Sekretariatet for konfliktrådene har avgitt sin høringsuttalelse til rusreformutvalgets utredning NOU 2019:26 Fra straff til hjelp. SLT-koordinatorer fra flere kommuner har bidratt med sine innspill.  

– Det er mye interessant og positivt i utvalgets forslag, og vi mener det kan være klokt å tenke nytt om hvordan samfunnet skal reagere på bruk av ulovlige rusmidler. Vi tror likevel at forventningene til hjelpetilbudene er ganske langt unna virkeligheten mange steder, særlig når det gjelder tilbud til ungdom med rusutfordringer, sier direktør Christine Wilberg.

Sfk skriver følgende i sitt høringsinnspill:

«Sfk er skeptiske til realismen i utvalgets forslag om avkriminalisering i all den tid vi opplever det kommunale tilbudet til ungdom med rusutfordringer som sterkt mangelfullt. Skal man overføre ansvaret fra straffesakskjeden til helsevesenet, trengs det ressurser og tiltak som kan håndtere disse utfordringene. Vi opplever at kommune-Norge er langt unna å være rustet til å ta dette ansvaret.»

Foreslår avkriminalisering  

Det regjeringsoppnevnte utvalget har hatt i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler skal overføres fra justissektoren til helsesektoren.

Utvalget foreslår at dagens strafferettslige reaksjoner erstattes med et system der personer som tas for bruk og besittelse av illegale stoffer, i stedet ilegges møteplikt hos en kommunal rådgivningstjeneste. Her vil vedkommende tilbys råd og veiledning og eventuelt videre henvisning til hjelpetilbud innenfor det ordinære hjelpeapparatet. Det vil ikke være anledning til å ilegge sanksjoner eller overføre saken til straffesakskjeden dersom personen unnlater å møte hos rådgivningstjenesten eller takker nei til hjelpetilbud.

SLT-kommuner har bidratt 

Sfk inviterte alle kommunene med etablert SLT-samarbeid til å bidra i høringen, og Bamble, Drammen, Levanger, Skien, Namsos, Bjørnefjord, Namsos, Moss og Skien benyttet anledningen til å si sin mening om ekspertutvalgets forslag. I tillegg ble også alle konfliktrådene invitert til å bidra.

I innspillene til Sfk uttrykkes stor skepsis til utvalgets forslag om avkriminalisering. Dette begrunnes først og fremst av hensyn til barn og unge og en generell bekymring for tidligere debut og økt rusbruk blant mindreårige.

Mange av høringsinnspillene er særlig kritiske til at ordningen med oppmøte til rådgivningstjeneste skal være frivillig, i den forstand at man ikke får noen sanksjon dersom man uteblir. Det argumenteres her for at et element av tvang kan være nødvendig for å komme i posisjon overfor barn og unge til å kunne tilby dem hjelp.

Sfk har videreformidlet denne skepsisen i sin høringsuttalelse.

Ingen vesentlige konsekvenser for ungdomsreaksjonene

Saker som kun omfatter bruk og besittelse av narkotika, vil ikke lenger være aktuelle for ungdomsoppfølging dersom forholdene ikke lenger skal være straffbare. Sfk forventer derfor en viss, men begrenset nedgang i antall slike saker dersom utvalgets forslag går igjennom.

Sfk forventer utover dette ingen vesentlige konsekvenser for verken saksvolum eller vilkår for gjennomføring av ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

Les Sfks uttalelse på regjeringen.no. 

Les utvalgets rapport og øvrige høringsuttalelser på regjeringen.no.