«Sisterhood – en håndbok i jentegruppearbeid» ble utgitt for første gang i 2010. Nå har boken blitt revidert og dette ble markert med en lansering på Litteraturhuset i Oslo mandag 18. desember. Kfk var tilstede på lanseringen.

Sisterhood er et tilbud for jenter mellom 12-22 år. Her får jentene i grupper diskutere temaer som unge jenter er opptatt av; Hvordan er det egentlig å være jente i dag? Er det mye stress og press i hverdagen? Andre sentrale temaer er: Vennskap, fordommer, respekt, mot, empati, nettvett, urettferdighet i verden, fremtidsdrømmer, grensesetting, kjærlighet og sex. En Sisterhood gruppe drar også på kino, har hjemmespa, lærer selvforsvar, maler, danser og prøver ut nye ting sammen. Metodikken legger stor vekt på at gruppeaktivitetene skal være åpne for alle.

Sisterhood tilbyr også jentecoacher, et en-til-en tilbud med en slags storesøster eller veileder for dem som ikke ønsker å delta i en gruppe. Jentecoachen skal være en trygg voksen som kan lytte, støtte og motivere.

Man trenger ingen spesiell bakgrunn eller utdannelse for å lede en jentegruppe, men det er en forutsetning at gruppelederende har en dyptfølende tro på at det finnes ressurser hos alle jentene i gruppa,  så vel synlige som latente. Og det aller viktigste for å lykkes er engasjement, tilstedeværelse, lydhørhet og tilgjengelighet.

Sisterhood tilbyr kurs og opplæring i jentecoacharbeid. De gir veiledning og god oppfølging underveis i coachforløpet. De tilbyr også temakvelder og  inspirasjonskvelder for hele Coach nettverket.

Metodikken i Sisterhood handler om å arbeide med jenter på ulike måter, og bygger på flere elementer: Felleskap/identitet, kjønnsretta gruppearbeid, relasjonskompetanse, sirkelen, pusterom/atmosfære, bevisstgjørende verdiøvelser, forumteater, leker og aktiviteter, kreative øvelser, temaer.

Det hele startet i 2006 med 12 jenter fra Ruseløkka skole i Oslo som møttes to timer i uken over ett år. Visjonen fra starten var klar – dette skulle være mer enn en jentegruppe – det skulle være en tilhørighet i en jenteklubb. Bydelens ungdomskafé ble base for jentegruppa og her ble det laget logo, navn og flyere med informasjon. Det første året ble navnet «Sisterhood of Norway» brukt, intensjonen var å bli landsomfattende.

I dag står Sisterhood omtalt som tiltak 16 i SaLTos handlingsprogram 2017-2020 for kriminalitets- og rus forebygging blant barn og unge i Oslo.

Kompetansesenter rus – Oslo har i flere år fulgt utviklingen til Sisterhood og hvordan metodikken har spredd seg over hele Oslo og i resten av landet, til både offentlig og frivillig sektor.

Jentegrupper drives ofte av unge, uerfarne gruppeledere eller av frivillige som har begrenset tid til rådighet. KoRus Oslo så derfor et behov for en håndbok i Sisterhoodmetodikken som både kan fungere som et praktisk verktøy og gi en dypere innsikt i gruppemetodikk. Samtidig skal boken fungere som en inspirasjon for alle gruppeledere som har tatt gruppelederkurset til Sisterhood og ikke minst inspirere andre til å ta metodikken i  bruk.

Den reviderte håndboken gir en oversiktlig introduksjon til arbeid med jentegrupper og en oppskrift på hvordan starte en Sisterhoodgruppe. Håndboken inneholder en rekke forslag på øvelser og temaer som kan benyttes i gruppene samt forsalg på ulike maler som kan brukes i arbeidet. Og i kapitlet Litt mer for tankene kan man lese mer om blant annet traumer, om det å være tenåring, om hjelperollen, relasjoner og mye mer.

Metodikken er prøvd ut av blant annet klubbledere, klubbarbeidere, politi, sosionomer, rådgivere og helsesøstere. Det at så mange velger å bruke nettopp denne metodikken når de setter i gang jentegrupper, har bidratt til at Sisterhood har fått et kvalitetsstempel både hos jentene og gruppelederne.

Kfk deler prosjektets vurdering om at det i et forebyggingsperspektiv fortsatt viktig å ha et spesielt fokus på jenter. Ved å systematisk bruke jentegrupper som metode har man mulighet til å nå mange jenter, både jenter med synlig negativ atferd, jenter i risikosonen og de stille jentene – jentegrupper passer for alle jenter. Men metodikken egner seg ikke bare for unge jenter, den kan enkelt tilpasses andre grupper, som gutter, mødre, osv. Det er slettes ikke utenkelig at vi i fremtiden også hører om Brotherhood, Motherhood eller Parenthood!

Dette bokprosjektet er i sin helhet finansiert av KoRus Oslo og KoRus Øst.

Se en kortfilm fra lanseringen på Facebooksiden til Sisterhood Oslo

Ønsker du å vite mer om Sisterhoodmetodikken eller håndboken – ta kontakt på sisterhood@sisterhood.no