Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en rapport om nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Rapporten er basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. På lanseringen kom Kripos, Facebook, Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Midt med innspill og kommentarer til rapporten, som blant annet viser et økende antall nettovergrep mot barn i Norge og at innholdet i sakene blir grovere.

Det er stor vekst i antall tips som kommer til Kripos om straffbar nettrelatert seksuell aktivitet i Norge. Antall tips som går til undersøkelser økte fra 898 i 2015, til 1805 i 2018. Forskerne valgte ut 200 tips for hvert av årene 2015, 2016 og 2017, og fant blant annet høyest forekomst av tips om eksponering av barnets nakne kropp, kjønnsorgan og/eller bryst, etterfulgt av seksuelle handlinger med voksne og seksuelle handlinger med andre barn. Når det gjelder seksuelt relatert chatting med eller om barn fant forskerne at det var flest tips som omhandlet deling/produksjon av ulovlig materiale og deretter oppfordring/planlegging av seksuelle handlinger mot barn.

Det har de siste årene være en rekke store etterforskningsprosjekter om nettovergrep mot barn, og forskerne har intervjuet flere personer med spesiell kjennskap til disse prosjektene. Samlet sett har informantene inntrykk av at nettrelatert seksuell utnytting av barn i Norge er grenseløs i omfang og innhold. Gjerningspersonene i disse sakene er oftest menn som fremstår som helt normale, med lav grad av kriminalitet, ofte har familie og ryddig økonomi. De søker imidlertid etter stadig grovere materiale og yngre barn, og benytter seg av nye teknologiske muligheter og systemer for å holde seg anonyme og ukjente for politi og andre.

Utpressing på sosiale medier

Intervjuer med tjenester som Facebook og MovieStar Planet viser at de har sett tilfeller av at potensielle overgripere tar kontakt med barn på deres nettsteder, i tillegg til utpressing og deling av ulovlig materiale. Begge tjenestene har mekanismer for å rapportere og utestenge slike brukere, men forskerne påpeker at de har en utfordring i at de både skal virke attraktive for unge brukere, samtidig som de skal vise at de fanger opp og rapporterer på uønsket atferd.

En informant fra Slettmeg.no trakk i intervjuet frem at de får inn henvendelser om uønsket og straffbare forhold fra brukere av begge kjønn, i like høy forekomst. Det er interessant og viktig å huske på at gutter også blir rammet av denne typen nettovergrep. Slettmeg.no får også stadig flere saker som handler om at trusler tas i bruk for å skaffe nytt seksualisert materiale.

Hva kan gjøres?

Det er tydelig at nettovergrep mot barn er et fenomen som kun vil øke i omfang i tiden fremover. Hva kan samfunnet gjøre for å forebygge at flere barn blir utsatt for denne formen for overgrep? Og kan man forebygge at personer begår nettovergrep?

Informantene fra politiet trakk frem at det er behov for mer fokus på denne tematikken i grunn- og etterutdanningen for etterforskere, datateknikere og andre ansatte i politiet, men også bedre samarbeid med kommuner hva gjelder informasjon til familier til utsatt og mistenkt når en person anholdes for nettovergrep. De foreslo også at dømte og siktede for nettovergrep mot barn må få terapitilbud i forebyggende hensikt. Om behandling fungerer eller ikke finnes det ikke entydige bevis på, og her er det et tydelig behov for mer forskning – både på behandling, og på hva som trigger nettrelatert seksuell utnytting av barn.

Forskerne oppsummerer rapporten med noen relevante forskningsspørsmål for fremtidig forskning:

    •  Hva kjennetegner de personene som utøver nettovergrep i Norge?
    •  Hvordan foregår prosessen og dynamikken i utvikling av nettovergrep?
    •  Hvilke terapipotensiale finnes for utsatt og utøver?
    I tillegg legger de vekt på at arbeid med risikovurderinger og utarbeidelse av forebyggende tiltak vil kunne ha stor betydning for samfunnet. Som ledd i forebyggingsarbeidet er blant annet informasjon til barn og unge viktig.

Last ned rapporten her.