I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å avdekke at barn og voksne blir utsatt for vold i nære relasjoner. Å snakke om vold med pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten kan være utfordrende. Som en støtte til alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utviklet en nettbasert veileder som inneholder informasjon om hvordan man kan avdekke, utrede og henvise videre i møte med barn og voksne som kan være utsatt for, eller utøve, vold i nære relasjoner.

Veilederen er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, og var et tiltak i handlingsplanen «Et liv uten vold». Den ble lansert denne uken, og statssekretær Anne Bramo fra Helse- og omsorgsdepartementet innledet lanseringen med å fremheve at vold i nære relasjoner er et folkehelseproblem. Statssekretæren påpekte at selv om det tverrfaglige samarbeid om vold i nære relasjoner har kommet langt, er det flere steg som gjenstår.

Prosjektleder Mia Cathrine Myhre fra NKVTS trakk frem at det er behov for en mer aktiv holdning fra helse- og omsorgspersonell, og at vold og overgrep mye oftere må vurderes som en bakenforliggende årsak til ulike helseproblemer. Myhre og prosjektmedarbeider Ingvild Bergom Lunde brukte ulike scenarioer fra virkeligheten for å vise hvordan veilederen kan være en hjelp, for eksempel for en helsesøster som var bekymret for blåmerker og slapphet hos en liten baby.

Fire hovedtemaer

Veilederen har fire hovedtemaer, eller inndelinger:

  • Vold og overgrep mot barn
  • Vold og overgrep mot voksne
  • Sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • Personer som utøver vold og overgrep

Inndelingen skal hjelpe brukeren inn på riktig område, og det finnes også en god søkefunksjon. I veilederen kan man finne informasjon om risikofaktorer og tegn, hvordan melde fra til barnevern og politi, hvem som kan hjelpe om man er usikker – og mye mer.

Ønsker innspill

Veilederen er åpen for alle, og det er mulig å gi tilbakemelding til NKVTS i to måneder fremover. Prosjektleder Myhre påpekte at dette er et felt i stadig utvikling, og at arbeidet med veilederen gjenspeiler dette. Derfor er det viktig at mange bidrar til å gjøre den enda bedre, for eksempel gjennom å sende inn forslag til temaer som mangler, eller som er for lite berørt.

Selv om veilederen retter seg mot helse- og omsorgstjenesten, vil den være relevant og interessant for andre som arbeider med vold i nære relasjoner. Kfk gratulerer NKVTS med en viktig veileder!

Se veilederen og gi innspill her.