Hva skal til for å bryte en sirkel av rus og kriminalitet? På årets konferanse var det fokus på å identifisere hva som utgjør en forskjell – med særlig vekt på relasjoners betydning. Her var det perspektiver fra forskere og andre fagfolk, politikere og frivillige, og ikke minst mennesker som selv er eller har vært i en slik negativ sirkel.

Konferansen arrangeres en gang i året av Nettverk etter soning, som er en del av Oslo Røde Kors. Konferansen hadde mer enn 200 deltakere fra ulike offentlige etater og fra frivillig sektor, i tillegg til tidligere innsatte. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging; og Konfliktrådet var der! Det var lagt opp til et meget spennende program. Kompetansesenteret vil trekke fram to bidrag som var særlig interessante.

Prosjektet «Tenk ut»

Tilbakeføringskonsulent og rådgiver Hanne Grøneng fra Vestoppland fengsel og erfaringskonsulent i prosjektet «Tenk ut» Christian Torneby (tidligere innsatt) fortalte om det viktige samtaletilbudet de har startet opp i fengselet. De innsatte får tilbud om å delta i gruppesamtale hver uke gjennom hele året. I samtalene oppmuntres de innsatte til å sette ord på følelser omkring situasjonen de er kommet i, tidligere opplevelser og erfaringer, tanker om familien og de nære betydningsfulle personene i livet (som de har eller har mistet). Mange av de innsatte har brukt mye krefter på å unngå følelser, late som følelser ikke eksisterer, undertrykke følelser og forsøke å la være å tenke på det vonde. Dette fører ofte til at den innsatte ikke «får tak i» følelser, og dermed heller ikke får bearbeidet og jobbet seg videre med det som er vanskelig. Slik får denne følelsesfornektingen en direkte konsekvens som en bremsekloss eller en stopper for selve rehabiliteringen og muligheten for positive endringer i livet. Samtaletilbudet videreføres også utenfor fengselet etter løslatelse, da dette kan bli en viktig forankring for den enkelte når reetableringen utenfor fengselet er i gang.

Programmet er utviklet i samarbeid mellom innsatte og ansatte i kriminalomsorgen. I programmet brukes både refleksjonsgrupper og refleksjonskort og man bruker metodikk fra «Åpen dialog» og «Motiverende intervju – MI». Programmet er fundert på faglitteratur og forskning med utgangspunkt i arbeidet til Jaakko Seikkula, Tom Arnkil, Tom Andersen, Live Fyrand og Mark Hopfenbeck, samt brukererfaringer. Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet og det er inngått et samarbeid på forskningsnivå med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Alle innsatte kan delta i refleksjonsgruppene, uavhengig av dom, kulturell bakgrunn, livssyn, alder og kjønn. Deltakerne bestemmer selv tema underveis i samtalene, det vil si hvilken følelse de skal fokusere på. Det har vist seg at deltakelse i refleksjonsgruppene demper konflikter, sinne og stress hos de innsatte. Tiltaket har god overføringsverdi til andre fengsler ettersom det er lite ressurskrevende, medfører lave kostnader og er enkelt å gjennomføre når man har satt seg inn i faglig grunnlag og metodikk.

Fra innsatt, via arbeidstrening til skattebetaler

Øyvind Tomter, prosjektleder i Nettverk etter soning, og Rune H., tidligere innsatt, har et krystallklart budskap om at det å ha noe å gå til når man kommer ut fra fengsel er «alfa og omega». Det betyr alt.

Rune forteller at kontaktpersonen hans i Trøgstad fengsel satte ham i kontakt med Øyvind Tomter FØR han kom ut av fengselet. Dagen etter at Rune var løslatt møtte han opp i sykkelverkstedet på Tilbakeføringssenteret i Grefsenveien 26 i Oslo. Der var han i sving daglig for å reparere sykler. Etter en periode her ble Rune ansatt i Oslo kommune, for å jobbe med reparasjon og vedlikehold av bysyklene. Arbeidstreningen på Tilbakeføringssenteret ga Rune en ny start som gjorde det mulig for ham å få seg en ordinær jobb. Rune sier det var avgjørende at kontakten mellom ham og Tilbakeføringssenteret ble opprettet FØR han kom ut av fengselet og at det ikke ble dager og uker med venting etter løslatelse uten at han hadde noe å gå til. Det å ha en avtale om jobb (selv om det var arbeidstrening og ikke en ordinær stilling i første omgang) allerede dagen etter løslatelse, mener Rune ble avgjørende for at han klarte seg.

Vil du lese mer om Nettverk etter soning og hva de gjør for å hjelpe folk tilbake til samfunnet etter endt soning?