Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep, uansett funksjonsevne. VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Likestillingssenteret har fått midler fra tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner til å overføre VIP-programmet til Norge, og skal prøve ut programmet i seks kommuner i 2019. 

Målet med VIP-programmet er å gi personer med utviklingshemming kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold og overgrep. Dette kan bidra til å forebygge, og til at flere klarer å si ifra til noen om de blir utsatt for vold og overgrep.

VIP-programmet er utviklet i Sverige og driftes i dag av Eskilstuna kommune. Eskilstuna kommune har laget en film om programmet, som kan ses på deres nettsider. Likestillingssenteret og SMISO Hamar har fått rettighetene til å overføre programmet til Norge, og har høsten 2018 vært på instruktørkurs for selv å lære opp seks pilotkommuner som vil delta i prosjektet. Kommunene er: Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Kristiansund.

Mer om programmet

VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grensesetting, vold og overgrep. Hver modul varer i to timer, og deltakerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modulene er satt sammen av mange praktiske øvelser og små kunnskapsbolker som skal utfordre og styrke kunnskapen hos deltakerne. Les mer om programmet her.

TryggEst

Samtidig som Likestillingssenteret tester ut VIP, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et prøveprosjekt kalt «TryggEst», som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Dette prøves ut i 10 kommuner og to bydeler i Oslo. Les mer om TryggEst her. 

Trygg i egen seksualitet – fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting

Likestillingssenteret har tidligere i samarbeid med Hamar kommune utviklet en fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med utviklingshemming. Fagdagen skal gjøre de ansatte bedre i stand til å forebygge overgrep, gjennom økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting. Les mer om fagdagen her.

Det er viktig med gode tiltak som kan bidra til å forebygge vold og overgrep mot både barn og voksne med utviklingshemming. Vi gleder oss til å følge med på begge disse prosjektene – særlig på hva fremtidige evalueringer vil vise, og om prosjektene kan bli til mer permanente tiltak og ordninger på nasjonal basis.