Kirkelig undervisningsforbund i Borg bispedømme arrangerte nylig en fagdag på hotell Quality i Sarpsborg hvor tema var mental helse for ungdom. I løpet av dagen ble også rus og kriminalitetsforebygging tatt opp. Her ønsket arrangøren å sette fokus på hvordan yrkesgruppene i kirken kan få økt kunnskap om forebygging av rus og kriminalitet og hvordan kirken kan bidra som en ressurs inn i lokalmiljøet.

Fagdagen samlet nær 60 deltakere fra menigheter i Follo, Østfold og på Romerike, representert ved menighetspedagoger, diakoner, ungdomsarbeidere, frivillige og noen få prester.

Kfk var invitert for å fortelle om SLT-modellen og gi eksempler på hvordan kirken eller menigheten kan bidra inn i de forebyggende arbeidet. Det finnes i dag 27 kommuner som arbeider etter SLT-modellen innenfor Borg bispedømme, så flere av deltagerne hadde hørt om SLT-samarbeidet i sin kommune. Noen menigheter har engasjert seg aktivt i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ved å delta i dialogsamarbeidet opp mot andre tro og livssyn, mens andre har valgt å gå tyngre inn med ressurser i samarbeid med kommunens forebyggende arbeid. Menigheten i Oppegård og Nittedal er eksempel på dette. Begge menighetene bidrar med store ressurser inn mot det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet og deltar aktivt i SLT- samarbeidet.

En av innlederne på fagdagen var ungdomsarbeider Fredrik Røste fra Nittedal menighet. Han fortalte om sitt arbeid og viktigheten av at kirken fremsto som en reell samarbeidspartner for kommunen. I tillegg til konfirmantundervisning, ungdomsklubb og ledertrening bidrar kirken også med rekruttering av støttekontakter til kommunens tjenester. Gjennom deltagelse i SLT-modellen fikk han oppdatert kunnskap om trender og utvikling, samt at han fikk bidra inn med sine erfaringer. Han beskrev SLT-modellen som genial i forhold til det å bli kjent med hverandre på tvers av fagområder.

Formelt nettverk styrker også det uformelle – det gjør det lettere å ta kontakt med hverandre!

Kfk oppfordret deltakerne på samlingen til å ta kontakt med sin kommune for å oppnå et tettere samarbeid. I vår kontakt med SLT-koordinatorene vil vi også oppfordre dem til å ta kontakt med den lokale kirke med tanke på et tettere samarbeid.