Meklerhåndboka beskriver metoden – Gjenopprettende prosess – i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i en tilnærming der personer som er direkte involvert eller berørte av et bestemt lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap kan identifisere skader, behov og forpliktelser hendelsen har skapt, og sammen finne fram til måter å gjenopprette og hele urett og skade så godt det lar seg gjøre.

Hva er meklerhåndboka?

Målet er at partene kan sette ord på det som er vanskelig og selv bidra med en løsning for å få det bedre. Grunnprinsippene sier hvordan metoden utføres og angir standarder for hvordan meklere skal utføre sitt verv og ivareta parter som møter i konfliktrådet.

Meklerhåndboka inneholder også bakgrunnsinformasjon om konfliktrådet, meklerrollen og forventninger til samarbeid mellom mekler og den lokale konfliktrådsadministrasjonen. I tillegg inneholder håndboka sjekklister, praktiske råd og tips for utførelse av meklervervet og sikkerhetsrutiner. Håndboka må ses i sammenheng med grunn- og videreopplæring for meklere, interne rutiner og kompetansekrav til meklere i konfliktrådet.

Originalutgaven av meklerhåndboka ble først publisert i år 2000 og har blitt oppdatert fortløpende.

I 2019 ble det igangsatt en prosess for å oppdatere meklerhåndboka og nå er den nye versjonen publisert.

Synliggjøring av konfliktrådets arbeid

En av grunnene til at vi publiserer meklerhåndboka er at vi ønsker å synliggjøre hvordan møtene i konfliktrådet blir gjennomført og hva parter kan forvente av en mekler i konfliktrådet. Dette henger sammen med en undersøkelse utført av Opinion som ble gjennomført i begynnelsen av 2019.

Undersøkelsen tok for seg kjennskap, holdninger og tilliten til konfliktrådet. 3 av 4 sier at de har hørt om konfliktrådet og nesten alle er positive. Samtidig er det mange som ikke vet at for eksempel halvparten av sakene i konfliktrådet er straffesaker oversendt fra politiet. Her er lenke til artikkelen.

Konfliktrådet har også et mål om å formidle kunnskap til førstelinjetjenesten og samarbeidsparter. Meklerhåndboka gir utfyllende informasjon om rammene rundt møtene i konfliktrådet og går til kjernen av hvilke spørsmål som stilles og hva som er formålet.

Samarbeidsparter har nå en mulighet til å få innsikt i metoden i konfliktrådet og grunnprinsippene som ligger bak møtene. Og kanskje vet du om en situasjon som kunne blitt bedre ved hjelp av upartiske meklere som stiller åpne spørsmål for å skape innsikt og dialog mellom partene?

Her kan du laste ned meklerhåndboka: Meklerhåndboka 2020.

Meklerhåndboka er nå for første gang tilgjengelig på engelsk: The Mediators Handbook 2020.

Husk å bruke bokmerker slik at du enkelt navigere frem og tilbake mellom ulike avsnitt.

Gratis og frivillig tilbud

Å møtes i konfliktrådet er gratis og tilbudet er frivillig. I konfliktrådet tror vi på at de som møter den andre parten frivillig, står sterkere i stand til å komme frem til en konstruktiv løsning.

Lokale konfliktråd kan kontaktes for å høre om en sak kan egne seg.

Ønsker du å melde inn en sak eller snakke med noen om saken kan egne seg?

Se kontaktinformasjon på www.konfliktraadet.no

Kommentar: Meklerhåndboka er oppdatert i september 2020. Lenken er redigert slik at den går til denne versjonen med de siste endringene.