Nyttige statistikksamlinger

Flere fagmiljøer har samlet relevant statistikk om oppvekt og levekår. Her kan du enkelt få nyttig informasjon om din kommune eller bydel.   

Folkehelseinstituttet – oppvekstprofiler og folkehelseprofiler

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med fem direktorater samlet tall som gir mye nyttig kunnskap om oppvekstforholdene i kommunene og bydelene.

På grunnlag av disse statistikkene har de utarbeidet oppvekstprofiler og folkehelseprofiler. Her kan du se hvordan din kommune eller bydel ligger an på de ulike parameterne og sammenligne dette med fylket og landet i sin helhet. Tallene er også lagt inn i en egen brukervennlig statistikkbank.

Indikatorene for oppvekstvilkår er svært relevante med tanke på forebygging av kriminalitet. Dette gjelder blant annet familieforhold, skoleprestasjoner, rusmidler økonomi, psykisk helse og trivsel.

Les mer på Folkehelseinstituttets temaside om oppvekst.

SSB Statistisk sentralbyrå

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål for driften av SSB.

Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreundersøkelser i regi av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Undersøkelsen retter seg mot elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreskjemaet inneholder et sett av faste spørsmål som danner grunnlaget for nasjonale statistikker. I tillegg kan kommunene eller fylkeskommunene velge utdypende temamoduler, og det er også mulig å formulere egne spørsmål om lokale forhold.

Ungdata er den klart mest omfattende kilden til kvantitative data om unge menneskers liv i Norge i dag. Undersøkelsen er relativt unik fordi den gir data for både på lokalt og nasjonalt nivå. Tallene benyttes blant annet innenfor forskning, forvaltning og i politikkutvikling. Databasen inneholder statistikk på en rekke områder som er relevante med tanke på forebygging av kriminalitet.

 • Sosiale relasjoner
 •  Fritidsaktiviteter
 • Medievaner
 • Helse- psykisk og somatisk
 • Skole og utdanning
 • Rusmiddelbruk
 • Økonomi
 • Vold, mobbing og annen problematferd

Les også den nasjonale Ungdata-rapporten for 2019.

Bufdir

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har lagt ut en rekke statistikker og analyser om barn og unges oppvekstsvilkår. Her finnes tall om blant annet fritid, samfunnsdeltakelse, familieforhold, økonomisk bakgrunn, helse samt vold, overgrep og mobbing. Tallene for barnefattigdom er tilgjengelige for bydeler og kommuner og er svært relevante med tanke på forebygging av kriminalitet. Her finner du blant annet:

 • Barn i husholdninger med lavinntekt
 • Barn i husholdninger som mottar sosialhjelp
 • Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer
 • Barn i husholdninger med lavinntekt med enslig forsørger
 • Barn i innvandrerhusholdninger med lavinntekt
 • Barn som ikke går i barnehage
 • Barn som ikke går på SFO i 1. trinn

IMDi

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) presenterer flere statistikker på sine nettsider. Statistikkene skal først og fremst indikere status på området integrering, men gir også indikatorer som er relevante for kriminalitetsforebygging. Her kan du enkelt finne befolknings- og levekårsdata for innbyggerne i kommunen, både for personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Av særlig relevante statistikker er det verdt å nevne:

 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kjønn og alder
 • Sysselsetting etter alder
 • Sysselsetting etter innvandringsgrunn
 • Ikke i arbeid eller utdanning etter alder
 • Barnehagedeltakelse etter alder
 • Personer mellom 16 og 25 år som verken er i eller har bestått videregående opplæring.
 • Gjennomstrømming videregående skole etter kjønn

 

Fant du det du lette etter?

JaNei