Ungdomskriminalitet og rusmidler

Oppveksten er en viktig, men også sårbar livsfase. Problemer tidlig i livet kan få store konsekvenser for fremtiden. Det er derfor lurt å følge med på tall for barne- og ungdomskriminalitet i kommunen eller bydelen.

Områder og nabolag preget av offentlig uorden, rus og problematferd har også høyere risiko for å rammes av ytterligere kriminalitet. Årsaken til dette er at disse forholdene virker negativt på befolkningens levekår og samtidig undergraver viktige sosiale kontrollmekanismer mennesker imellom. Resultatet kan bli en ond sirkel.

Også på et individuelt nivå bidrar kriminell atferd til å øke risikoen for ytterligere lovbrudd i fremtiden. Barn og unge som vokser opp med kriminelle foreldre, har vesentlig større sjanse for selv å begå straffbare handlinger. Oppvekst i et kriminelt belastet nabolag utgjør også en betydelig risikofaktor.

Les mer om kriminalstatistikk og mørketall

Ungdomskriminalitet

Ungdomstiden er en periode i livet der risikoen for å begå og bli anmeldt for lovbrudd er på sitt aller høyeste. Mange mennesker begår en eller flere straffbare handlinger i løpet av ungdomsårene. I de fleste tilfeller dreier det seg om lovbrudd med relativt lave strafferammer og de færreste utvikler en kriminell karriere eller varig tilknytning til kriminelle miljøer. Likevel utgjør lovbrudd begått i ung alder en risikofaktor med tanke på fremtidig kriminalitet. Også det å bli utsatt for kriminalitet er en kjent risikofaktor. Det er derfor god grunn til å følge med på forekomsten av barne- og ungdomskriminalitet samt annen problematferd i kommunen eller fylket.

SSB

Kriminalstatistikken til Statistisk sentralbyrå gir begrenset informasjon om omfanget av barne- og ungdomskriminalitet på lokalt eller regionalt nivå. Statistikken over etterforskede lovbrudd gir tall på fylkesnivå for siktede fordelt på alder og hovedlovbruddskategori. Se tabellene 09418 i statistikkbanken. I statistikken over straffereaksjoner finnes tabeller på fylkesnivå for straffede personer fordelt på alder. Se tabell 10634 i statistikkbanken.

Lokale STRASAK-tall

Lokale og regionale tall fra politiets straffesaksregister STRASAK kan gi nyttig informasjon om forekomsten av registrert kriminalitet der barn og unge er involvert. Slike tall kan blant annet gi informasjon om type kriminalitet, hvor og når handlingen er begått samt tidspunkt og sted for pågripelse. Analyser og statistikk basert på lokale og regionale STRASAK-data kan fremskaffes gjennom henvendelser til ditt politidistrikt.

Selvrapportert kriminalitet

Mange lovbrudd begått av barn og unge blir aldri anmeldt og således ikke registrert. Spørreundersøkelser der respondenter selv rapporterer om handlinger de selv har begått eller blitt utsatt for kan derfor være en nyttig kilde til informasjon om barne- og ungdomskriminaliteten. Ungdata-undersøkelsen gir tall på kommunenivå om egenrapportert problematferd og kriminalitet slik som:

Ungdata-undersøkelsen inneholder også spørsmål om opplevd trygghet og om den unge har vært utsatt for kriminalitet eller andre uønskede handlinger:

Les også: Inspirasjonsheftet Ungdata i kommunene – Slik kan det gjøres!

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lagt ut flere relevante statistikker om barn og unge, deriblant vold, mobbing og krenkelser barn og unge imellom.  Tallene er tilgjengelig på nasjonalt nivå.

Rusmiddelbruk

Bruk av legale eller illegale rusmidler er en av de mest betydningsfulle risikofaktorene knyttet til kriminalitet, både når det gjelder handlinger begått i ruset tilstand og fare for fremtidige lovbrudd. Barn og unge som begynner tidlig med rusmidler har langt større risiko for å utvikle et kriminalitetsproblem enn andre. Rusmisbruk kan være en konsekvens av andre kritiske forhold. Samtidig kan rus bidra til å skape nye eller forsterke allerede eksisterende problemer. Innflytelse fra jevnaldrende har mye å si for barn og unges holdninger til rusmidler.

I Ungdata–undersøkelsen blir de unge spurt om sitt eget bruk av rusmidler. Dette omfatter:

I SSBs levekårsundersøkelse blir respondentene spurt om en rekke forhold innenfor området helseforhold og levevaner. Dette inkluderer blant annet spørsmål om alkoholbruk og drikkemønster. Se tabell 11277 i statistikkbanken for tall på fylkesnivå.

Folkehelseinstituttet driver med forskning og utarbeider statistikk på området alkohol og rusmidler.

Publisert 3. februar 2017

Fant du det du lette etter?

JaNei