Den europeiske konferansen om vold i nære relasjoner ble avholdt i Belfast i 2015, Porto i 2017, og i 2019 var det Oslo som stod for tur.

1.-4. september inviterte velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) over 850 deltakere fra over 40 land til å sette søkelys på vold i nære relasjoner ved Oslo Kongressenter.

Variert og innholdsrikt
Det faglige innholdet varierte fra generell forebygging, partnervold, æresrelatert vold og vold mot dyr til juridiske implikasjoner, behandling og digitale verktøy, for å nevne noen av temaene.
Barn som både direkte utsatt og vitne til vold ble utredet gjennom hele konferansen. Både helsemessige implikasjoner, tiltak og vurderinger fra både inn- og utland ble presentert.

Ettersom det var over 140 parallellsesjoner på tre dager, var det også stor spredning av både tematikk, innhold og metodikk. Muntlige presentasjoner, postere, workshops og symposium var formatene som gav deltakerne ny og etablert kunnskap fra alle verdensdeler, men spesielt fra Europa. Et gjennomgående tema var Istanbulkonvensjonens muligheter og forpliktelser i arbeidet mot vold mot kvinner.

Forebygging 
Fra Universitetet i Bristol ble det presentert forskning på sammenhengen mellom bruk av nødprevensjon og vold i nære relasjoner. Resultatet fra deres undersøkelser viste indikasjoner på at personell som skriver ut nødprevensjon kan møte kvinner som er i voldelige partnerforhold. Fra et forebyggingsperspektiv er det muligheter for å se mer på dette i fremtiden, både vedrørende oppdagelse av pågående vold og forebygging av ny vold. I Storbritannia må kvinnene som har behov for nødprevensjon til konsultasjon, mens i Norge kan dette kjøpes reseptfritt på apotekene.

Per Isdal var en av hovedtalerne den første dagen, og tematiserte utfordringer knyttet til å arbeide med voldsutøvere fra et klinisk perspektiv. I 1987 var han med på opprette Alternativ til Vold (ATV), og har i over 30 år vært en stor bidragsyter i arbeidet med voldsutøvere. Han gav tilhørerne et innblikk i sine personlige erfaringer, der han kom med tydelige eksempler på hvorfor ivaretakelse av egen mental helse er viktig for hjelpere innen fagfeltet.

Europeiske forskjeller
Dag to deltok undertegnede på en workshop med tittelen «Mediation, restorative justice and legal measures» som tok for seg blant annet frykt, besøksforbud, mekling og gjenopprettende prosesser. Fra Storbritannias Edge Hill University delte Anna Hopkins sine funn fra en undersøkelse av politirapporter i saker som omhandler vold i nære relasjoner. Frykt ble trukket frem som begrunnelse for å ikke anmelde, og hun belyste at dette skaper frustrasjon hos politiet. Hopkins avsluttet med å trekke frem at kunnskap om fryktreaksjoner og støttende atferd fra politiet er viktig i møte med voldsutsatte.
I samme økt la Glòria Casas Vila fra Universitetet i Lausanne, Sveits, frem en komparativ studie om vold i nære relasjoner og familiemekling fra Italia og Spania. Studien tok for seg fornærmede kvinners opplevelse av mekling, slik det gjøres i disse landene i dag.
Dette var to av flere spennende innlegg som bar preg av at det er stor forskjell i både lovverk og håndtering av fornærmede i voldssaker, både i Storbritannia, Spania og Italia. Felles var allikevel at fryktaspektet og ivaretakelse av sikkerhet var gjennomgående faktorer.

Likestilling
Samme dag handlet ett av hovedinnleggene om kjønnsbasert vold i Øst-Europa, med særlig fokus på Polen. Monika Platek er jussprofessor og instituttleder innen kriminologi ved det juridiske fakultet i Warszawa. Hun beskrev utfordringer i arbeidet med både feminisme, likestilling og vold mot kvinner i et historisk perspektiv, samt nåtidens utfordringer. Hun gav eksempler på hvordan lovgivningen i tidligere Sovjetallierte stater har ansett vold i nære relasjoner nærmest som en ikke-eksisterende utfordring. Hun viste også hvordan politiske vedtak påvirker hverdagen for kvinner og LGBT-miljøet i enkelte Østeuropeiske land i dag.

Sosialt nettverk, holdninger og myndiggjøring
Den siste dagen var viet til workshops om blant annet gjenopprettende prosess og minimumsstandarder i håndtering av vold i nære relasjoner fra European Forum for Restorative Justice med representanter fra Nederland, Finland og Danmark.
Det ble i løpet av dagen også holdt innlegg om sosialt nettverk, holdninger og myndiggjøring av voldsutsatte i flere parallellsesjoner, i tillegg til viktige innlegg om vold mot eldre.

I løpet av de tre dagene presenterte både Norske kvinners sanitetsforening, Annette Solberg (Likestillingssenteret), Tone Grøttjord-Glenne (Sant/Usant), Randi Mossefin (ATV), Karianne Muri (NMBU), Elisabeth Ørke (Regionalt kompetansesenter for
sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved OUS ), Jane Dullum (NOVA) og Annika Engström (NCK) fra egen forskning og erfaring. Disse var også innledere ved årets nasjonale konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner i regi av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet den 22.mai 2019.

Les mer om ECDV19