Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Rapporteringsfrist: 1. april 2022

Totalt tilskuddsbeløp: 13 611 000 kroner

Regelverk for tilskuddsordningen 

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddene i denne tilskuddsordningen skal stimulere til kompetanseheving samt utvikling av gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvordan søknaden blir vurdert

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Tiltak med konkrete planer for videreføring etter endt tilskuddsperiode og med en forankring i kommunens kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk, som for eksempel SLT eller lignende vil bli prioritert.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. mars året etter tilskuddet er innvilget. Tilskuddsmottakere som har mottatt tilskudd for 2020 og som også søker om tilskudd for 2021, bes legge ved rapport for 2020 i årets søknad, med frist 1. mars.

I 2020 og 2021 skal også følgende inngå i rapporteringen, som en følge av Covid-19:

  • kort beskrivelse av hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten.
  • informasjon om hvilke statlige tiltak som er benyttet for å komme gjennom situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, tilskudd som følge av koronasituasjonen og midler fra NAV som følge av koronasituasjonen.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom et elektronisk skjema som vil bli publisert her i løpet av kort tid.

Hvordan sende inn søknad?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom skjema som vil bli publisert her i løpet av kort tid.

Vi ber aktuelle søkere sette seg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen før man sender inn søknad.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på kriminalitetsforebygging.no og på Regjeringen.no.  

Tidligere tildelte midler og regelverk

2020

Oversikt over tildelte midler i 2020

Regelverk for tilskuddsordningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

2019

Oversikt over tildelte midler i 2019 

Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk for tilskuddordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme  2018

2017

Oversikt over tildelte midler i 2017 

Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme  2017

 

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@konfliktraadet.no

 

Oppdatert 15.01.2021

    Fant du det du lette etter?

    JaNei