Saltorapporten viser utviklingen i barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, nå oppdatert med tall for 2019. Statistikken bekrefter den økende tendensen de siste årene, men også at de aller fleste barn og unge i hovedstaden er lovlydige.  

Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge mellom 10–17 år i Oslo har hatt en tydelig stigende tendens siden 2015. 2019 ble 1517 personer i i aldersgruppen registrert som mistenkte i straffesaker. Dette er en økning på 14 prosent fra 2018.

Økningen henger sammen med flere lovbrudd begått i fellesskap gjerne av gutter i alderen 15-17 år. Totalbildet preges også av et relativt fåtall av barn og unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Hvert år utarbeider Salto-samarbeidet en rapport med statistikk og analyser over barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Les årets rapport.