Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Tilskudd til å forebygge og bekjempe av vold i nære relasjoner

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Rapporteringsfrist: 1. april 2022

Totalt tilskuddsbeløp: 15 millioner kroner

Tilskuddsmidlene i denne ordningen skal bidra til å motvirke at barn og voksne utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner gjennom å gi:

  • hjelp til dem som utsettes eller står i fare for å utsettes for vold i nære relasjoner og deres pårørende
  • hjelp til dem som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner
  • kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner til offentlige myndigheter og andre relevante aktører som har til oppgave å motvirke vold i nære relasjoner
  • støtte til samordning av offentlige myndigheter og ideelle og frivillige organisasjoners arbeid mot vold i nære relasjoner

Hvem kan søke om tilskudd?

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet og krisesentre i kommunal regi kan søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen. Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert. Vi ber søker om å lese § 2 i forskriften for ytterligere informasjon.

Hvordan søknaden blir vurdert

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Vi innvilger ikke tilskudd til generell drift, forskningsprosjekter og tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. april året etter tilskuddet er innvilget. Organisasjoner som har mottatt tilskudd for 2020 og som også søker om tilskudd for 2021, bes legge ved rapport for 2020 i årets søknad, med frist 1. mars.

I 2020 og 2021 skal også følgende inngå i rapporteringen, som en følge av Covid-19:

  • kort beskrivelse av hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten.
  • informasjon om hvilke statlige tiltak som er benyttet for å komme gjennom situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, tilskudd som følge av koronasituasjonen og midler fra NAV som følge av koronasituasjonen.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom elektronisk skjema som vil bli publisert her.

Hvordan sende inn søknad?

Vi ber aktuelle søkere sette seg godt inn i forskriftene for tilskuddsordningen før man sender inn søknad. Forskriftene kan leses i sin helhet på Lovdata.

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom skjema som vil bli publisert her i løpet av kort tid.

Søknaden skal være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har fullmakt. Signert bekreftelse legges ved den digitale søknaden som et vedlegg.

Tilskuddsordningen er nå forskriftsfestet og vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for midler for 2022 er fremskyndet til 1. desember 2021.

Tidligere tildelte midler og regelverk

2020

Oversikt over tildelte midler i 2020

Regelverk for tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

2019

Oversikt tildelte midler 2019

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2019

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2018

2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2017

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@konfliktraadet.no

Oppdatert 15. januar 2021

    Fant du det du lette etter?

    JaNei