Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Rapporteringsfrist: 1.april 2022

Totalt tilskuddsbeløp: 7,6 mill. kroner

Tilskuddene i denne tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge, gjennom å bidra til at:

  • hjelpeapparatet får økt kunnskap om hvordan kriminalitet forebygges
  • hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
  • utsatt ungdom opplever mestring
  • ungdomsmiljøer blir tryggere

Hvem kan søke om tilskudd?

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd. Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert. Vi ber søker om å lese § 2 i forskriften for ytterligere informasjon.

Hvordan søknaden blir vurdert

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål prioriteres fremfor tiltak som har et annet hovedformål. Tiltak som støtter opp under etablerte samarbeidsstrukturer som f.eks. Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT) vil bli prioritert.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. april året etter tilskuddet er innvilget. Organisasjoner som har mottatt tilskudd for 2020 og som også søker om tilskudd for 2021, bes legge ved rapport for 2020 i årets søknad, med frist 1. mars.

I 2020 og 2021 skal også følgende inngå i rapporteringen, som en følge av Covid-19:

  • kort beskrivelse av hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten.
  • informasjon om hvilke statlige tiltak som er benyttet for å komme gjennom situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, tilskudd som følge av koronasituasjonen og midler fra NAV som følge av koronasituasjonen.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom et elektroniske skjema som vil bli publisert her i løpet av kort tid.

Hvordan sende inn søknad?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom skjema som vil bli publisert her i løpet av kort tid.

Søknaden skal være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har fullmakt. Signert bekreftelse legges ved den digitale søknaden som et vedlegg.

Tilskuddsordningen er nå forskriftsfestet og vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for midler for 2022 er fremskyndet til 1. desember 2021.

Vi ber aktuelle søkere sette seg godt inn i forskriftene for tilskuddsordningen før man sender inn søknad. Forskriftene kan leses i sin helhet på Lovdata.

Tidligere tildelte midler og regelverk:

2020

Oversikt over tildelte midler til kriminalitetsforebyggende tiltak 2020

Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

2019

Oversikt over tildelte midler til kriminalitetsforebyggende tiltak 2019

Regelverk – Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2019

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@konfliktraadet.no

Oppdatert 15. januar 2021

    Fant du det du lette etter?

    JaNei