I går la regjeringen frem sin nye handlingsplan mot voldtekt. Planen favner bredt og inneholder tiltak rettet mot grunnskolen, videregående utdanning, helse – og omsorgstjeneste, politi og rettsapparat.

– Voldtekt er en grov kriminell handling som påfører offeret store skader. Det er også en forbrytelse som bidrar til å bryte ned samfunnet. Regjeringen prioriterer arbeidet med å bekjempe voldtekt, sammen med andre seksualforbrytelser, sier fungerende justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale (FrP).

Tiltakene i handlingsplanen fordeler seg på fem innsatsområder: Målrettet forebygging, styrket hjelpetilbud etter voldtekt, bedre oppfølging av gjerningspersonene, styrket etterforskning og behandling i rettsapparat, samt mer kunnskap og kompetanse.

Tiltakene i handlingsplanen fordeler seg på fem innsatsområder: Målrettet forebygging, styrket hjelpetilbud etter voldtekt, bedre oppfølging av gjerningspersonene, styrket etterforskning og behandling i rettsapparat, samt mer kunnskap og kompetanse.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sin undersøkelse fra 2014 viser at 9,4 prosent av kvinner og 1,1 prosent av menn oppgir å ha blitt voldtatt i løpet av livet. Halvparten av kvinnene som rapporterte om voldtekt ble voldtatt før fylte 18 år.

Hvorfor en ny handlingsplan mot voldtekt?

Mange unnlater å anmelde voldtekt. Mørketallene antas å være store. Nyere undersøkelser viser også at bare et mindretall av utsatte søker hjelp hos helsetjenesten eller øvrig hjelpeapparat etter en voldtekt. Det er nødvendig å styrke oppfølgingen av de utsatte og det trengs mer kunnskap og bedre forebyggende innsats.

Festrelatert voldtekt var den største kategorien for anmeldte voldtekter i 2017. Tall fra SSB viser at hele 98 prosent av de siktede er menn. Nesten 63 prosent av de siktede var under 30 år. Holdningsskapende arbeidet med å ansvarliggjøre unge menn, skape respekt for andre og hverandres grenser, og tydeliggjøre konsekvensene av å bli politianmeldt for voldtekt blir her særlig viktig, noe som også løftes rem i rapporten.

Samordnet innsats

Handlingsplanen mot voldtekt skal bidra til å sikre god forankring, helhetlig og samordnet innsats på et område hvor mange sektorer har sin del av ansvaret. Handlingsplanen er derfor utarbeidet i samarbeid mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapport: Handlingsplan mot voldtekt 2019 – 2022