SLT og politiråd

Hva er politiråd?

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Hvem sitter i politirådet?

De sentrale medlemmene vil være ordfører og rådmann, politistasjonssjef/ lensmann, kommunalsjef/ virksomhetsleder, samt SLT-koordinator. I noen kommuner er også enkelte medlemmer av formannsskapet med, for å involvere de folkevalgte best mulig i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Hvem leder politirådet?

Politidirektoratets rundskriv fra 2007 anbefaler at kommuneledelsen leder politirådet. De fleste steder er det dermed ordføreren som leder politiråd, andre lar ledelsen sirkulere mellom politisjef/lensmann og ordfører/rådmann.

Hvilke saker tas opp i politirådet?

Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi skal behandles i politirådet. Politiråd skal som nevnt ikke behandle enkeltsaker.

Typiske saksfelter for politirådet kan dreie seg om oppvekst og levekår, SLT, barn og ungdom, barnevern, fritid, organisert kriminalitet, ordenssituasjonen, planlegging av fysiske omgivelser/ reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, forhold rundt skjenking og utelivsbransjen, narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål, prostitusjon og menneskehandel samt store arrangementer der politiet skal involveres.

Forholdet mellom politiråd og SLT

Evalueringen av politirådene (2014) viser at SLT- modellen og SLT-koordinator kan spille en viktig rolle for politirådssamarbeidet. Dette ved at det bidrar til en god integrering mellom politiråd og øvrig kriminalitetsforebyggendearbeid. Dette handler både om at SLT – koordinator tilfører politirådet kunnskap og styrker forankringen mellom det strategisk nivå og utførernivå, samt  bidrar til å iverksette og koordinere den operative innsatsen som politirådet har vedtatt. I mange kommuner fungerer politirådet også som SLT-styringsgruppe.

Her finner du en veileder for evaluering av politirådets arbeid (pdf)

Klikk her for å lese Rambølls evaluering av politirådene, juni 2014 (pdf)

Her kan du se en animasjonsfilm politiet har laget om politikontakter og politiråd:

 

 

 

 

 

    Fant du det du lette etter?

    JaNei