Denne uken har Sekretariatet for konfliktrådene utgitt en veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Formålet med veilederen er å bidra til større grad av lik tverretatlig praksis dersom ungdom begår nye straffbare forhold under straffegjennomføringen. Veilederen utgis av Sekretariatet for konfliktrådene, men Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har gitt gode innspill og kvalitetssikret det som omhandler politiets og påtalemyndighetens ansvarsområde.

De strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging trådte i kraft 1. juli 2014.
På landsbasis har det vist seg å være ulik praksis og ulike rutiner i den tverretatlige samhandlingen
ved nye straffbare forhold under straffegjennomføringen.

Sekretariatet for konfliktrådene nedsatte derfor i oktober 2016 en tverrfaglig arbeidsgruppe med
representanter fra politi, påtalemyndighet, domstol og konfliktråd. Arbeidsgruppens overordnede
mandat var å bidra til en større grad av lik praksis ved nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 21. juni 2018. Rapporten inneholdt blant annet forslag til veileder
for politiets, påtalemyndighetens og konfliktrådets samhandling ved nye straffbare forhold under
gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det var også utarbeidet forslag til
korresponderende maler mellom etatene. I samråd med Riksadvokatembetet og Politidirektoratet ble arbeidsgruppens forslag til veileder med tilhørende malforslag sendt på høring til samtlige av landets politidistrikt, statsadvokatembeter og konfliktråd. Mottatte høringsuttalelser ble hensyntatt i det videre arbeidet med veilederen, som nå er ferdigstilt.

Håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging (Veileder 1-2019)

Ved spørsmål om veilederen kan jurist/seniorrådgiver Marte T. Hauger kontaktes på: Marte.Hauger@konfliktraadet.no

Du kan lese mer om straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff her