit
Opplysningsplikt
Duty to provide information, duty to inform
Oppmøte (frammøte, tilstedeværelse, deltakelse)
Attendance
Ordensforstyrrelse
Disturbance, breach of the peace, public order offence
Organisert kriminalitet
Organized crime
Overfall
Assault
Overfallsmann
assailant
Overgangsbolig
Half-way house
Overgi seg
Surrender
Oversending (til politiet)
Referral (to the police)
Overvåke/overvåking
Survey, monitor, keep an eye on/surveillance
P
Paragraf
Section, clause, article
Pøbel
Hooligan
Politibetjent (med ansvar for kriminalitetsforebyggende tiltak)
Crime prevention officer
Politidirektoratet
The National Police Directorate
Politihøgskolen
The Norwegian Police University College
Politimyndighet
Police authority
Politistasjon
Police station
Problemløsningsferdigheter/strategi
Problem solving skills/strategies
Prostituert
Sex worker
Prostitusjon
sex work, prostitution
Pårørende/nærmeste pårørende
Family, relations, relatives/next-of-kin
Psykiater
Psychiatrist
Psykiatrisk behandling
Psychiatric treatment
Psykiatrisk helsetjeneste/legevakt
Psychiatric health service/psychiatric emergency room
Psykisk helsevernlov
The Mental Health Care Act
Psykisk lidelse
Mental disorder
Psykolog
Psychologist
Psykose
Psychosis
Påvirke/påvirkning
Have an effect on/influence
Q
R
Ramp / rampestreker
Hooligan(s)/mischief
Rappe (stjele)
Snatch
Rasediskriminering
Racial discrimination
Rasefordommer
Racial prejudices
Rasisme
Racism  
Rasist
Racist  
Rasistisk
racial
Rasistisk mobbing
Racial harassment/harassing
Rasistisk skjellsord
Racial epithet
Rådet for psykisk helse
The Norwegian Council for Mental Health
Regelverk
Regulations
Rehabilitering
Rehabilitation
Rent rulleblad
Clean record
Ressurser (økonomiske, materielle, mentale) / knappe ressurser
Resources / scarce resources
Restriksjoner
Restrictions
Retningslinjer
Guidelines
Risikoestimering
Risk estimation
Risikovurdering
Risk assessment
Rollemodell
Role model
Rollespill
Role play
Rundskriv
Circular
Rus
Intoxication, a “high”
Rusforbud
Prohibition of intoxicants
Rusmiddel
Intoxicant, intoxicating drug
Rusmisbruk /-misbruker
Substance misuse, drug abuse/abuser, drug addict
S
Saksbehandler
Executive officer, action officer, officer in charge, case worker
Saksbehandling / god saksbehandling
Process, case processing, casework / good practice
Saksdokument
Documents relating to the case
Samarbeidsorganer
Cooperative bodies
Samfunnsansvar
Citizenship culture
Samfunnsfag
Social studies
Samfunnsnyttig arbeid
Service beneficial to the community
Samhandling, samspill
Interaction
Samtykke i / til
Consent to
Selvmord (-s forsøk)
Suicide, attempted suicide
Sikkerhetsnett
Safety net
Sikringsteknologi mot tyveri
Antitheft technology
Sinnemestringsprogram
Anger management programs
Skadeverk
Vandalism, criminal damage
Skjenkerett, ha skjenkerett
Be licensed
Skjønn
Judgement, understanding, discretion
Skremme
Intimidate
Skulk (ulovlig fravær)
Truancy
Skyldig (i en forbrytelse)
Guilty of a crime
Skyldspørsmålet
The question of guilt
Slippe med en advarsel
Let off with a warning
Sone (en dom)
Serve (a sentence)
Sosial bakgrunn
Social background
Sosiale skjevheter
Social wrongs
Sosial fremmedgjøring
Social alientation
Sosialhjelp
Public or social assistance / welfare / care
Sosialklient
Social client
Sosialkonsulent
Welfare officer
Sosialomsorg
Welfare
Sosialpolitikk
Social policy
Sosialpreventiv
Se “individualpreventiv”
Sosial taper
(Social) dropout
Sosialtjenesteloven
The Social Services Act
Spraybokser
Aerolosols, aerosol cans
Sårbar
Vulnerable
Sårbarhet
Vulnerability
Særlige vilkår
Special conditions
Statens lånekasse for utdanning
The Norwegian State Educational Loan Fund
Statsborger
Citizen
Statsborgerlige rettigheter
Civil rights
Stikke av
Absent oneself, escape, run away
Stoffavhengighet
Drug addiction
Stoff (narkotisk)
Drugs, narcotics
Stortingsmelding
White Paper (brit)
Straff
Penalty, punishment, retribution
Straffarbeid
Hard labour, penal servitude
Straffbar
Punishable
Straffbar handling
Indictable offence, punishable act
Straffeanstalt
Penal institution/establishment
Straffedømt
A convict, a sentenced person, a person with a criminal record
Straffedom
Penal sentence
Straffeloven
The Penal Code, the Criminal Code
Straffeprosessloven
The Criminal Procedure Act
Strafferegisteret
The Central Penal Register
Stressmestringsprogrammer
Stress management programs
Studiekompetanse
Entrance qualifications for higher education
Svart arbeid
Work in the black economy
Svarte penger/hvitvaske svarte penger
Black Money / whitewash money
Svindel
Fraud
Syndebukk
Scapegoat
Systematisk bearbeidelse av barn gjennom chatting på internett for å bygge opp tillit i forkant av et planlagt seksuelt overgrep
Grooming
T
Tabu
Taboo
Talsmann, talsperson
Spokesman, spokesperson
Tape en sak
Lose a case
Taushetsløfte
Promise of secrecy
Taushetsplikt/-brudd på
Duty/obligation of secrecy, professional secrecy/breach the duty of secrecy
Terrorisme / terrorist
Terrorism / terrorist
Tilbakefall
Recidivism
Tilbakeføring til samfunnet etter soning
Resettlement/reintegration of offenders
Tilgjengelighet
Availability
Tillitsbrudd
Breach of trust / confidence
Tillitsverv
Office of trust
Tilpasningsproblemer
Adjustment problems
Tilpasse seg (til samfunnet)
Adjust /adapt, adjusting to society
Tilregnelig / tilregnelighet
Legally responcible, legally sane/accountabillity
Tilstand, i påvirket/upåvirket tilstand
In an intoxicated/a sober state
Tiltak
Measures
Tolketjeneste
Inaterpreting service
Tolk / tolke
Interpreter / interpret
Tortur
Torture
Transittland (I forb. m. «trafficking»
Transit country
Tre i kraft
Take effect, come into force, become operative
Trossamfunn
Denomination
Truende oppførsel
Intimidating behaviour
Trussel / trusselbildevurdering
Threat / threat assessment
Tvangsekteskap
Forced marriage
Tverretatlig / tverretatlig samarbeid
Across organisational boundaries multi-agency management/collaboration interdisciplinary
Tyvegods
Stolen goods / property
U
Umyndig
Under age, minor
Undertrykking
Oppression
Ungdomsdomstol
Youth court (10-18)
Ungdomsfengsel
Young Offender Instituion (YOI)(GB), juvenile detention centre (USA), youth prison, juvenile establishment
Ungdomsforbryter
Juvenile delinquent, juvenile offender
Ungdomskole
Junior secondary level of primary school, junior high school
Ungdomskriminalitet
Juvenile crime, juvenile delinquency
Upåvirket
In a sober state
Uskyldig / bli uskyldig dømt
Not guilty, innocent / be wrongly convicted
Utdanning
Training/education
Utdanning utover videregående skole
Post-secondary education
Utelukkelse fra fellesskap
Exclusion from / be placed in solitary
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Directorate of Immigration
Utlendingsnemnda (UNE)
The Norwegian Immigration Appeals Board
Utuktig atferd
Indecent conduct
Utukt mot mindreårig
Sexual abuse of a minor
Utøve sin religion
Practice one’s religion  
Utvise (fra landet)
Deport, expel, be ordered to leave
V
Vakt
Guard
Vaktselskap
Guarding / security company
Vandel
Conduct, reputation
Varetekt / bli satt i varetekt
Custody, be placed / remanded in custody
Veileder
Supervisor
Veiledningsplikt
Duty to supervise
Videregående opplæring
Further training / education
Videregående skole
Upper secondary school (GB), high school (USA)
Vinningsforbrytelse
Crime of gain, crime for profit
Visum
Visa
Vold (i hjemmet / familievold)
Domestic violence
Voldsalarm
Assault alarm, personal attack alarm, locator GPS/GSM unit, portable safety device
Voldsforbryter
Violent offender
Voldtekt
Rape, sexual assault
VOX / Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Norwegian Institute for Adult Learning
W
X
Y
Yrkeshemmet
Vocationally handicapped
Yrkesopplæring
Vocational training
Ytringsfrihet
Freedom of speech/of expression
Z
Æ
Ære
Honour
Ære (på) og samvittighet
On one’s honour
Æresdrap
Honour killing
Æreskrenkelse
Libel (i skrift, bilde, tegning og elektronisk), slander (i tale), defamation
Æresord
Word of honour
Ø
Økokrim
The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime
Økonomi, den hvite, den svarte
The legitimate economy/the black economy
Økonomisk kriminalitet
White-collar crime/offences
Øyenvitne til
Be an eye-witness of
Å
Åpenhet (rett til innsyn i private selskapers og off. organers økonomi og prosesser)
Transparency
Åpent fengsel
Open prison, minimum security prison/low security prison
Årsak / årsakssammenheng
Cause / connection

 

Andre ordlister:

Her finner du Utdanningsdirektoratet sin norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok for grunnopplæringen

Fant du det du lette etter?

JaNei