Du søkte etter ""radikalisering - kriminalitetsforebygging

Tiltak mot hatefulle ytringer: Kunnskaps- og tiltaksoversikt

Kartleggingen består av en kunnskapsoversikt og en tiltaksoversikt. Kunnskapsoversikten er basert på søk i dokumentasjonsdatabaser, og inkluderer fagfellevurdert internasjonal forskning om hatefulle ytringer. Tiltaksoversikten er basert på nettsøk og undersøkelser gjennom prosjektdeltakernes nettverk, og inkluderer eksisterende og allerede gjennomførte tiltak mot hatefulle ytringer som har vært iverksatt i Norge eller…

Les mer

Tiltak for – inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet..

…og gode kvalifiseringstiltak. I Veilederen » Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme» ligger føringer for hvordan bekymring skal meldes videre for tjenesteapparatet. I regjeringens handlingsplan » Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» 2014 ligger også føringer for kommunen. Les dokumentet her (pdf) Les mer på hjemmesidene til Trondheim kommune…

Les mer

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring

Regionsenteret for vold og traumatisk stress (RVTS) Vest har utviklet en modell for mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Utdanningen går over tre samlinger med totalt 8 dager. Målet er å gi deltakerne en holdnings- og handlingskompetanse som gjør dem i stand til å fange opp og jobbe…

Les mer

Temarapport: Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert?

Fra rapporten: «Undersøkelsen bekrefter det eksisterende bildet av ekstrem islamisme i Norge som et multietnisk fenomen, preget av unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet. Undersøkelsen avdekker imidlertid variasjoner i etnisk tilhørighet. Blant annet, er pakistanere og somaliere underrepresentert sett i forhold til størrelsen på…

Les mer

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring er ei opplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme, og har som mål å utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med personar som: står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess…

Les mer

Våldsbejakande extremism. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna.

Publikasjonen er en del av en utdanningspakke om radikalisering og voldelig ekstremisme. Det retter seg mot de som arbeider innen barnevern og sosialtjenesten og som arbeider med barn og unge voksne på ulike områder. Utdanningspakken består av sju deler; denne publikasjonen, veiledningsmateriale som sier noe om hvordan undervisningsmaterialet kan brukes…

Les mer

Følgeforskning om holdningsbearbejdende indsatser

Fra slutten av 2017 og til utgangen av 2020 følger VIVE tre ulike innsatser som på forskjellig vis dreier seg om holdningsskapende arbeid. To av tiltakene handler om forebygging av æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll, samt ett tiltak som har til hensikt å forebygge radikalisering og ekstremisme. Dette er…

Les mer

Fra bekymring til handling

Størstedelen av innholdet er hentet fra andre veiledere og tilpasset lokale forhold. Hovedkilden er Regjeringens egen veileder om radikalisering. Last ned veilederen «Fra bekymring til handling» – Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme» (pdf)…

Les mer

Handlingsplan 2018-2021 mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo

Handlingsplanen må også sees i sammenheng med regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble lagt fram i juni 2014, regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 -2020, samarbeidsdokument for politirådet i Oslo 2017 og SaLTo handlingsprogram 2017-2020, samt budsjetter og virksomhetsplaner i Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Handlingsplan 2018-2021…

Les mer

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging

…i Oslo, 2017 Her kan du se hvem som fikk tilskuddsmidler for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i 2018. Mål og kriterier for tilskuddsordningen kan du lese her. Regjeringen har en egen nettportal Radikalisering.no Følg med på kunnskapsportalen Utveier til RVTS Les mer om rapporten på Forskning.no Andersson, A,…

Les mer