Den reviderte handlingsplanen ble lansert på Bærum politistasjon onsdag 17.juni. Den bygger på den tilsvarende handlingsplanen som ble lansert i 2014. Planen favner mange sektorer og tjenester, og den har et særlig fokus på forebygging.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er et prioritert arbeid for regjeringen,. Nøkkelen for å lykkes er en bred tilnærming med samarbeid på tvers av sektorer og vektlegging av kunnskap og tidlig forebygging.

Lansert av statsministeren

Lanseringen ble innledet av statsminister Erna Solberg, Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og politidirektør Benedicte Bjørnland. Lars Lyster ved Regionalt kompetansesenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), orienterte om den nye nasjonale veiledningsfunksjonen som er lagt til RVTS. Den lokale radikaliseringskontakten i politiet holdt et innlegg om politiets arbeid og ordføreren i Bærum snakket om hvordan det jobbes på kommunalt nivå.

De poengterte alle viktigheten av å jobbe sammen mot et felles mål om et mer inkluderende samfunn. Et sentralt poeng er at vi alle har et felles ansvar for å mobilisere gode krefter i et langsiktig forebyggende arbeid. Vi skal jobbe sammen på tvers av fagsektorer for gode oppvekstvilkår for å forhindre grobunn for radikalisering og voldelig ekstremisme. Handlingsplanen har fem prioriteringsområder som har ligget fast siden 2014:

 1. Kunnskap og kompetanse,
 2. Samarbeid og koordinering,
 3. Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og bidra til reintegrering,
 4. Forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett og
 5. Internasjonalt samarbeid.

De åtte nye tiltakene er som følger:

 • Etablering av en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon (HOD og JD)
 • Nasjonal veiledningsfunksjon for arbeids og velferdsforvaltningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (ASD)
 • Utprøving av nye metoder for reintegrering etter endt straffegjennomføring (JD)
  Veiledning til barneverntjenesten om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere (BFD)
 • Utvikling av støtteressurser til bruk i skolen og barnehager (KD
 • Innsats mot terrorfinansiering (JD)
 • Utrede mulighet for bruk av risikovurderingsverktøy for politiet, PST og kriminalomsorgen (JD)
 • Aktørkart (JD koordinerer)

JD leder arbeidet

Målet er fortsatt det samme, nemlig å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker. Etter revisjonen er det fremdeles 30 gjeldende tiltak i handlingsplanen.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har hovedansvaret for det nasjonale koordineringsarbeidet, mens oppfølging av de enkelte tiltakene er lagt til konkrete departementer. Det er etablert en tverrdepartemental gruppe under ledelse av Justis- og beredskapsdepartementet. Gruppen skal bidra til en løpende koordinering av arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder oppfølging av tiltakene i planen og drøfting og implementering av nye tiltak.

Det er etablert en tilsvarende gruppe på direktoratsnivå som følger utviklingen på feltet, identifiserer behov for justeringer eller nye tiltak og gir råd til departementsgruppen. Disse gruppene bringer jevnlig inn representanter fra ulike profesjoner, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer som skal bidra med sine erfaringer med allerede igangsatte tiltak, samt komme med innspill til nye tiltak ved behov. Den tverrdepartementale gruppen skal for øvrig bidra med å innhente, systematisere og videreformidle nasjonal og internasjonal kunnskap. Nettsiden radikalisering.no skal videreutvikles som plattform for arbeidet.

Se hele lanseringen på regjeringen.no

Les og last ned den reviderte handlingsplanen

Det forebyggende arbeidet har blitt ytterligere styrket etter at handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014. Særlig aktuelle i denne sammenhengen er følgende planer:

I tillegg er en ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer og en ny handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet under utarbeidelse.