Forebyggingsleksikon

Hva betyr egentlig de mange ordene og uttrykkene vi bruker når vi snakker om kriminalitetsforebygging? Vi har laget et forebyggingsleksikon som gir deg svarene. 

 

Oversikt A-Å

Finn begrepet i den alfabetiske oversikten, eller skriv inn søkeord
A-Å
A
Allmennpreventiv
Tiltak som skal forhindre / avskrekke allmenheten fra å begå lovbrudd. Også kalt primærforebygging eller universell forebygging.
B
Barneloven
Lov om barn og foreldre, barneloven, gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene. Les hele loven på Lovdata.
Bekymringssamtale
Politiets bekymringssamtale er en samtaleform som kan benyttes når det er knyttet bekymring til en mindreårig. Bekymringen kan enten være som resultat av en eller flere straffbare handlinger, eller fordi en mindreårig er i risikosonen for å begå straffbare handlinger eller utvikle uønsket atferd.
Betinget dom/fengsel
Den dømte slipper å sone i fengsel hvis vedkommende ikke begår nye lovbrudd i en prøvetid på normalt 2 år.
Byggende tiltak/innsatser
Tiltak som ikke er direkte kriminalitetsforebyggende men som kan ha en positiv kriminalitetsforebyggende effekt. Byggende innsatser går bredt ut. Det handler generelt om å forbedre vilkårene både på et samfunnsmessig og individuelt plan. Det kan for eksempel være by/boligmessige forbedringer og gode utdannings- og jobbmuligheter.
C
D
E
F
Forebyggende tiltak/innsatser
Forebygging favner også bredt, men i motsetning til byggende virksomhet er det her fokus på å redusere eller unngå at et problem oppstår eller forverres. Natteravner og sosialt arbeid for barn og unge er eksempler på forebygging.
Forelegg
Et dokument som benyttes i mindre straffesaker og som utferdiges av påtalemyndigheten. Inneholder beskrivelse av det straffbare forholdet og det straffebud som er overtrådt samt den bøtestraff vedkommende skal ilegges for forholdet. Den mistenkte kan selv velge om han vil akseptere forelegget. Forelegg for forbrytelse registreres i strafferegisteret. Forelegg for forseelser registreres i bøteregisteret.
Forenklet forelegg
Bøteleggelse på stedet etter faste takster for mindre forseelser. Registreres ikke i bøteregisteret.
Forvaring
Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet.
G
Grooming
Hvis en voksen bygger opp et tillitsforhold til et barn eller en ungdom – og etter hvert overtaler/manipulerer barnet eller ungdommen til seksuelle handlinger, kalles dette for grooming. Kontakten starter ofte på nettet.
H
Hacking
Å bruke sin egen datamaskin til å skaffe seg adgang til andres. Hackeren bryter seg inn i andres maskiner for å stjele deres hemmelige eller personlige opplysninger, endre data eller ødelegge deres programmer. All hacking er ulovlig.
Hatkriminalitet
Hatkriminalitet er straffbare handlinger (fysiske,  psykiske og/eller verbale) begått mot en eller flere personer. Handlingene er helt eller delvis motivert av hat eller negative holdninger på grunn av etnisitet/livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming.
Heleri
Heleri er å kjøpe stjålne varer til seg selv eller for videreselg. Heleri er like straffbart som tyveri.
Hærverk
Hærverk er å ødelegge andres eiendom med vilje.
I
Incest
Med incest menes at noen har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere. Straffebestemmelsene om incest er regulert i Straffelovens § 312 og § 313.
Individualprevensjon/personrettet forebygging
Forebygging rettet mot å påvirke potensielle gjerningspersoners holdning slik at risikoen for utvikling av antisosial og kriminell atferd minskes.
Inkapasitering
Frata noen evnen til å utføre en uønsket handling, uskadeliggjøring.
J
K
Konfliktmegler
En megler er en nøytral person som kan hjelpe andre med å løse konflikter. Megleren sørger først og fremst for at de involverte parter snakker sammen på en ordentlig måte.
Konliktråd
Meglingsorgan som bistår med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter.
Kriminalitet
Handlinger som er straffbare i følge straffelovgivninger.
Kriminalitetsforebyggende tiltak/innsatser
Kriminalitetsforebyggende tiltak og handlinger skal forebygge at spesifikke kriminelle handlinger blir begått eller gjentar seg.
Kriminell lavalder
Kriminell lavalder er den minste alder en person må være for å kunne bli strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år.
L
Lokalorientert forebygging
Tiltak som har som formål å endre de sosiale, økonomiske og demografiske forholdene som antas å opprettholde eller fremme kriminalitet i et lokalområde.
M
Menneskehandel
Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. Likt med utføring av arbeid og tjenester regnes etter Straffeloven av 2005 å forlede noen til fjerning av ens indre organer.
Miljøkriminalitet
Miljøkriminalitet er lovbrudd som rammer naturen rundt oss. Miljøkriminalitet omfatter også ulovlige inngrep mot miljø som er skapt eller påvirket av mennesket.
N
Natteravn
Voksen som frivillig tar på seg å være på steder der det lett oppstår bråk i lokalmiljøet på nattetider.
Normative barrierer
Ervervet gjennom positiv sosialisering; oppvekst, samhandling og integrering av moralsystemer.
Nærpolitireformen
Nærpolitireformen handler om at politiet skal bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige. Norge har en dedikert og kompetent politistyrke, som på flere områder er blant de fremste i verden. Likevel er ikke norsk politi godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.
O
P
Parallellsamfunn
Parallellsamfunn er etniske eller religiøse minoriteter som har organisert seg selv på en slik måte at sosial og kulturell kontakt med majoritetssamfunnet er redusert til et minimum. 
Personorientert forebygging
Også kalt sosial forebygging. Forebygging som innebærer at fokuset rettes både mot samfunnsmessige, miljøbaserte og individbaserte årsaker til kriminalitet.
Primærforebygging
Også kalt universell eller allmennpreventiv forebygging. Tiltak som retter seg mot befolkningen som helhet og som har som målsetning å hindre at problemer eller negativ utvikling oppstår i samfunnet.
Q
R
Radikalisering
En prosess der en person eller en gruppe i økende grad aksepterer bruk av vold som virkemiddel for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål, og hvor voldelig ekstremisme kan bli en følge.
Restorative justice
«Gjenopprettede prosess” på norsk –  har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden offeret er blitt utsatt for gjennom den kriminelle handlingen. Gjennom å møte offeret, stille spørsmål og fortelle om hvilke følger lovbruddet har hatt, skal gjerningspersonen stimuleres til å forstå konsekvensene av egne handlinger og bli oppmuntret til å ta ansvar. Offeret kan få bearbeidet opplevelsen, redusert angst og få innflytelse på avtalen.
Risikobasert forebygging
Tiltak som har til hensikt å redusere risiko for tilsiktede uønskede hendelser.
S
Samfunnsstraff
Alternativ til fengsel. Den største dele av samfunnstrafftimene brukes til samfunnsnyttig arbeid. Det kan for eksempel være i frivillige organisasjoner, sosiale institusjoner, kirker, skoler eller barnehager. På denne måten har samfunnsstraffen i større grad enn fengsel et preg av at den straffede får gjøre opp for seg.
Sekundær forebygging
Også kalt selektiv forebygging. Tiltak som retter seg mot grupper hvor det finnes høy risiko for at vansker kan oppstå eller hvor man allerede ser tendenser til slike vansker.
Situasjonell/Situasjonsbasert kriminalitetsforebygging
Situasjonsorientert forebygging tar sikte på å endre situasjoner hvor kriminelle handlinger skjer og å redusere gjerningspersonenes anledninger til å begå lovbrudd.
Sosial forebygging
Handler om å påvirke samfunnsmessige forhold som kan bidra til at mennesker begår kriminelle handlinger.
Stalking
Gjentatt trakassering og forfølgelse av noen, gjennom å true, komme på uventet besøk, ringe gjentatte ganger eller sende post med krenkende innhold.
Stormøte
Forskjellen fra et vanlig møte i konfliktrådet til et "stormøte" er flere møtedeltakere. Til dette møtet inviteres både dem som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen eller konflikten. Deltakerantallet er vanligvis fra 8-16 personer.
Strafferettslig forebygging
Straffens formål er å hindre fremtidige lovbrudd.
T
Target hardening
Beskytte sårbare mål for kriminalitet.
Tertiærforebygging
Også kalt indikativ forebygging. Tiltak som retter seg mot grupper eller individer med tydelig identifiserte problemer og som har til hensikt å hindre, snu eller begrense den negative utviklingen som har oppstått.
Tidlig innsats/intervensjon
Tiltak/arbeid med å identifisere og håndtere et problem så tidlig at problemet forsvinner eller begrenses med lav innsats.
U
Ubetinget fengsel/dom
Den dømte må sone straffen i fengsel eller lukket institusjon.
Ungdomsstraff
Kan idømmes ungdom mellom 15-18 år for alvorlige lovbrudd som ellers ville føre til fengsel. Konfliktrådet er ansvarlig for gjennomføringen av ungdomsstraff - etter at ungdommen er dømt i retten. Straffereaksjonene bygger på prinsippet om gjenopprettende prinsipp.
V
Varetekt
En siktet settes i fengsel før dom foreligger når det er skjellig grunn til mistanke om at den siktede vil kunne flykte, ødelegge bevis eller begå nye straffbare handlinger.
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Økonomisk kriminalitet
Dette er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte skjer innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er, eller utgir seg for å være lovlig.
Å

Fant du det du lette etter?

JaNei