Hva er SLT-modellen?

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

SLT-modellen organiseres på tre nivå:

  1. SLT-arbeidet må forankres gjennom en styringsgruppe/styrende nivå som består av ledere fra kommune og politi.  SLT- koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune og innlemme dette i planverket. I mange kommuner fungerer politirådet også styringsgruppe for SLT. Gruppen bør møtes tre – fire ganger i året.
  2. Neste nivå er koordineringsgruppen/koordinerende nivå som skal bestå av personer  fra virksomhets-/enhets-/mellomledernivå.  Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen. Gruppen bør møtes en gang pr. mnd.
  3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre tiltak de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

Modellen ble utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til bruk i norske kommuner, og har sitt utspring fra den danske SSP-modellen (Skole, Social, Politi). Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging fikk i oppdrag å følge opp SLT koordinatorene etter at KRÅD ble lagt ned.

Her kan du se et eksempel på et informasjonsskriv om SLT som Bærum kommune har laget (pdf)

Spørsmål om SLT-modellen?

Ta kontakt med oss på post@kriminalitetsforebygging.no

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

    Fant du det du lette etter?

    JaNei