Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt i 2018 for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget fant en rekke utfordringer ved håndteringen, og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging. En del av utvalgets anbefalinger dreier seg om å sikre at politi og hjelpeapparat tidsnok tar i bruk allerede eksisterende virkemidler.

Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i 19 saker og særlig vurdert politi og hjelpeapparat sin håndtering av sakene før drapet. Alle de aktuelle parforholdene var mellom en kvinne og en mann, og offeret var en kvinne i 15 av de 19 sakene. Paret hadde enten felles barn, særkullsbarn, eller begge deler, i alle sakene. I elleve saker var barn til stede da drapet ble begått, og i seks av disse var barn øyenvitne til drapet. Parene var gift eller samboende på drapstidspunktet i 15 saker, og tidligere gift eller samboende i fire saker. I 16 saker var det enten snakket om, planlagt eller gjennomført samlivsbrudd før drapet.

Utvalget fant fem gjennomgående utfordringene beskrevet i kapittel 14 i utredningen. Disse handler om:

  • Kunnskap og kompetanse i hjelpeapparatet.
  • Kommunikasjon og tillit mellom bruker og hjelpeapparat.
  • Regler, retningslinjer og anbefalinger.
  • Organisering, rutiner og profesjonalitet.
  • Informasjonsutveksling, samarbeid og samordning.

Partnerdrapsutvalget kommer med anbefalinger om totalt 70 tiltak for å forebygge partnerdrap. Utvalget anbefaler at regjeringen følger opp alle tiltakene. Anbefalingene dreier seg i stor grad om avdekking, risikovurdering og risikohåndtering av partnervold, ettersom det forekom partnervold før drapet skjedde i alle sakene utvalget gjennomgikk. De fleste anbefalingene skal sikre at politi og annet hjelpeapparat tidsnok tar i bruk forebyggende virkemidler og tiltak som allerede er tilgjengelig.

Utvalgets funn og anbefalinger vil bli viktige for å kunne forebygge at denne formen for drap forekommer i fremtiden. Les hele utredningen på Justis- og beredskapsdepartementets sider.