Internasjonale kompetansemiljøer

Oversikt A-Å

Finn begrepet i den alfabetiske oversikten, eller skriv inn søkeord
A-Å
A
AFFORD - Akademiet for Forebyggelse Danmark
Afford har som formål at skabe, formidle og anvende viden om forebyggelse af risikoadfærd på højest mulige internationale niveau.
Alliance of NGOs on Crime Prevention & Criminal Justice
Organisasjonen tar sikte på å få oversikt over forskning, undervisning og praksis innen kriminalitetsforebygging og strafferett.
American Crime Prevention Institute
Instituttet formidler kunnskap i kriminalitetsforebygging til strafferettsorganer og samfunnsinstitusjoner.
Australian and New Zealand Society of Criminology – ANZSOC
En pool for kriminologiske studier, forskning og praksis i Australia og New Zealand.
Australian Institute of Criminology
Dette er Australias nasjonale forsknings- og kunnskapssenter om kriminalitet og strafferett. 
B
Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum
Svensk kunnskapsbank om barn som utsettes for vold og overgrep.
Better Internet for Kids
Internasjonal plattform under EU-kommisjonen om sikkerhet for barn på nett.
British Society of Criminology - BSC
Organisasjonen retter seg mot forskere og fagfolk i arbeid eller undervisning om kriminalitet, kriminell atferd og ellers om strafferettssystemet i UK.
Brottsförebyggande rådet - BRÅ
Sveriges nasjonale organ for kriminalitetsforebygging.
C
Center for Crime and Justice Studies
Senteret er lokalisert i London og fremmer offentlig forståelse av kriminalitet, strafferettslig og sosial skade.
Center for Digital Pædagogik
Senteret har en rådgivende og aktiv rolle overfor fagfolk, elever og foreldre om pedagogisk bruk av digitale medier og arbeider dessuten for å styrke den sosialpedagogiske innsatsen overfor utsatte barn og unge i Danmark.
Center for Evidence-Based Crime Policy - CEBCP, USA
CEBCP fremmer inngående studier i strafferettslig og kriminologisk forskning gjennom samarbeid med forskningspraksis. Utad fungerer de som et bindeledd opp mot praktikere og politikere.
Center mot våldsbejakande extremism - CVE
Senteret skal i hovedsak fra kriminalpolitiske utgangspunkter, styrke og utvikle det forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme.  Sentret er plassert hos Brottsförebyggande rådet - Brå og åpnet 1. januar 2018.
Centre for Problemoriented Policing, USA
Sentret formidler konkret og lett tilgjengelig informasjon om hvordan politiet mer effektivt kan takle og løse kriminelle hendelser og problematferd.
Centre for the Prevention of Youth Crime
Senteret er lokalisert i Munchen og gir fagfolk, forskere, politikere og utdanningspersonell informasjon om ideer, strategier og praksis i forebygging av ungdomskriminalitet.
Centre for the Study of Crime, Criminalisation and Social Exclusion, (CCSE) UK
CCSE er et rom hvor akademikere og aktivister samarbeider om å dele og spre ideer med hensyn til studier av kriminalitet, kriminalisering, sosial skade og statlige institusjoner.
Children of Prisoners Europe
Organisasjonen fungerer som en stemme for barn av innsatte og utdanner dommere, skoler, barnehagepersonell, fengselspersonale og relevante organisasjoner og myndigheter om det å være barn av foreldre i fengsel.
Child Rights International Network - CRIN
CRIN er et globalt nettverk for beskyttelse av barns rettigheter. Fokus rettes bla på hvordan regjeringer og samfunn ser på og behandler barn. 
Coalition Against Trafficking in Women - CATW
CATW er en ikke-offentlig organisasjon som engasjerer seg i advokatvirksomhet, utdanning og forebyggingsprogrammer for ofre for menneskehandel og prostitusjon i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa og Nord-Amerika, inkludert i USA.
Confederation of European Probation - CEP
Lokalisert i Nederland, CEP har til hensikt å fremme sosial inkludering av lovovertredere gjennom samfunnssanksjoner og tiltak som forsøk, samfunnstjeneste, mekling og forliksbehandling.
Crime Prevention Committee, USA
Komiteen undersøker og studerer forhold og situasjoner som initierer og oppmuntrer til kriminalitet, utvikler antisosiale holdninger, fremmer sivile forstyrrelser, og bidrar generelt til ungdomskriminalitet. De gir videre informasjon og anbefalinger knyttet til praktiske kriminalitetsforebyggende programmer.
Crime Victims Treatment Center - CVTC
CVTC er en ideell organisasjon med målsetting om å hjelpe folk som har vært utsatt for vold og tilbyr et bredt spekter av gratis terapeutiske tjenester.
Criminologists without Borders
Kriminologer uten grenser er en gruppe kriminologer, forskere, professorer og de som arbeider i feltet som søker å anvende vitenskapelige funn og "beste praksis" til politikere og virksomheter innenfor feltet kriminalitetsforebygging og strafferett.
D
Dembra
Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Din skole kan gjennomføre Dembra nettbasert. Her finner du undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og tips til fordypning.
Design Against Crime
Nettstedet gir tilgang til detaljert forskning, pedagogisk materiale og annen nyttig informasjon om kriminalitetsreduserende og -forebyggende design.
Det kriminalpræventive råd - DKR
DKR er det nasjonale kriminalitetsforebyggende råd i Danmark.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI
SFI og KORA er fusionert og heter nå VIVE. VIVE har forskning og analyse i emner innenfor velferdssamfunnets utvikling og utfordringer, deriblant viten som er relevant for kriminalitetsforebygging.
Deutsches Jugendinstitut
Deutsches Jugendinstitut er et av Europas største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter. De formidler forskning, policies og profesjonell praksis om livssituasjoner for barn og unge og familier.
Dina rättigheter
Svensk nettside om menneskerettigheter.
Dutch Centre for Crime Prevention and Safety
Det nederlandske senter for kriminalitetsforebygging og sikkerhet gir vi kunnskap, verktøy, informasjonsmateriale og skreddersydd råd for å bidra til å skape et trygt miljø, et trygt arbeidsmiljø og et trygt levevis. Forebygging er alltid utgangspunktet.
E
Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime
Dette er et forskningsprogram som tar sikte på å løse en rekke grunnleggende spørsmål om årsakene til kriminalitet og risikoatferd blant barn og unge.
End Child Prostitution in Asian Tourism - ECPAT
Ekspertorgan på barneprostitusjon i asiatisk turisme.
EU Kids Online – et mulitnasjonalt forskningsnettverk
EU Kids Online er et multinasjonalt forskningsnettverk som har som mål å øke kunnskapen om europeiske barns muligheter, risiko og sikkerhet på nett.
European Confederation of Youth Clubs - ECYC
ECYC representerer et europeisk nettverk av ungdomsarbeid og ungdomsorganisasjoner. Deres visjon er å styrke unge mennesker gjennom ungdomsarbeid, kunnskap og veiledning for å kunne delta aktivt i sitt lokalsamfunn.
European Council for Juvenile Justice - ECJJ
ECJJ er et nettverk av ungdomsrettsorganer og -eksperter i EU.
European Crime Prevention Network - EUCPN
EUCPN er kriminalitetsforebyggingsnettverket innenfor EUs medlemsland.
European Cybercrime Centre - EAST
Senteret er arbeider for å styrke lovverket mot nettkriminalitet i EU og dermed bidra til å beskytte europeiske borgere, bedrifter og regjeringer fra online-kriminalitet.
European Designing Out Crime Association - E-Doca
Foreningen vektlegger samarbeid mellom miljødesignere, planleggingseksperter og eksperter på kriminalitet. Hensikten er å tenke kriminalitetsforebygging helt fra startfasen i ny bolig/byplanlegging.
European Forum for Restorative Justice
Forumets mål er å bidra til å etablere og utvikle meglerordningen mellom gjerningsmann og offer, samt annen gjenopprettende rettspraksis.  
European Forum for Urban Security - Efus
Efus er et europeisk nettverk av lokale og regionale myndigheter i 16 land - som er opptatt av bysikkerhet.
European Group for the Study of Deviance & Social Control
Internasjonalt nettverk for forskere og praktikere som arbeider for sosial rettferdighet, avvik og sosial kontroll og er det største kritiske kriminologiforumet i verden.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA
Senteret forsyner EU og dets medlemsstater med oversikter over europeiske narkotikaproblemer Det tilbyr således politikere de dataene de trenger for å utarbeide narkotikalovgivning og strategier. Det hjelper også fagfolk og praktikere som arbeider i feltet, å identifisere beste praksis og nye forskningsområder.
European Research Network
Nettverket samler kunnskap om hvordan ungdomsorganisasjoner, ungdomsarbeid og forsking jobber sammen for å utvikle trygge oppvekstvilkår for barn og ungdom.
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD
ESPAD er et samarbeidsprosjekt for uavhengige forskerteam i mer enn førti europeiske land og det største tverrnasjonale forskningsprosjektet i verden om rusmisbruk blant ungdom.  Det overordnede målet med prosjektet er å samle og gi kontinuerlig sammenlignbare data om stoffbruk blant 15-16 år gamle studenter i så mange europeiske land som mulig.
European Society of Criminology
Organisasjonen har som mål å oppmuntre til og å spre forskning og praksis innenfor kriminologi  på europeisk nivå.
European Urban Knowledge Network
Nettverk av europeiske medlemsstater som er engasjert i bypolitikk og som arbeider for å skape gode bymiljø.
F
French Society of Criminology, Association francaise de criminologie – AFC
Formålet med AFC er å samle forskere og lærere fra alle disipliner, utøvere av alle yrker - men også personer som har med begrepet "kriminell" å gjøre;  hvordan begrepet er definert og avgrenset.
Fryshuset
Fryshuset bygger relasjoner og skaper rom der unge synes, høres og regnes med. De retter seg særskilt til de som faller utenfor - med en tro på at alle kan lykkes, være verdifulle og få en sjanse til.
G
German, Austrian and Swiss Society of Criminology, Kriminologische Gesellschaft – KrimG
Vitenskapelig sammenslutning av tyske, østerrikske og sveitsiske kriminologer. Foreningens sentrale oppgave er å fremme etterforskning av kriminalitet, samt spre praksis innenfor sosialt arbeid og kriminalitetsforebygging.
German Society for Interdisciplinary Scientific Criminology, Gesellschaft für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie – GiwK
Hovedideen bak grunnleggelsen av GiWK er etableringen av et "vitenskapelig samfunn" innenfor kriminologi.  Tverrfaglighet er et nøkkelord.
Global Center on Cooperative Security
Global Center samarbeider med regjeringer, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn for å utvikle og gjennomføre omfattende og bærekraftige svar på komplekse internasjonale sikkerhetsutfordringer.  
H
Heckman
The economics of human potential
Hong Kong Society of Criminology
Senteret samordner urbane studier av kriminalitet og strafferett i Hong Kong. 
I
Institute for Criminal Policy Research - ICPR
ICPR utfører tverrfaglig forskning innenfor alle aspekter av kriminalitet og strafferettslig rett. Målsettingen er å forbedre strafferettslig policy og bidra til kunnskap og offentlig debatt om kriminalitet og strafferett.
Institute for Economics and Peace
Institute for Economics and Peace is the world’s leading think tank dedicated to developing metrics to analyse peace and to quantify its economic value.
Institute for Strategic Dialogue – Combatting extremism globally
Verdensomspennende organisasjon som arbeider mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Institute of Criminal Justice Studies
Instituttet samler kompetanse på tvers av strafferettslige områder og har blitt et internasjonalt anerkjent organ for den tverrfaglige kriminalitets- og strafferettsprosesser. De tilbyr kurs for studenter og forskere fra ulike felt.
Institutet för hälsa och välfärd, Finland
Instituttet (THL) samler inn og produserer forsknings og statistikkbasert informasjon om befolkningens velferd og helse. Samtidig har de ekspertise og løsninger til offentlig ansatte, fagfolk og forskere, som de kan benytte som støtte for sitt forebyggende arbeid for bla. barn og unge og deres familier.
International Centre for Migration Policy Development – ICMPD
ICMPD's målsetning er å fremme bærekraftig migrasjonspolitikk og å fungere som en tjenesteutvekslingspool for regjeringer og organisasjoner.
International Centre for the History of Crime, Policing and Justice
Internasjonalt senter som har til formål å fremme og legge til rette for forskning i strafferettshistorie over hele verden og å bidra til utveksling av ideer mellom akademikere, praktikere innen strafferettsystemet og til aktive og pensjonerte polititjenestemenn. 
International centre for the prevention of crime – ICPC
ICPC er et internasjonalt ikke-offentlig organ som samler og sprer kunnskap om lovende strategier og programmer fra hele verden - utelukkende på temaet kriminalitetsforebygging og samfunnssikkerhet. Senteret er lokalisert i Montreal.
International Council on Social Welfare - ICSW
ICSW er en global organisasjon med fokus på sosial utvikling, -velferd og -utvikling. Organisasjonen representerer nasjonale og lokale organisasjoner i mer enn 70 land over hele verden.
International Crime Prevention Through Environmetal Design (CPTED) Association – ICA
CPTED har fokus på kriminalitetsforebygging gjennom bolig- og miljødesign. 
International Juvenile Justice Observatory
Observatoriet tilbyr et tverrfaglig rom for informasjon, kommunikasjon, debatter, analyser og forslag om ulike områder vedrørende barn og unge som er i konflikt med loven.
International Society for Criminology – ISC
Verdensomspennende organisasjon innen kriminologi og strafferett. Deres mål er å støtte aktiviteter og forskning som kan gi bedre forståelse av fenomenet kriminalitet internasjonalt. Organisasjonen fremmer også forebygging av kriminalitet ved å forbedre prosedyrene som brukes av de ulike straffesystemene. Deres aktiviteter er derfor av både vitenskapelige og praktiske art.
International Society on Early Intervention
Organisasjonens formål er å fremme effektive, tidlige intervensjonsprogrammer for utsatte barn og deres familier.
International Victimology Website – INTERVICT
INTERVICT fremmer og utfører tverrfaglig forskning om ofre for kriminalitet og vold.
J
JanusCentret
JanusCentret er et utrednings- og behandlingstilbud i Danmark til barn og unge med seksuelle atferdsproblemer samt deres ofre og familier. JanusCentret er i tillegg det danske kunnskaps- og forskningssenteret i forhold til målgruppen.
K
Kiva International – KiVa
Kiva er et innovativt skolebasert antimobbeprogram som er utviklet på basis av forskning om mobbing og mekanismer involvert. Ingen forebyggende innsats vil få mobbing til å forsvinne en gang for alle,  det viktige er at man alltid har verktøy klare når et tilfelle av mobbing kommer til syne.
Kriminalvården
Den svenske Kriminalomsorgen.
Krogar mot Knark
Krogar Mot Knark (KMK) er et nasjonalt nettverk bestående av representanter fra puber og myndigheter i et flertall kommuner i Sverige. De arbeider for å minske og vanskeliggjøre bruk av narkotika i pubmiljøer.
L
La Strada – European Network Against Trafficking in Human Beings
La Strada International arbeider for personer som blir utnyttet i menneskehandel.  Målet er å styrke deres bevissthet om menneskerettighetene, slik som for eksempel retten til å emigrere uten å bli utsatt for vold og misbruk.
Life After Hate, USA
Organisasjon stiftet av tidligere medlemmer av den voldelige amerikanske høyre-ekstremistbevegelsen. Basert på egne sterke fortellinger, samt forskning støtter de skoler, samfunnsgrupper, frivillige organisasjoner og andre som har lyst til å forstå, undervise, helbrede, forebygge og motvirke rasisme og voldelig ekstremisme i sitt lokalsamfunn.
M
Massachusetts Aggression Reduction Center at Bridgewater State University, USA
Kunnskapssenter med akademisk tyngde som jobber med aggresjon og sinne-mestring.
Max Planck Gesellschaft, Tyskland
Verdensomspennende forskningsinstituttet samler ledende,  grunnleggende forskning innen naturvitenskap, biovitenskap, samfunnsfag og humaniora.
Medierådet for børn og unge, Danmark
Medierådet aldersmerker film samt gir veiledning om dataspill for at beskytte barn og unge. Medierådets Videncenter informerer og formidler kunnskap og materialer om barn og unges bruk av digitale medier.
Mentors in Violence Prevention - MVP
MVP arbeider for å forebygge og hindre vold og seksuelt misbruk, spesielt innenfor sportsmiljøer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor er et statlig organ i Sverige som utvikler kunnskap om ungdoms levekår og forhold i det sivile samfunn. Gir bidrag til foreninger, kommuner og internasjonalt samarbeid.
N
Nacionellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) ved Uppsala universitet har fått i oppdrag av svenske myndigheter å høyne kunnskapen nasjonalt om menns vold mot kvinner, æresrelatert vold og undertrykkelse samt vold i likekjønnede forhold.
National Child Traumatic Stress Network
Organisasjonen ble etablert for å bedre tilgangen til omsorg, behandling og tjenester for barn og ungdommer som har vært utsatt for traumatiske hendelser.  Lokalisert i LA, USA.
National Crime Prevention Council, USA
Nasjonalt kriminalitetsforebyggende organ hvis målsetting er å trygge folk og lokalsamfunn mot kriminalitet. For å oppnå dette produserer NCPC verktøy og strategier for kriminalitetsforebygging som kan stimulere til engasjement i lokalsamfunnet. 
National Criminal Justice Arts Alliance, UK
Alliansens visjon er å fremme tilgang til kunst og kreative muligheter som et springbrett til positive forandringer for alle de som kommer i kontakt med fengsel og rettsvesen.
National Drug and Alcohol Research Centre, Australia
NDARC er et ledende forskningsinstitutt i Sydney, Australia, og internasjonalt anerkjent som et "Research Center of Excellence". Senterets overordnede oppgave er å gjennomføre og formidle forskning av høy kvalitet, samt forskningsbaserte aktiviteter som øker effektiviteten av behandling og andre intervensjonsresponser mot alkohol og annen narkotikarelatert skade.
National Institute of Justice, Crime Solutions, USA
Instituttet formidler kriminalitetsforebyggende programmer og strategier som tar sikte på å gjøre endringer i fellesskapets infrastruktur, kultur eller fysisk miljø for å redusere og forebygge kriminalitet.
National Institute on Drug Abuse – NIDA, USA
Instituttets fokus er å forbedre kvaliteten på rusmiddelbehandling i hele nasjonen og å bygge bro mellom vitenskap og praksis på feltet.
Nationalt Videncenter om udsatte børn og unge – NUBU
NUBU forsker i professionelle handlinger, som kan forandre og forbedre hverdagen for utsatte barn og unge. De har kunnskap om hva som kan gjøre en forskjell, både når det gjelder læring og i deres liv generelt.
Nordic Institute for Migration and Refugee Policy
Dette er et tverrfaglig institutt som driver forskning innen migrasjon, asyl, grensekontroll og integrering og bidrar til politisk utvikling i Norden til fordel for økt nordisk og europeisk samarbeid.
Nordic Safe Cities
Dette er et program som har til formål å skape større trygghet i Norden ved å forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme. Programmet henvender seg til politikere, ledende medarbeidere og profesjonelle praktikere i nordiske byer.
Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt – NFBO
Foreningen er et tilbud til og en arena for nordisk samarbeid og erfaringsutveksling mellom profesjonelle som arbeider med barn som utsettes for psykisk og fysisk mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for omsorgssvikt. NFBO tufter sitt arbeid på FNs barnekonvensjon.
O
Off.Clinic
Off.Clinic i Sverige arbeider med seksuelle atferdsproblemer og behandling av traumer/PTSD. De utdanner og veileder også profesjonelle innenfor disse temaene.
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention
Ungdom i krise - fra alvorlige, voldelige og kroniske lovbrytere til ofre for misbruk og forsømmelse - utgjør en utfordring for nasjonen. OJJDP's oppgave er å møte denne utfordringen, ved å samarbeider med fagfolk fra ulike disipliner for å forbedre ungdomspolitikk og praksis på feltet.
OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science
Forskningssenteret OSIRIS studerer hvordan forskning påvirker samfunnet. Målet er å finne ut hvordan og under hvilke betingelser forskning tas i bruk. Senteret ser spesielt på hvordan forskning tas i bruk innenfor helsesektor, politikkutforming og industriutvikling. ORSIS er et samarbeidsprosjekt mellom TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Statistisk sentralbyrå, INGENIO ved Polytechnic University of Valencia og MIOIR ved University of Manchester. Norges forskningsråd står for det meste av finansieringen.  
P
Pakistan Journal of Criminology
Pakistan Journal of Criminology er en offisiell publikasjon fra Pakistan Society of Criminology (siden har utgått). Formålet med tidsskriftet er å fremme faglige interesser innen kriminologiområdet i Pakistan. Et viktig tema er vold mot kvinner og kvinners rettigheter.
Persefona – Help for victims of domestic violence
En hovedmålsetting for organisasjonen er å tilby omfattende og langsiktig hjelp til voksne ofre for vold og seksuelt misbruk i hjemmet i Sør-Moravia-regionen. I tillegg arbeider organisasjonen for å utvikle et terapi- program for voldelige personer.
Q
Quebec’s Society of Criminology, La Société de criminologie du Québec
Organisasjonen beveger seg mellom kriminologisk forskning, faglig praksis og samfunnssaksjoner i straffesaker.
R
Radicalisation Awareness Network (RAN)
Fighting terrorism and violent extremism involves more than surveillance and security. The Radicalisation Awareness Network (RAN) brings together practitioners from around Europe working on the prevention of radicalisation.
Royal United Services Institute – RUSI
RUSI er en uavhengig tenketank om forsvars- og sikkerhetsforskning.
RURPE - Research Unit on Radicalization and the Prevention of Extremism
RURPE er en tverrfaglig forskningsenhet med fokus på  forebygging av radikalisering og ekstremisme.
S
Scandinavian Research Council for Criminology - Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi
The Scandinavian Research Council for Criminology was established in 1962 by the Ministries of Justice in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The purpose of the Council is to further criminological research within the member countries and advise the Scandinavian governments on issues related to criminology.
School of Social Policy, Sociology and Social Research – SSPSSR, England
Tverrfaglig skole med sosialfaglige studier og forskning, for eksempel barnevern, helse- og omsorg, strafferett, kriminologi, kriminalitet og forebygging.
Segerstedtinstitutet (SI)
Institutets uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer. Som ett nationellt resurscentrum ska Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande miljöer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer. I detta arbete ska institutet samverka med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.
Sikkerchat, Danmark
Materialer, verktøy og råd til lærere, foreldre, barn og unge om de unges onlineliv. Materialet/nettsiden er utarbeidet av Det Kriminapræventive Råd i samarbeid med Red Barnet i Danmark.
Sikkert Internet for børn og unge i Danmark
Nettside med undervisningsmateriell for lærere og pedagoger og ellers bred dekning om barn og digitale medier.
South Asian Society of Criminology and Victimology – SASCV
(SASCV) er en internasjonal organisasjon for kriminologi og viktimologi i land som Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Maldivene, Nepal og Sri Lanka. Ulike religioner i disse landene har spilt en stor rolle med hensyn tolkning av til begrepet rettferdighet og ikke-vold, både på individ og samfunnsnivå. I dag møter de asiatiske landene akutte problemer med korrupsjon, kriminell vold, terrorisme, ekstremisme, fattigdom, miljøforringelse, hvitsnipp/ cyberforbrytelser, brudd på menneskerettigheter, statsstøttet terrorisme, kriminalitet mot menneskeheten, individuell og kollektiv viktimisering. I denne sammenheng ble SASCV etablert som et nytt initiativ for å bistå landene i sin straffepolitisk politikk og støtte ofre for kriminalitet og maktmisbruk.
Spanish Society of Criminological Research - SEIC
SEIC fremmer kriminologisk forskning, og ønsker å fungere som kommunikasjon mellom vitenskapelige organer som er interessert i kriminologi.
Statens institutionsstyrelse – SiS, Sverige
SiS, er et myndighetsorgan som forvalter individuelt tilpasset behandling av unge med alvorlige psykososiale problemer og voksne med rusmiddelproblemer. Institusjonens oppgave er å gi de unge og voksne som behandles her bedre forutsetninger for å kunne fungere i livet uten misbruk og kriminalitet.
T
The American Society of Criminology – ASC
ASC er en internasjonal medlemsorganisasjon for forskningsbasert viten om konsekvenser, forebygging, kontroll og behandling av kriminalitet og atferdsproblemer.  Studenter, praktikere og akademikere fra mange felt innenfor strafferett og kriminologi er medlemmer i organisasjonen.  
The Beccaria Portal, Tyskland
Beccaria-portalen tar sikte på kunnskapsoverføring om kriminalitetsforebygging i Europa og i verden. Portalen er en del av The Crime Prevention Council i Niedersachsen (CPC)'s aktiviteter. .
The Canadian Criminal Justice Association – CCJA
CCJA ble grunnlagt allerede i 1919 og er fortsatt en uavhengig nasjonal frivillig organisasjon som arbeider for et forbedret straffesystem i Canada. CCJA's mål er å fremme bedre straffesystemer og strafferett  - og spesielt kriminalitetsforebyggende programmer.
The Crime Prevention Website, UK
Store budsjettkutt innen politiet i UK har ført til en nedgang i politiets mulighet til å utføre kriminalitetsforebyggende tjeneste. Dette nettstedet ønsker å bøte på dette ved å gi gratis rådgivning innenfor kriminalitetsforebygging, spesielt rettet mot polititjenestemenn.
The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations – HEUNI
HEUNI er det europeiske regionale instituttet i FNs strafferets- og kriminalitetsforebyggende program. HEUNI sorterer under det finske justisdepartementet som et selvstendig forsknings- og politisk institutt.  Deres visjon er å identifisere bevisbasert strafferetts- og kriminalforebyggende praksis i Europa, og dele disse i Europa og internasjonalt for å fremme mer effektive, rasjonelle og humane straffesystemer. Instituttets styrke er deres tverrfaglige forskningsmetoder.
The European Wergeland Centre – EWC
Wergelandsenteret (EWC) er et ressursenter for utdanning innen interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokrati.
The French Institute for Restorative Justice
Instituttet arbeider for å utvikle Restorative Justice i Frankrike . Nettsiden tilbyr bl.a. opplæringskurs og oversikt over RJ-programmer i Frankrike.
The Global Commission on Drug Policy
Kommisjonen ble opprettet i 2011 på privat initiativ fra en rekke amerikanske og europeiske erfarne ledere og fagpersoner på rusfeltet. Siden representerer ruspolitikk basert på forskning, menneskerettigheter, folkehelse og sikkerhet.
The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence – ICSR
ICSR samler kunnskap og retningslinjer innenfor radikalisering og terrorisme. Senterets mål er å opplyse folk og hjelpe politikere og praktikere til å finne intelligente løsninger på håndteringen av dette fenomenet.
The International CPTED Association – Crime Prevention Through Environmental Design
CPTED har en tverrfaglig tilnærming til det å hindre/forebygge kriminalitet gjennom arkitektonisk utforming av by- og boligmiljøer.
The International Criminological Research Unit (ICRU)
ICRU is situated within the School of Law and Social Justice. It principally comprises academics and doctoral research students from the Department of Sociology, Social Policy and Criminology and the Liverpool Law School, together with affiliated members from other University Departments/Schools. ICRU is committed to advancing theoretically-informed, empirically-rigorous and policy-relevant research in criminology and criminal justice that resonates locally, regionally, nationally and internationally.
The International Society of Crime Prevention Practitioners (ISCPP)
ISCPP har vært innovatør i kriminalitetsforebyggende programmer og -opplæring i over 40 år.
The No More Ransom Project
Dette nettstedet er opprettet på initiativ fra politiet i Nederland med utgangspunkt i datakriminalitet. Prosjektet tar sikte på å hjelpe ofre for "randsomware", dvs hvordan gjenopprette data som er hacket, uten å måtte betale de kriminelle som står bak.
The Western Society of Criminology – WSC
Denne nettside er viet til vitenskapelige studier om kriminalitet  Målgruppen er studenter, byråkrater, fagfolk og praktikere fra både offentlig og privat sektor over hele verden.
U
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI
UNICRI er en FN-enhet etablert i 1965 for å støtte land over hele verden for å forebygge kriminalitet og for å forbedre strafferettslig policy.
United Nations Office on Drugs and crime
UNODC er ledende i verden i kampen mot illegale rusmidler og internasjonal kriminalitet. Deres arbeid er rettet mot alt fra forebygging av narkotikamisbruk, behandling av narkotikaavhengighet og straffrettsreformer; til å takle organisert kriminalitet og terrorisme.
V
VINK, Københavns kommune
VINK arbeider for å styrke inkludering av og dialog med unge som kan være tiltrukket av ekstreme ideologiske eller religiøse fellesskaper. Det gjøres ved å gi tilgang til relevant kunnskap, metoder og nettver
Violence Prevention Network, Tyskland
Violence Prevention Network tar sikte på å identifisere høyreekstremisme, islamisme, neosalafisme og radikalisering så tidlig som mulig og klassifisere grader av radikalisering. Nettverket har som mål å utvikle hensiktsmessige (forebyggende) tiltak for å reversere radikaliseringsprosesser.
Violence Research Centre, University of Cambridge – VRC
Voldsforskningsenteret har som mål å bidra til å fremme forståelsen av årsakene, konsekvensene og forebyggingen av mellommenneskelig vold. Dette inkluderer aggresjon blant barn, mobbing, overgrep og ran, mord, vold og seksualisert vold. Senteret har et tverrfaglig perspektiv som bygger på teoretiske tilnærminger og empiriske funn fra kriminologi, psykologi, biologi, statsvitenskap, sosiologi og historie.
VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd
Senteret ble opprettet sommeren 2017 etter en fusjon mellom SFI og KORA som en uavhengig statlig institusjon. VIVE står for Viden til Velfærd. VIVE utvikler og formidler kunnskap om samfunnsforhold som påvirker befolkningens levekår, noe som bidrar til å kvalifisere velferdsdebatten og styrke beslutningsgrunnlaget for den offentlige sektorens oppgaveløsning. 
W
Waitt Institute for Violence Prevention
Instituttet satser tungt på forskning innenfor vold og forebygging av vold for å identifisere gode voldsforebyggende strategier.
Women Against Violence Europe – WAVE
WAVE-nettverket består av europeiske kvinnelige frivillige organisasjoner som arbeider innen bekjempelse av vold mot kvinner og barn. WAVE-nettverket tar sikte på å fremme og styrke menneskerettighetene til kvinner og barn generelt og for å forebygge vold mot kvinner og barn spesielt.
World Anti-Doping Agency
Verdens Anti-Doping Agency har som mål å lede en samarbeidende verdensomspennende bevegelse for dopingfri sport.
World Prison Brief – WPB
World Prison Brief (WPB) er en unik database som gir fri tilgang til informasjon om fengselsystemer over hele verden. 
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fant du det du lette etter?

JaNei