Mens hjelpeapparatet ser ungdom med sammensatte problemer, ser ungdom på seg selv som enhetlige individ. Unge i utsatte boområder etterlyser noen som møter dem som hele mennesker. Dette fremgår i en ny forskningsrapport fra FAFO.     

Det er en økende bekymring for utenforskap blant unge som vokser
opp i såkalte utsatte boområder. I denne rapporten er det nettopp utenforskap som studeres, og det overordnede temaet er hvordan utenforskap kan
forebygges.

I rapporten pekes det på områder der det ikke er overensstemmelse mellom tilbudene som gis og ungdommenes uttrykte behov. Forfatterne trekker også fram eksempler på beste praksis og suksess kriterier, som f. eks. betydningen av brukermedvirkning, relasjonsbygging og å speile det etniske mangfoldet.

Analysene er basert på 20 intervjuer med ungdom mellom 16 og 20 år og 18 intervjuer med representanter fra henholdsvis skolen, fritidstilbud, politi og områdesatsingen. Alle ungdommene bor eller har vokst opp i henholdsvis Fjell i Drammen, Furuset i Alna bydel i Oslo og Solheimsviken i bydel SolheimNord i Bergen.

Forskningsprosjektet er gjennomført av FAFO på oppdrag fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Les hele rapporten hos IMDI