I 2016 ble det registrert 500 russoppdrag i Øst politidistrikt i perioden medio april – til og med 17 mai. De fleste meldingene omhandlet klager på støy, festbråk og straffesaker knyttet av mindre alvorlig kriminalitet. Men politiet så også en utvikling av mer alvorlige saker som narkotikamisbruk, mindreårige med i russebussene, voldshendelser og seksuelle overgrep.  (Handlingsplan Russ 2016-2019 Øst politidistrikt).

Dette var noe av bakteppet for at KoRus-Øst fikk oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til en tryggere og sikrere russefeiring. De har senere gjennomført flere dialogmøter med politi, kommune og arrangører av russtreff.

I slutten av januar møttes SLT-koordinatorene i Follo og Østfold til SLT-nettverksmøte i Moss rådhus, hovedtema her var russ og rus.  KoRus-Øst ved Helge Bjørnsen innledet med en orientering om ansvarlig alkoholhåndtering og tolkning av alkoholloven.

Å drikke alkohol på et offentlig sted uten at det foreligger en bevilling er ikke tillatt i henhold til alkoholloven § 8-9. Helsedirektorat har presisert at russetreff i likhet med andre festivaler reguleres gjennom alkohollovens krav om skjenkebevilling.  Alkoholloven er klar på dette punktet, men åpner for bruk av skjønn for politiet som skal håndheve regelverket lokalt.

I følge politidirektoratet gjøres det en risikovurdering hver enkelt gang det søkes om skjenkebevilling til festivaler og andre større arrangement. Utfallet av vurderingen avhenger av målgruppe og type arrangement. Dette var også kjernen i et møte KoRus-Øst arrangerte torsdag 1.februar i Oslo sentrum hvor de hadde invitert skjenkeansvarlige, politi og russetreffarrangører til et oppklaringsmøte  om saken.