Stovner videregående skole tar det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet på alvor og er i oppstarten av et spennende prosjekt om dialog og menneskerettigheter.  I samarbeid med Nansen fredssenter  tilbys mer målrettet undervisning om demokratiske prinsipper. 

Stovner videregående skole (vgs) har vært i mediebildet det siste halvåret. Nå tas det grep for å skape et mer trygt og inkluderende læringsmiljø. Tiltak for å motvirke mobbing, krenkelse, vold og hatkriminalitet er på dagsorden.

Stovner vgs har i overkant av 700 elever fra mer enn 100 nasjoner og godt over 100 ansatte. Rektor Terje Wold forteller at flere av ungdommene strever med å finne sin plass og tilhørighet både i skolen, i det omkringliggende miljøet og i Norge. «Hvem er norsk» spør han. Mange av elevene opplever en identitetsforvirring som igjen kan føre til maktkamp, krangling og konflikter. Både sosiale forhold og opphopning av levekårsutfordringer gjør at elevene må bruke krefter på andre områder enn skolearbeid.

Rektor fremhever at gode relasjoner, dialog og konfliktløsning er nøklene til å snu den negative utviklingen. Skolen har daglig besøk av forebyggende politi fra Stovner. I tillegg er ansatte fra NAV på skolen og helsestasjonen har et godt tilbud. Rektor tilbringer mye tid i elevkantinen for å  bedre dialogen.

Kfk besøkte bydelen i desember og fikk høre at i uke 6, 7 og 9 i 2018 skal elever og lærere ta turen til Nansen Fredsssenter på Lillehammer  for å lære mer om dialog som metode. Kfk har bevilget kr 350 000 til prosjektet. Prosjektet er på  mange måter en forebyggende dannelsesreise. Noe av hensikten er også å forbedre skolens omdømme og høyne trivselen blant elever og ansatte. Lærer Martin Auke har ansvar for undervisningsopplegget og er opptatt av at elevene skal få en grunnleggende begrepsforståelse om verdier, slik at de kan trene på og reflektere over hva som gir gode dialoger. Tilsammen blir det ni turer til Lillehammer. Auke har flere ideer for å styrke samfunnsfaget på skolen, som en tur til Nobels fredssenter.  Vivian Abbi Johnsen er SaLTo – Koordinator for bydelens kriminalitetsforebyggende arbeid. Hun er en av drivkreftene for det forebyggende arbeidet på skolen og i bydelen, som har i overkant av 32000 innbyggere.

På veggen på skolen er følgende skrevet:

Som elev ved Stovner vgs

  • viser jeg respekt: Alle behandles med respekt, uansett etnisitet, kjønn, seksuell legning eller funksjonsevne. Vi jobber med å skape gode holdninger og vise toleranse for hverandre
  • er jeg tilstede: Det er en selvfølge at alle elever møter til alle timer. Tilstedeværelse fremmer kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger
  • møter jeg presis: Alle elever møter presis til undervisningen og andre avtaler
  • møter jeg forberedt: Alle elever har med nødvendig utstyr og møter forberedt til undervisningen
  • viser jeg arbeidsinnsats: Alle elever viser god arbeidsinnsats
  • er jeg inkluderende: Alle elever jobber for et inkluderende skolefelleskap
  • er jeg miljøbevisst: Alle elever viser hensyn til fellesområdet og rydder opp etter seg