Det sier Bjarne Woll, SLT-koordinatoren i Tromsø kommune, som har inngått et samarbeid med mange sentrale aktører for å hjelpe de under 16 år som står i fare for å utvikle en kriminell adferd.

– Vi så at det var en gjeng med yngre ungdommer som trengte veiledning og oppfølging. De hang på kjøpesentrene, avtalte slåssing i og etter skoletid og det var en del rus inne i bildet. Vi så at vi måtte gjøre noe, på lik linje som vi gjør med de over den kriminelle lavalder, sier Woll.

Bjarne Woll kan fortelle at han i mange år har sittet i KOG, koordineringsgruppen som blant annet er et rådgivende organ for påtalemyndigheten som vurderer egnethet og tar beslutning i sakene som handler om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging som Konfliktrådet koordinerer og gjennomfører. Woll skryter av det gode samarbeidsforholdet i denne gruppen:

– For aktørene oppleves det tverrfaglige samarbeidet i KOG-en som unikt, og det inspirerte til å få til noe lignende også for de under 16 år.

 Konfliktrådet inspirerte

Konfliktrådets metode om tett oppfølging av utsatte ungdommer, ble utviklet fra å være en tanke til å bli noe helt konkret. Erfaringen fra KOG-en kom til nytte, der man har sett effekten av Konfliktrådets arbeid over mange år.

Elisabeth Holthe, ungdomskoordinator i Konfliktrådet, er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned for den yngste gruppa i Tromsø, på relativt kort tid:

– Helt siden oppstarten av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for fem år siden, har tenkt at man har manglet et lignende tilbud til de under 16 år. Det er jo helt bak mål at man må begå kriminalitet for å få den type oppfølging. Det var SLT-koordinator Bjarne Woll og leder for Fritidsavdelingen i Tromsø kommune, Jonny R. Hanssen, som tok initiativet til å se på hva vi kunne gjøre for de under 16 år, forteller hun.

 Får ungdommene i aktivitet

Gruppa som samarbeider om de aller yngste i Tromsø, er bredt sammensatt, og består blant annet av politi, barnevern, sosiallærer, Ressurssenteret, leder for kultur og fritid, SLT-koordinator og konfliktrådet.

De møtes hver 14. dag i rådhuset hvor målet er å komme med konkrete tiltak til de ungdommene som trenger det.

–  Vi skaffet oss en oversikt over ungdomsmiljøet og hvilke utfordringer som var der. Blant annet var det mange unge som hang på kjøpesenteret, som burde vært på skolen eller fritidsaktiviteter. Vi fikk skolen på banen når vi kunne fortelle om avtalte slåsskamper de ikke visste om.

Holthe forteller at næringslivet vært veldige gode til å skaffe ungdommene arbeidserfaring og jobb, i stedet for at kjøpesentrene kun blir et oppholdssted.

– Det har hatt en kjempegod effekt at ungdommene har fått praksisplass og kommet på en arena hvor de mestrer noe. På sikt ønsker vi å få på plass en ungdomskontakt som kan følge dem mellom skole og fritid og ha et koordineringsansvar inspirert av jobbingen til Ungdomskoordinatorene i Konfliktrådet, forteller hun.

 Ta fysisk kontakt med hverandre

Woll mener organisasjoner har en fantastisk mulighet til å jobbe sammen om utfordringer i lokalmiljøet, og at det handler om å ta fysisk kontakt over grensene for å få til et godt samarbeid.

– Vi tok fysisk tar kontakt med leder av lokalt konfliktråd for å snakke om lokale utfordringer – og da var vi i gang. Tydelig samarbeid gir resultater, sier Woll.