Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak (overtatt fra Politidirektoratet i 2019)

Søknadsfristen for de tre første tilskuddsordningene er 15. februar 2019. 

Søknadsfristen for tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak er 1. april 2019.

Det skal rapporteres på midler mottatt i 2018 sammen ved en eventuell ny søknad.  Dersom det ikke søkes om nye midler skal det rapporteres på fjorårets midler innen 30. mars 2019.

For kommuner:

Tilskuddsmidler til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018 finner du her

Tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
Hovedmålet er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.Kommuner kan søke om tilskuddsmidler til lokale prosjekter for forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018 finner du her

For frivillige og andre ideelle organisasjoner:

Tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til og utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak og prosjekter.Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Frivillige organisasjoner som søker bør være registrert i frivillighetsregisteret. Det tildeles driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Det gis ikke midler til forskningsprosjekter og evalueringer.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 finner du her

Tilskuddsmidler for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, inkludert kompetansehevende tiltak, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018 finner du her