Nasjonale kompetansemiljøer

Oversikt A-Å

Finn begrepet i den alfabetiske oversikten, eller skriv inn søkeord
A-Å
A
A-Larm Norge
A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge.
Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet. De representerer 31 organisasjoner. Actis arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.
Alarmtelefonen for barn og unge
Gratis nødtelefon for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge.
Alternativ til Vold – ATV
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge.
Antidoping Norge
Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet skal arbeide for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.
AV-OG-TIL
AV-OG-TIL er en alkovettorganisasjon som setter fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. AV-OG-TIL vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.
B
BAR – Barn av rusmisbrukere
BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning, og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap, erfaring, posisjon og stemme i samfunnet.
Barne- ungdoms og familiedirektoratet – Bufdir
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.
Barnehage.no
Nettsted for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor.
Barneombudet
Barneombudet er barn og unges talsperson og jobber for barns rettigheter. Barneombudet har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. Barneombudets viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen. Barneombudet er uavhengig.
Barnevernvakten
Felles portal for barnevernvaktene i Norge
BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø
Kompetansesenteret ble etablert i 2012, og består av Alrekstad skole, utadrettet tjeneste og alternative opplæringstilbud.
Blå Kors
Blå Kors er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 54 diakonale virksomheter i 16 fylker.
Blå Kors Kompasset
Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og man trenger ingen henvisning. De har avdelinger i Bergen, Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø og i løpet av 2017, i Lillehammer. Kompasset definerer ikke rusproblemer med utgangspunkt i hyppighet eller mengde rusbruk, men i konsekvensene barna selv har opplevd. Kompasset fokuserer på alkohol. Alkoholproblemer er det mest utbredte rusmisbruket i det norske samfunnet, nesten ti ganger så stort som annet misbruk. I tillegg er det med alkoholproblemer større potensiale for bagatellisering enn med illegale rusmidler. Kompasset tar imot unge uavhengig av hvilke rusmidler foreldrene bruker.
C
CACTUS – Nasjonalt kompetansenettverk om utviklingstraumer
Kunnskapen om komplekse traumer/utviklingstraumer har utviklet seg svært raskt og har implikasjoner for mange tjenester for barn og unge. For å fremme fagutviklingen på dette viktige feltet har mange norske kunnskaps- og kompetansesentre  valgt å slå sine ressurser sammen i et eget faglig nettverk – CACTUS  
D
Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme – Dembra
Dembra er et tilbud om kompetansutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Med utgangspunkt i skolens egne erfaringer bidrar Dembra til å styrke arbeidet med deltakelse og kritisk tenking.
dinutvei.no
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling
Distriktssenteret jobber for å styrke attraktiviteten til kommuner og regioner. De tilbyr kommunene gratis faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer fra små og store prosjekter i distriktene.
E
F
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.
Falstadsenteret
Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Senteret tilbyr undervisning til elever, studenter, voksne og andre grupper om Falstad fangeleir, andre verdenskrig og menneskerettigheter. Forskningen ved Falstadsenteret skal bidra til økt kunnskap og engasjement for demokrati og menneskerettigheter i vår tid.
Folkehelseinstituttet -FHI
Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og formidle kunnskap for å bidra til god folkehelse, gode helse- og omsorgstjenester og rettsikkerhet.
Forandringsfabrikken kunnskassenter
Gjennom 10 år har Forandringsfabrikken hentet inn kunnskap fra barn og unge rundt i Norge. Dette er gjort gjennom undersøkelser og kartleggingsprosjekter - og ved bruk av systematisk deltakende metodikk. Erfaringer og råd fra barn og unge presenteres uten analyser eller kommentarer fra voksne.
Forebygging.no
En nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats.
Forsvarets forskningsinstitutt
FFI er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og utland.
Frischsenteret – Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører anvendt samfunnsøkonomisk forskning innenfor en rekke ulike temaområder i samarbeid med Økonomisk institutt og andre enheter ved universitetet og støtter den utdanningen som gis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen
FUG er opptatt av hjem-skole samarbeid, å gi kunnskap om hvordan hjem-skolesamarbeid fungerer og om hvordan foreldre kan støtte sine barn. FUG's interesse er også å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som mobbing, skolearbeid, foreldremøter m.m.
Fylkesmannen
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.
G
H
Hasjavvenning.no
Hasjavvenning.no har fokus på kunnskapsformidling, forskning og erfaringsutveksling om hasjavvenning. Sidene er beregnet for personell innen skole, helse og sosial men kan også være nytt for brukere, pårørende og andre med interesse for faget. Hasjavenning.no er opprettet som et verktøy for å etablere et kompetansenettverk for hasjavvenning i Norge. Kompetansenettverket har sitt utspring i samarbeid mellom flere kommuner, bl.a. i dialoger som er opprettet i forbindelse med «Ut-av-tåka»- konferansene i Kristiansand. Sekretariat for hasjavvenning.no er per i dag Ungdomshelsetjenesten i Kristiansand kommune.
Helsebiblioteket
Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Helsebiblioteket.no driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.
HEMIL-senteret
HEMIL-senteret som ble etablert ved UiB i 1988, ble fra 2010 et eget institutt som inkluderer forskning på fagfeltene helsefremmende arbeid, barnevern, og kjønn og utvikling. Instituttet som er tverrfaglig og spenner helse- og samfunnsvitenskapelig forskning både i lokalt og globalt perspektiv, samarbeider tett med forskere fra andre fakultet og universitet i Norge og internasjonalt.
Hjelpekilden
Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. De jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og flere andre tema som berører religiøse utbrytere. Hjelpekilden er medlem av Frivillighet Norge, og mottar prosjektstøtte fra Extrastiftelsen i samarbeid med Redd Barna.
HJELP til HJELP
Nettportal for psykisk helse
HL-senteret
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings- dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust, andre folkemord, rasisme, antisemittisme og massive brudd å menneskerettigheter. Senteret tilbyr for eksempel gratis skolebesøk, undervisningsopplegg til bruk i klasserommet og kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående skole.
I
Incestsenteret i Vestfold
Incestsenteret i Vestfold gir tilbud til incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner, menn, deres pårørende og overgripere. Senteret er en offentlig godkjent stiftelse drevet av kvinner og menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, pårørende og annen nær familie til utsatte barn og voksne etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”.
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) er Nordens største samfunnsvitskapelige forskings-og utdanningsinstitutt innen emnene kriminologi og rettssosiologi. IKRS har et bachelorprogram i kriminologi, og et masterprogram i kriminologi og et i rettssosiologi.
Institutt for pedagogikk, UiO
Institutt for pedagogikk er Norges største pedagogiske forskningsmiljø, og var det første av sitt slag i Norge. Institutt for pedagogikk er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1938 og det er i dag nasjonalt ledende på sitt fagområde med en internasjonal profil på studietilbud og forskning. Pedagogikkens hovedtema er vilkår for menneskelig læring og kunnskapsutvikling. Dette gjenspeiles på ulike måter i instituttets studieprogrammer og forskningsprosjekter. Det pedagogiske fagområdet har relevans for arbeid med utdanning, kompetanse- og kunnskapsutvikling innen mange sektorer i samfunnet.
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. Instituttets forskning er fordelt på syv hovedtema: Arbeid, digitalisering, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, valg og demokrati, og velferd.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.
International Research Institute of Stavanger – IRIS
Forskningsinstituttet International Research Institute of Stavanger eies av Universitetet i Stavanger og Rogaland Research. Forskningsinstituttet har følgende forskningsavdelinger: energi, miljø og samfunnsvitenskap.
J
K
Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.
Klinikk for Krisepsykologi
Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper. Klinikken driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren. Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer tilknyttet kriser og traumer. Klinikkens medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer knyttet til  kriser og traumer.
Kommunetorget.no – for planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene
Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).
Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst i Drammen
Kompetansesenteret skal styrke virksomhetenes forutsetning for å lykkes med kompetansebygging og optimale læringsforutsetninger. Kompetansesenteret tilbyr veiledning og støtte til profesjonell utvikling av praksis, relevante og kompetansebaserte tjenester som styrker virksomhetenes læringsoppdrag samt fasiliterer møteplasser for felles kompetansebygging.
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud. KoRus-Midt er ett av syv regionale kompetansesentre på rusfeltet i Norge som får sitt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.
Kompetansesenter rus – Nord
Kompetansesenter rus, Nord-Norge er et regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Nordland, Troms og Finnmark. KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.
Kompetansesenter rus – Oslo
Kompetansesenter rus - Oslo er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Kompetansesenteret bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. Deres samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Deres primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling. Dette skal skje i tett samarbeid med regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Hovedmålgruppen er ansatte i Oslo kommune og i spesialisthelsetjenesten.
Kompetansesenter rus – region sør
Kompetansesenter rus-region sør (KoRus – Sør) eies av Borgestadklinikken. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
Kompetansesenter rus – region øst
KoRus-Øst skal i kommunene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold styrke kunnskap og kompetanse på rusfeltet. KoRus-Øst har i tillegg en nasjonal funksjon innen pengespillproblemer og problematisk spilleatferd. KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir vektlagt. Gjennom kunnskapsformidling skal kompetansesentrene bidra til arbeid på tvers av sektorer og tilby implementeringsstøtte slik at praksisfeltet kan ta i bruk kunnskapsbaserte og effektive tiltak og metoder. Kompetansesentrene skal videre legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning og bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.
Kompetansesenter rus – region vest, Bergen
Kompetansesenteret KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene inngår i et Norgesnett av sju kompetansesentre. Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region.
Kompetansesenter rus – region vest, Stavanger
KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak,helsestasjon, barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI. Utsatte over 18 år kan også ta kontakt for å få hjelp. Teamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).
Konfliktrådet
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.   Det finnes 22 konfliktråd over hele landet med til sammen ca. 130 ansatte. Å være megler er et verv som blir betalt på timesbasis. Konfliktrådene i Norge har til sammen drøyt 550 meglere.   Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen. Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift.
Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet
Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har eksistert siden 2002, og består i dag av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)Politihøgskolen (PHS) og Senter for forskning på ekstremisme (C-REX). Konsortiet utgjør et av de tyngste og mest anerkjente forskningsmiljøene i Europa på disse temaene. Det er en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner.
Kontoret for voldsofferserstating
Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Vardø. Kontorets arbeidsoppgaver er å behandle søknader om voldsoffererstatning, samt drive rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte.
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel – KOM
KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter- KRUS
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS åpnet offisielt 1. april 1937, da som "Fengselsskolen". Ved KRUS utdannes det fengselsbetjenter og verksbetjenter, det tilbys ulike etter- og videreutdanningskurs for kriminalomsorgens tilsatte. KRUS har også en egen forskningsavdeling.
Kriser.no
Dette er Web-sider hvor Senter for Krisepsykologi (SfK), Bergen, har utarbeidet anbefalinger for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser i kommunene. Hensikten med sidene er å gi detaljerte og differensierte råd til kommunene for oppfølging etter et spekter av traumatiske hendelser, og etablere et Internett-sted hvor alt dette er samlet.
KUN - kompetansesenter for likestilling
Kompetansesenteret KUN driftes av stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord som har kontorer i Steigen og på Steinkjer. De jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt. KUN arbeider for et samfunn hvor alle mennesker har like muligheter og rettigheter på alle samfunnsområder, som politikk, familieliv, arbeidsliv og fritid. KUN er en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet som bruker analyser, statistikk og interaktive metoder.
Kunnskapssenter for utdanning
Kunnskapssenter for utdanning ble en del av Universitetet i Stavanger (UiS) 01.09.2019. Senteret har som hovedoppgave å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning ved blant annet å produsere, samle, systematisere og spre nasjonal og internasjonal forskingskunnskap på utdanningsområdet.
L
Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte
Landsdekkene telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende driftes og betjenes av  Incestsenteret i Vestfold.  Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), er et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.
LNU er en paraplyorganisasjon for 96 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen 450.000 medlemskap. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. LNU jobber på vegne av sine medlemsorganisasjoner med politikk, kompetanse og støtteordninger. De tilbyr blant annet kurs, veiledning og materiell om forebygging av seksuelle overgrep i den unge frivilligheten.
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering  på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet håndhever likestillings- og diskrimineringsloven, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.
Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret jobber med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Fagområdene våre er blant annet mobbing, læringsmiljø, klasseledelse, skolevegring, psykisk helse, sosial kompetanse, lekbasert læring, organisasjonsutvikling og mangfold og inkludering.
Læringssenteret 22. juli-senteret
22. juli-senteret er et læringssenter, som skal balansere minne og kunnskap om 22. juli 2011. Gjennom pedagogisk virksomhet skal 22. juli-senteret drive kunnskapsformidling og undervisning om terroraksjonen og tilgrenset tematikk, for skoleverket og samfunnet generelt. Gjennom utvikling, undervisning og dokumentasjon av minne, læring og bearbeidelse av terroraksjonen, skal 22. juli-senteret bidra til økt kunnskap om betydningen av 22. juli, fundert i demokratiske verdier og medborgerskap.
M
Maritastiftelsen
Maritastiftelsen er en tverrkirkelig, diakonal stiftelse forankret i den kristne tro og Bibelen. Stiftelsens arbeid er rettet mot personer med rus- og adferdsproblematikk. Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe rusmiddelavhengige til et nytt og meningsfylt liv uten rus. Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende og rehabiliterende virksomhet, ettervern, arbeidstrening, foredrag og verdiformidling. Arbeidet drives både nasjonalt og internasjonalt.
Medietilsynet
Medietilsynet jobber for at alle skal ha tilgang til et variert tv- og radiotilbud og en godt utvalg av aviser i hele landet. De jobber også for at barn og unge skal ha god kunnskap om bruk av internett og digitale verktøy som gjør dem til ansvarlige brukere av digitale medium.
Medietilsynet Trygg bruk – Norges Safer Internet Centre, SIC Norway
Medietilsynet Trygg bruk er Norges Safer Internet Centre. De vil hjelpe barn og unge til å få en tryggere og bedre digital hverdag. Medietilsynet Trygg bruk samarbeider og utvikler ressurser med andre aktører både i Norge og internasjonalt.
MiRA- senteret – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
MiRA – Ressurssenter er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Senteret arbeider med spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge. Gjennom juridisk bistand, informasjons- og nettverksarbeid, kursvirksomhet, politisk deltakelse og kulturelle og sosiale aktiviteter søker de å bedre minoritetskvinners levekår i Norge.
Møreforskning
Møreforskning tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Deres styrke er tverrfaglig anvendt kunnskapsutvikling og formidling rettet mot å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte andre kunnskapsbehov som kundene har. De driver både med oppdragsforskning og egeninitierte forskingsprosjekt.
N
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse – ROP
Målsettingen med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer. Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidrar med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning. TSB bidrar til implementering av nasjonale faglige retningslinjer og annen kunnskapsbasert praksis. De tilbyr veiledning, undervisning og understøtter faglige fora for utveksling av kunnskap.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet – NSM
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. Nasjonal sikkerhetsmyndighet leverer en rekke tjenester innenfor ulike arbeidsområder og fagmiljøer. Fagområdene kan grovt fordeles mellom kategoriene "IKT-sikkerhet", "personellsikkerhet" og "fysisk sikkerhet".
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ble etablert i Levanger 1. juli 2014. Å videreutvikle samspillet mellom forskning, utdanning og praksis er et bærende prinsipp for senteret. Å bidra til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler innen pleie og omsorg, er senterets viktigste agenda. Kompetansesenteret skal være en ressurs som kommuner, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak og andre interesserte kan spille på. Senteret er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, lagt inn i Omsorgsplan 2020, finansieres av Helsedirektoratet, og er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som administrerer tiltaket.
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene og er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. NAPHA jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte lidelser og problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester der de bor.
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning - Spillforsk
Nasjonalt senter for spillforskning driver med forskning knytter opp mot både pengespill og dataspill. Senteret driver egen uavhengig forskning og finansieres gjennom regjeringen sin "Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018". Senteret vil drive med forskningsformidling, peke på nye forskningsbehov, bygge/styrke nettverk for forskning og ha en rådgivende funksjon i saker som hører innunder senteret sitt forskningsområde. Senteret vil også drive forskning og formidling i samarbeid med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress – NKVTS
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå. Senterets hovedoppgave er: forskning og utviklingsarbeid, formidling; undervisning, veiledning og rådgivning. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner.
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ble etablert i 2006 som et treårig prosjekt under Opptrappingsplanen for psykisk helse og juridisk forankret i Mental Helse. Siden den gang har senteret utviklet seg som et nasjonalt kompetansesenter med tydelig samfunnsoppdrag, øremerking i statsbudsjett og driftsavtale med Helsedirektoratet. Deres viktigste oppgave gjennom årene har vært å innhente kunnskap fra levd liv. Løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helse og rus. Samle, systematisere og formidle denne kunnskapen på en slik måte at den i større grad enn nå etterspørres og tas i bruk i samfunnet.
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning - Læringsmiljøsenteret
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning - Læringsmiljøsenteret jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø. Senteret er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger. Senteret jobber med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Deres fagområder er blant annet mobbing, læringsmiljø, klasseledelse, skolevegring, psykisk helse, sosial kompetanse, lekbasert læring, organisasjonsutvikling og mangfold og inkludering. Læringsmiljøsenteret har to avdelinger; én i Stavanger og én i Porsgrunn
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv. NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse. NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer evidensbaserte tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler.
Natteravnene
Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Natteravnene  skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.
Natteravnene i Norge
Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men en folkebevegelse som er basert på frivillighet og lokale ildsjelers innsats gjennom mange år. Natteravngruppene er organisert lokalt og inngår i et landsdekkende nettverk med Natteravnrådet og Landsmøtet som øverste organ. Det er siden oppstarten etablert over 500 grupper i Norge, og det kommer stadig nye grupper til. Samtidig er det grupper som ligger nede i perioder pga. manglende rekruttering, og det anslås derfor at det er ca 400 aktive grupper til enhver tid.
NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning
NIBR er et samfunnsfaglig oppdragsforskningsinstitutt ved OsloMet, og gjør helhetlige og robuste analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt. Ved å kombinere spisskompetanse på tvers av faglige grenser tilbyr de nasjonal og internasjonal forskning, utredning og evaluering med stor vekt på relevans for våre oppdragsgivere. NIBRs kompetanseområder er: bolig, by og sted, demokrati og styresett, helse og velferd, klima og miljø, migrasjon og integrasjon, planforskning og regional og territoriell utvikling
Nordlandsforskning
Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. De har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv. Forskningen er finansiert av regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Resultatene er formidlet gjennom rapporter, artikler og foredrag. Nordlandsforskning deltar også aktivt i utviklingsprosesser sammen med næringsliv og offentlige aktører.
Nord universitetet
1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Universitetet har ledende nasjonale forskningsmiljøer for eksempel innen havbruk/biovitenskap og innen innovasjon/ entreprenørskap. Universitetet samarbeider også med kunnskapsinstitusjoner i mange spennende land.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU
NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag.
Norsk Barnevernsamband
Norsk Barnevernsamband er en 90 år gammel uavhengig sammenslutning som samler organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som har fokus på barnevern i bred forstand. Formålet er å bedre oppvekstvilkår for barn og unge generelt, og for de utsatte barne- og ungdomsgruppene spesielt, med vekt på samarbeid, brukerperspektiv, forståelse og kompetanse.
Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet. Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i første omgang av en interkommunal stilling som representerer 30 kommuner (29 kommuner i Agder 1 i Rogaland), en forsker fra Stiftelsen Arkivet og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved ”Arkivet”. Instituttet jobber frem tverrfaglig kunnskap som operasjonaliseres i det forebyggende arbeidet gjennom blant annet; politiets vurderingsteam, mentorordninger, interkommunalt samarbeid, informasjon og opplæringsprogram, web-satsning, rådgivning og følgeforskning.
Norsk Narkotikapolitiforening – NNPF
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3700 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF arbeider for et styrket samarbeid, såvel innad i som mellom de ulike etatene. Foreningen skal arbeide for å styrke kampen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. NNPF har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. NNPF er høringsinstans i narkotikapolitiske spørsmål. NNPF ønsker å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet gjennom "Bry Deg - si nei til narkotika". NNPF er gjennom sin virksomhet opptatt av å få frem mangfoldet innen narkotikaarbeidet.
Norsk senter for informasjonssikring – Norsis
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet. NorSIS ble først etablert som et prosjekt i 2002. NorSIS er formelt en medlemsforening, og ble stiftet 2. februar 2010. Senteret er en nøytral kunnskapsaktør med et valgt styre. Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag.Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger. NorSIS legger særlig vekt på å samle, systematisere og spre kunnskap om cybertrusler for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Senteret opptrer som en uavhengig ekspertorganisasjon og folkeopplyser, nettverksbygger og tilrettelegger av møteplasser for aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Det legges særlig vekt på å fremme offentlig–privat samarbeid for å oppnå god cybersikkerhet.
Norsk senter for menneskerettigheter – SMR
Norsk senter for menneskerettar (SMR) er et tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Senteret har som formål å bidra til at de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene blir realiserte. Dette skal skje gjennom forskning, utdanning, operativt, internasjonalt orientert menneskerettighetsarbeid.
Norsk Utenrikspolitisk Institutt – NUPI
Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI har i over 50 år vært et ledende forskningsmiljø for forskning og formidling av internasjonale spørsmål med relevans for Norge. NUPI tilbyr tjenester innen forskning, analyse og utredning, i tillegg til undervisningsrelaterte tjenester rettet mot skolen.
NOVA - Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Velferdsforskningsinstituttet NOVA er samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA forsker på de norske og europeiske velferdssamfunnenes tiltak og tjenester, og er særlig opptatt av levekårsutfordringer, fordeling og sosialt utenforskap.
O
OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science
Forskningssenteret OSIRIS studerer hvordan forskning påvirker samfunnet. Målet er å finne ut hvordan og under hvilke betingelser forskning tas i bruk. Senteret ser spesielt på hvordan forskning tas i bruk innenfor helsesektor, politikkutforming og industriutvikling. ORSIS er et samarbeidsprosjekt mellom TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Statistisk sentralbyrå, INGENIO ved Polytechnic University of Valencia og MIOIR ved University of Manchester. Norges forskningsråd står for det meste av finansieringen.  
OsloMet - storbyuniversitetet
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har gått over til å bli universitet. Det nye navnet er OsloMet – storbyuniversitetet. Hva er forskjellen på OsloMet og UiO?
Oslos to universiteter tilbyr forskjellige utdanninger og ulike forskningsfelt. OsloMet har praksisnære studier, som for eksempel sykepleie og grunnskolelærer, med en tett kobling til arbeidslivet. Vi er et universitet med hovedsakelig profesjonsutdanninger. OsloMet er en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet og arbeidslivet vi samarbeider med. Det nye universitetet har studiesteder i Oslo, på Kjeller og i Sandvika. Studerer du ved OsloMet, kan du gjøre en forskjell. OsloMet vil få egen nettside høsten 2018.
P
På den sikre siden
Her gis forebyggende råd og opplæring i hva du kan gjøre i en krisesituasjon, for eks. ved trusler og vold, seksuell trakassering, ekstremisme osv.  Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.
Pion – Sexarbeidernes interesseorganisasjon
PION er en ideell organisasjon med beliggenhet i Oslo men jobber for alle som selger sex i Norge. PION jobber for å sikre sexarbeideres helse og rettigheter med vekt på Hiv og Soi-forebyggende arbeid, juridisk rådgivning og kunnskapsformidling gjennom publisering av magasinet Albertine.  
Politiet
Politi- og lensmannsetatene er underlagt Justisdepartementet. Politidirektoratet leder etaten som består av 12 politidistrikt, særorgan og andre enheter med spesialoppgaver.
Politiets kriminalitetsforebyggende forum, PKF
Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) er en interesseorganisasjon grunnlagt hovedsakelig av politifolk, og medlemmene består stort sett av personell fra politiet. PKF er en frittstående organisasjon (en NGO), og ikke en del av politiets organisasjon. PKF har også medlemmer fra kommuner hovedsaklig fra SLT-ordningen (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak), samt blant andre noen fra Stortingets sikkerhetsavdeling, departementer og direktorater. PKF utgir fagbladet FOKUS fire ganger i året, drifter nettsiden www.pkforum.no og moderer egne sider på FaceBook og Twitter. I tillegg er PKFs største aktivitet PKF-konferansen, som er Norges største årlige konferanse for kriminalitetsforebyggere. Denne konferansen arrangeres i mars hvert år på Gardermoen. PKF arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet. PKF arbeider også for å få bedre løsninger for organiseringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet og i kommunene.
Politiets sikkerhetstjeneste, PST
PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. PST har hovedkontor i Oslo og flere lokale kontorer over hele landet.
Politihøgskolen, PHS
Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til ansatte i etaten. Politihøgskolen driver forskings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor sine fagområder. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.
Press – Redd Barnas ungdomsorganisasjon
Press er en ungdomsorganisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år som er engasjert i urettferdighet, bryr seg om hvordan verden behandler andre og blir sint når barns rettigheter brytes. Press tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon i alt de gjør, og er en religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon. Press jobber med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter, og derfor er fokuset på hvordan store systemer kan endres slik at flest mulig barn kan få det enda bedre. Press jobber med å spre informasjon om barns rettigheter, arrangerer demonstrasjoner når de mener barns rettigheter brytes, snakker med politikere i lokalsamfunnet, er på Stortinget og i Regjeringen. Press jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at barn ikke skal oppleve å få rettighetene sine brutt.
Pro Sentret
Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes tjenestetilbud for personer med prostitusjonserfaring. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Administrativt tilhører sentret Oslo kommune. Det er de statlige og kommunale planer på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet som gir føringer for Pro Sentrets tilbud og satsningsområder. Som kompetansesenter jobber PRO senteret med landsdekkende kunnskapsformidling og veiledning på følgende områder: • kvinnelig og mannlig prostitusjon samt unge som selger og bytter seksuelle tjenester • årsaker og skadevirkninger til prostitusjon • gode helse- og sosialfaglige arbeidsmetoder overfor personer med prostitusjonserfaring Senteret skal ha et forebyggende fokus, ha et likestillingsperspektiv og følge med på utviklingen i Norge og internasjonalt. Senteret skal også: • gi veiledning på forespørsel fra ansatte i hjelpeapparatet • ta i mot henvendelser fra personer med prostitusjonserfaring • bistå universiteter, høyskoler og grunnutdanninger med materiell og undervisning • ta imot studenter og hospitanter – initiere forskning • utarbeide dokumentasjon og bibliotek • drive informasjons- og holdningsarbeid. Tjenestetilbudet tilpasses fortløpende de behov brukergruppa har. Det spenner fra arbeid med enkeltpersoner over tid, til drop-in helsehjelp og oppsøkende arbeid.
Q
R
Rafto
Raftostiftelsen er en ideell stiftelse som drives fra Raftohuset i Bergen. Stiftelsens formål er å arbeide for menneskets rettigheter. Arbeidet drives på humanistisk grunnlag, uten geografisk avgrensing for å fremme menneskeverd. Senteret tilbyr bla undervisning om menneskerettigheter til skoleelever, lærerstudenter, lærere og andre grupper.
Røde Kors
Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Deres frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder. Røde Kors har 381 lokalforeninger over hele Norge.
Rebessa - Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
Rebessa er et tverretatlig ressursteam fra relevante instanser som tilbyr konsultasjon og oppfølging. Disse er Barne-, og ungdomspsykiatrien, Barne-, og familietjenesten Trondheim kommune, Bufetat, Statens barnehus og Brøset. Rebessa driver konsultasjon og tilbyr oppfølging ut over konsultasjonen etter felles vurdering. De arbeider også med å utvikle feltet i samarbeid med fagpersoner og universiteter, samt arbeider med å formidle faget i relevante forum.
Redd Barna
Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barna arbeider for et samfunn der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse innfris i tråd med FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner.
Reddesmå.no
Reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna. Nettverkets hovedfokus er på de minste barna, fordi tidlig intervenering er viktig, og fordi disse barna på alle måter og i alle sammenhenger er de mest sårbare. Når barns foresatte av ulike grunner ikke greier sitt omsorgsansvar må gode mennesker gjøre det de kan for å trygge barns oppvekstsvilkår.
Reform – Ressurssenter for menn
Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge RKBU Midt-Norge
RKBU Midt-Norge skal være et felles forsknings- og utviklingssenter som ivaretar problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov i regionen. Senteret skal generere positive synergieffekter i forhold til sluttbruker, kommunene, spesialisthelsetjenesten og andrelinjetjenesten i barnevernet. Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning skal senteret bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret skal spres gjennom undervisning, utviklingsarbeid og formidling. RKBU Midt-Norge er organisert under Fakultet for medisin og helsevitenskap og Institutt for psykisk helse ved NTNU. Senteret er lokalisert i bydelen Øya i Trondheim og har om lag 65 ansatte.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord – RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – RKBU Vest
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest) utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse og barnevern. Formålet med RKBU Vest er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Vest er ett av fire RKBU/RBUP-er i Norge. RKBU Vest er en forskergruppe i Uni Research Helse, som er en avdeling i forskningsselskapet Uni Research. RKBU Vest sin virksomhet er organisert i fire grupper: RKBU Vest mottar årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nedslagsfelt: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Midt
RVTS Midt er tilgjengelige for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge. Deres fokus er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av deres arbeidsområde. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn. RVTS Midt jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving. Deres samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Nord
RVTS Nord er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet på områdene: ·         Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap ·         Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner ·         Forebygging av selvmord og selvskading ·         Flyktninghelse og tvungen migrasjon De som i sitt arbeid møter mennesker som er berørt av disse temaene har ofte behov for hjelp, støtte og kompetanseheving. Dette tilbyr RVTS Nord til fagfolk og organisasjoner gjennom blant annet undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon samt ulike nettkurs. Deres mål er å være lett tilgjengelige for deg som arbeider i kommunale eller statlige tjenester, spesialisthelsetjenesten eller i ulike frivillige organisasjoner. RVTS Nord jobber tverrfaglig og har cirka 20 ansatte fordelt på våre temaområder. RVTS Nord betjener Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard og er lokalisert i Tromsø. Det nasjonale undervisningsprogrammet VIVAT selvmordsforebygging er forankret ved RVTS Nord. VIVAT har ansvar for spredning av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare.
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Sør
RVTS Sør er et fagmiljø med spesiell kompetanse på utviklingstraumer/komplekse traumer og  traumebevisst praksis for barn og unge. De ønsker å være relevante, troverdige, kunnskapsbaserte og innovative for å bidra til at helhetlig kompetanseutvikling omsettes til praksis. RVTS Sør driver kompetansehevingsprogrammer over tid med implementeringsstøtte og kortere program og prosjekt uten implementeringsstøtte
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Øst
RVTS Øst har et viktig samfunnsoppdrag i å forebygge traumelidelser og selvmord. Deres oppgave er å bidra til relevant kompetanseutvikling for de som arbeider med forebygging av dette. Det gjør RVTS Øst sammen med fagfolk og ledere, både innenenfor og på tvers av organisasjoner. Deres mål er at økt fagkunnskap skal gi nye ferdigheter hos fagfolkene. Gjennom dette bidrar RVTS ØST til at de som sliter med traume- eller selvmordsproblematikk får bedre hjelp. RVTS Øst tilbyr sine tjenester på tvers av etater og sektorer og både innen helsesektoren, barnevern, familevern, ideelle organisasjoner, NAV, krisesentre eller insitusjoner som arbeider med flyktninger og asylsøkere. De styrker den eksisterende fagkompetansen gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer. RVTS Øst geografiske nedslagsfelt er Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Vest
RVTS Vest tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til sine målgrupper på:
 • Traume og traumatisk stress
 • Psykososial beredskap
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Selvmordsforebygging
 • Flyktningehelse og tvungen migrasjon
RVTS Vest tilbyr også:
 • Faste eller tilpassa opplæringsprogram
 • Rådgiving i enkeltsaker
 • Veiledning i gruppe
 • Møteplasser for fagutveksling
 • Nettressurser
RVTS Vest fokuserer på traumebevisstheit og kultursensitivitet i møte med sårbare grupper. RVTS Vests nedslagsfelt er Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte. RVTS bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. Det er et RVTS i hver region: RVTS Øst, lokalisert i Oslo RVTS Sør, lokalisert i Kristansand RVTS Vest, lokalisert i Bergen RVTS Midt, lokalisert i Trondheim RVTS Nord, lokalisert i Tromsø
Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør er organisert som en stiftelse som også omfatter Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst). RBUP Øst og Sør arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

Riverside – Kompetansesenter for ungdom
Riverside ungdomshus er finansiert av Oslo kommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og er for alle ungdomer i Oslo mellom 15 og 23 år. Formålet og visjonen med prosjektet er å bidra til selvstendiggjøring av ungdom gjennom å skape en arena av ulike forebyggende og kompetansegivende tiltak. Konseptet er basert på tre hovedstrategier:
 1. Kompetanseheving
 2. Nærmiljøsatsing
 3. Trendutvikling
  Alle mellom 15-22 år som ikke har fått skoleplass eller står uten jobb kan ta kontakt for praksisplass.
ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse)
Målsettingen med ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer. Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.
ROSA prosjektet
ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse. Prosjektet ble opprettet 1. januar 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i Norge, i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005, og har siden blitt videreført i regjeringenes senere handlingsplaner. ROSAs mandat er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til personer over 18 år utnyttet i prostitusjon i menneskehandel, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte. Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel. De tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål.
S
SaLTo – Sammen lager vi et trygt Oslo
SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge. SaLTo-sekretariatet er lagt til Velferdsetaten. Det rapporteres til Politirådet i Oslo, som ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder.
Samarbeid mot svart økonomi
Samarbeidsforum mot svart økonomi ble etablert i 1997 gjennom en avtale med de sentrale partene i arbeidslivet. Samarbeidet er organisert med ett sentralt forum og seksten regionale fora.  En allianse av sentrale parter i arbeids-og næringslivet – KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten – som i fellesskap ønsker å jobbe forebyggende i kampen mot svart økonomi. Hensynet til skatteinngangen, hindre uønsket konkurransevridning og å sikre gode arbeidsforhold er sentrale motivasjonsfaktorer for dette samarbeidet.
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus
SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge. SANKS har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen. De ivaretar i tillegg funksjoner innen psykisk helsevern og rus til befolkningen i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger - SEIF
SEIF er en frivillig og uavhengig organisasjon som informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder: NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, etc. SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer.
Senter for ekstremismeforskning – C-REX
Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) ble opprettet ved Universitetet i Oslo, 1. februar, 2016. Formålet med senteret er å utvikle empirisk og teoretisk kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og hatkriminalitet i Norge og andre steder. Senteret vil ha en tverrfaglig tilnærming. Senteret vil bidra til den akademiske debatten omkring høyreekstremisme og politiske ekstremisme mer generelt gjennom forskning på høyt nivå. C-REX formidler oppdatert og forskningsbasert kunnskap om disse fenomenene til beslutningstakere, politiet, kommunene, sivilsamfunnet, journalister og skoler. Dette for å gjøre disse aktørene bedre i stand til å fremme demokratiske verdier og forhindre fremveksten av voldelig ekstremisme.
Senter for praksisrettet utdanningsforskning – SePU
Høgskolen i Hedmark vedtok 1. mars 2010 å opprette Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Senteret driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.
Senter for rus og avhengighetsforskning SERAF
SERAF har hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning og tilbyr undervisning og veiledning innenfor rusfeltet. Gjennom rekruttering og utdanning har senteret en nasjonal rolle og fungerer som nettverksbygger for rusmiddelforskning i Norge. SERAF fungerer interfakultært og er tverrfaglig sammensatt, og innehar solid faglig kompetanse på internasjonalt nivå innen klinikknær forskning på rusfeltet.
Senter for tilbakefallsstudier
Senter for tilbakefallstudier (Centre for Reoffending Studies) er opprettet av forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS for å styrke og syneliggjøre forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen.
Sex og Politikk
Sex og Politikk er en ideell, frivillig og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.
Sex og Samfunn
Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sex og samfunn driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. Klinikken genererer bred kunnskap som videreformidles til øvrige aktører på feltet. På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse. Sex og samfunn gjennomfører ulike opplæringstiltak som seksualitetsundervisning, opplæring om prevensjon ved landets høgskoler og universiteter med utdanningsforløp innenfor helsefag, og kurs med et bredt utvalg tema, inkludert transtematikk, personer som kjøper sex, hiv/aids og langtidsvirkende prevensjon (LARC), tilpasset ulike deltakergrupper. Stiftelsen gjennomfører også tiltak som fagutvikling og kunnskapsspredning blant annet gjennom hospiteringsordning for helsepersonell, utvikling av Metodebok for seksuell helse og drift av eMetodebok.no og egen nettside med faktaopplysninger om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
Sikkerhets-,fengsels- og rettspsykiatri nasjonalt kompetansesenternettverk – SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og  rettspsykiatri. Deres regionale kompetansesentre er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Oslo (Helse Sør-Øst) og Trondheim (Helse Midt og Nord). Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. De bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og  rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. SIFER har et nært og formelt samarbeid med helsedirektoratet, justis- og politimyndigheter, brukerorganisasjoner, høyskoler, universitet og kriminalomsorgen.
SINTEF
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter som utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.
Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.
Skadeforebyggende forum
Skadeforebyggende forum er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade. Skafor er et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet er en katalysator for handling. Skafor er en faglig uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Forumet har som formål å fremme det skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader.
Statens Barnehus – Et tverrfaglig kompetansehus
Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.
Statistisk sentralbyrå SSB
SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. SSB har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB bidrar også til internasjonalt statistisk samarbeid, og gir faglig bistand til statistikkbyråer i land med utviklingsbehov.
Statlig pedagogisk tjeneste
Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.
Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Stiftelsen Bergensklinikkene – behandlings- og kompetansesenter for mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende, livsnøytral, uavhengig og ideell non-profit stiftelse med 330 medarbeidere innen behandling, forebygging, forskning, undervisning og kompetanseutvikling i rusfeltet.
Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold ved å: Forebygge vold og overgrep mot barn Avdekke vold og overgrep mot barn Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten Gjennom sine prosjekter søker stiftelsen å forebygge og avdekke vold mot barn. I dag arbeider Stine Sofies Stiftelse forebyggende på mange områder, slik at barn ikke skal oppleve vold eller seksuelle overgrep. De har også fokus på avdekking gjennom å styrke personer som arbeider og omgås barn.
Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep - Oslo (SMISO)
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo er en uavhengig stiftelse for menn og kvinner utsatt for incest og seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen, samt deres nærstående. SMISO Oslo er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet som fokuserer på å hjelpe utsatte personer til å selv ta styring over eget liv.
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Troms
SMISO Troms har hjelp til selvhjelp som overordnet målsetting. Vi har tru på at evnen til heling ligger i personen selv. Vårt fokus er at den enkelte har ressurser til å ta kontroll på eget liv. Dette innebærer at vi ikke driver med behandling, men har fokus på den enkelte sine ressurser. Vi erstatter ikke, men er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Alle våre tilbud er gratis. Her finner du SMISO  i en del andre kommuner
Studiesenter Ytre Helgeland
Studiesenter Ytre Helgeland jobber for å dekke det framtidige kompetansebehovet i regionen, bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet og gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor. Ved å tilby studier og kompetansehevende tiltak gjennom denne kanalen tilbyr de nå klimavennlig kompetanse til kommunene uten lange reiser til studiested og tidssløsing. Studiesenter RKK Ytre Helgeland eies av kommunene Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord, Nesna og Alstahaug.
T
Teknologirådet
Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. Teknologirådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen.
Telemarksforskning
Telemarksforskning har gjennomført flere forskningprosjekter og evalueringer knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår. Dette inkluderer blant annet analyser av det offentlige tjenesteapparatet rettet mot barn og unge, samt kartlegginger av unges levekår og helse.
tilbakefall.no
Senter for tilbakefallsstudier (Centre for Reoffending Studies) er opprettet av forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS for å styrke og synliggjøre forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen.
tilbakeføring.no
Vellykket tilbakeføring er når personer i fengsel eller annen straffegjennomføring løslates som en styrket utgave av seg selv, til et godt liv med mindre risiko for ny kriminalitet. KRUS bistår i implementeringen av tilbakeføringsstrategien og utviklingen av nettsiden www.tilbakeføring.no er et viktig bidrag.
Tolletaten
Tolletaten er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert i et sentralt direktorat med seks underliggende tollregioner.
Trygg Læring
Trygg Læring er en organisasjon som arbeider med miljøtiltak inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Organisasjonen har bakgrunn i Norsk Forum for Skolemegling (NFFS). NFFS har eksistert som nettverk siden 2009, og ble formelt stiftet høsten 2011. Høsten 2013 skiftet NFFS navn til Trygg læring av to grunner. For det første fordi de har utvidet målgruppen fra kun skole til å omfatte hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. For det andre fordi fokus i Trygg læring er vel så mye på forebyggende arbeid som på konfliktmegling.
Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en landsdekkende organisasjon som jobber for at færrest mulig skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikken. De gjennomfører kampanjer og prosjekter, og gir opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til barnehager, skoler, bedrifter, kommuner og myndigheter.
U
Ungdom og Fritid
Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Ungdom og Fritid  skal påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid.
Uni Research
Uni Research er et flerfaglig forskningsinstitutt med rundt 440 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 34 nasjoner verden over. Uni Research driver forskning og utvikling innen bioteknologi, energi, helse, klima, miljø og samfunn. Uni Research består av seks fagavdelinger og datterselskapet Uni Research Polytec. De fleste ansatte er lokalisert i Bergen, Uni Research Polytec har sin hovedvirksomhet i Haugesund. Universitetet i Bergen er hovedeier med 85 prosent av aksjene, mens stiftelsen Universitetsforskning Bergen eier de resterende 15 prosentene. Selskapets formål er allmennyttig, eierne har ikke anledning til å ta ut overskudd.
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder skal være et forbilde for hvordan utdannings- og forskningsinstitusjoner kan være en aktiv medspiller i egen region. UiA har bygget opp et utstrakt samarbeid med de regionale klyngenettverkene, forskningsinstitutter, og offentlig og privat sektor.
Utdanningsdirektoratet, Udir
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Udir er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontor i Oslo, i Molde og på Hamar.
Utlendingsdirektoratet – UDI
Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen. UDI skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt.
V
V27 Bup Betanien
V27 er en klinisk ressursenhet for BUP-ene i Helse Vest. Den er knyttet til Betanien BUP ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn.
Vern for eldre
Vern for eldre er en landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold. Det startet som et prosjekt i 2008, og regjeringen besluttet å endre kontakttelefonen fra prosjekt til fast tiltak i 2013. I Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. De gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov. På deres nettsider finnes også e-læringskurs og annet informasjonsmateriell.
Voksne for barn
Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fant du det du lette etter?

JaNei