Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler for 2018. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tre tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfristen for alle tre tilskuddsordningene er 15. februar 2018

Tilskuddsmidler til lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og ung

Kunngjøring, regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema for 2017 finner du her

Tilskuddsmidler til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, inkludert kompetansehevende tiltak, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema for 2017 finner du her

Tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Kommuner kan søke om tilskuddsmidler til lokale prosjekter for forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema for 2017 finner du her