Som et ledd i kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner åpnet utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» på Ringerike bibliotek 10. oktober. Utstillingen inneholder barnefortellinger formidlet gjennom klær, sko og dukker fra barn som har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Intensjonen er å skape et følelsesmessig engasjement hos voksne, og mot til handling på vegne av de minste barna. 

En arbeidsgruppe bestående av personer fra blant annet skole, barnehage, PPT, helsestasjon, krisesenter samt SLT-koordinator i kommunen har vært primus motor for å få utstillingen på plass. Arbeidsgruppen ble nedsatt for å følge opp tiltakene som ble foreslått i kommunens Veileder og handlingsplan – vold i nære relasjoner, som ble vedtatt i 2016.

Blant de viktigste tiltakene i planen er kompetanseheving blant ansatte som møter barn og unge. Kommunen har blant annet ansatt kompetanserådgivere innenfor skole og barnehage, helse og barn og unge, som har fått i oppgave å kartlegge hvilke behov som finnes ute i tjenestene. Et godt eksempel på hvordan kommunene kan lykkes med å samarbeide på tvers innenfor kriminalitetsforebygging!

I forbindelse med utstillingen skal mange av 10-klassene i kommunen få omvisning og foredrag ved Michael Gisselbæk fra krisesenteret i Hønefoss. Han vil blant annet snakke med ungdommene om ulike former for vold og om deling av seksualiserte bilder, som har vært mye i media den siste tiden. Utstillingen vil være bemannet med fagfolk fra blant annet barnevernet og helsestasjon, slik at de som ønsker å prate med noen får muligheten til dette.

Utstillingen vil stå frem til 18. oktober, og mer informasjon finnes på kommunens nettside.

Les mer om arbeidet med utstillingen på nettsidene til Reddesmå.