Det er viktig å komme sammen med andre SLT-koordinatorer når en er nyansatt i denne jobben – for å høre hvordan andre går i gang med oppgavene. På innføringskurset handler det om å presentere og diskutere den grunnleggende plattformen for kriminalitetsforebygging. I tillegg er det sentralt å knytte kontakt med andre koordinatorer og lære hvordan SLT-modellen kan og skal bli en virksom modell for godt tverrfaglig samarbeid og samordning.

Denne uka, 30. og 31.januar hadde vi gleden av å kurse 25 nye SLT-koordinatorer fra hele landet. Programmet var satt sammen, med god hjelp fra både SLT-koordinatorer og andre nære samarbeidspartnere.

Første dag startet med at kommunikator Sibeth Hoff varmet opp med kommunikasjonsøvelser, under overskriften «Hvem er jeg i møte med andre?».

Deretter presenterte Knut Skedsmo, nasjonal SLT-rådgiver i Kfk, Gullstandarden av SLT-modellen. Med Skedsmos årelange erfaring med rådgivning til kommunene, er det ingen tvil om at han ble lyttet til.

Anja Bakkeli, seniorrådgiver i Kfk, ga kriminalitetsforebygging en faglig forankring. Hun viste også hvordan Veiviseren er en kilde til kunnskap og kompetanse og oppfordret de nye SLT-koordinatorene til å være aktive på Veiviseren og sende oss tips om gode erfaringer, fagstoff og eventuelt andre innspill.

SLT-koordinator Ida Eliseussen fra Nes kommune delte av sin erfaring med å være ny koordinator. Hun dro oss gjennom begrepene forplikte, forankre og formidle. Hun hadde måttet jobbe mye i starten, med å få sine samarbeidspartnere til å kjenne seg forpliktet av at kommunen har SLT-modellen som en del av sin organisasjon. Hun vektla også betydningen av å få forankret SLT i kommunens planprosesser og «selge» inn SLT på alle de arenaer der forebygging og samarbeid og samordning til beste for barn og unge er tema. Eliseussen påpekte at formidling av SLT-arbeidet er viktig. En må skrive gode referater som forplikter til handling, få SLT-arbeidet inn i planene og snakke om arbeidet med forebygging på alle aktuelle arenaer. «Det som ikke skrives er ikke viktig og det som ikke snakkes om er heller ikke viktig», sa Eliseussen.

SLT-koordinator Frøydis Straume fra Skien kommune presenterte SLT-arbeidet slik de har organisert det i sin kommune. Om sin rolle som SLT-koordinator og hva hun mente var ekstra viktig trakk hun fram det å lede og begeistre, motivere og «mase», det å være trygg og tydelig, modig og utålmodig og det å ha respekt for den andre og evne til å lytte. Når det gjelder satsingsområder innenfor SLT-arbeidet i Skien trakk Straume fram arbeidet med å forebygge seksuelle krenkelser i ungdomsmiljøene da dette har vært en særlig utfordring i kommunen de siste årene. Hun påpekte at kommunen bruker betydelige ressurser på å rette en innsats mot foreldrene. Det handler om at foreldrene ikke må slutte å være foreldre; de må rett og slett være litt «kjipe» i betydningen ikke glemme å sette grenser.

De tre erfarne SLT-koordinatorene Britt Veum Hauge fra kommunene Sogndal/Leikanger/Luster, Inga Marit Bakken fra Lørenskog kommune og Bjørn-Erik Pedersen fra Ås kommune startet den andre kursdagen med å presentere SLT-modellen og arbeidsmåten i sine respektive kommuner. På denne måten fikk forsamlingen et konkret innblikk i bredden og variasjonen når det gjelder SLT-arbeidet i Norge. De tre SLT-koordinatorene bidro til et gruppearbeid om aktuelle utfordringer i SLT-arbeidet sammen med Sonja Iren Eidissen, seniorrådgiver i Kfk.

Helge Fredriksen, spesialrådgiver ved Kompetansesenter Rus Sør (Borgestadklinikken) presenterte «verktøykassen» som de har, med ulike virkemidler og tiltak i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Hva ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er i praksis, fikk deltakerne god kjennskap til gjennom foredraget til Ketil Leth-Olsen, nasjonal koordinator i Konfliktrådet.

SLT-koordinator i Sandefjord, Eddie Whyte, avsluttet kurset med et spennende foredrag om SLT-arbeidet i forbindelse med kommunesammenslåing, ut fra sin egen erfaring med dette i Sandefjord. Hans råd var å være med i prosessene fra starten av, for å holde SLT-fanen høyt også i forbindelse med sammenslåingen. Det vil etter hans mening være vanskeligere å få gjennomslag for en god SLT-organisering hvis man kommer inn etter at de nye vesentlige strukturene allerede er lagt i «den nye kommunen».