Alt for mange barn bærer på en vond hemmelighet om at noen har utsatt dem for et seksuelt overgrep. Kripos har lansert en kampanje om at ikke alle hemmeligheter skal holdes. Hensikten er å få flere barn til å fortelle om seksuelle overgrep. Voksne må ta imot barna på en bedre måte. Både nettchat, Snapchat-kontoen til Ung.no og Facebook brukes aktivt til deling av filmer og informasjon.

Straffesaksregisteret viser at anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig de siste årene. Flere barn tok kontakt med politiet under og etter kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes» i 2016, men politiet tror at mange fortsatt ikke tør å si ifra. Politiet erfarer at mange unge først og fremst forteller om seksuelle overgrep til venner, men at hemmeligheten holdes der. De har derfor hatt en ny runde med ulike kampanjeaktiviteter, hvor de har fokus på at noen hemmeligheter er så viktige at de må deles videre til en voksen man stoler på eller politiet.

Omfangsundersøkelser blant unge over 16 år fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at mange utsettes for seksuelle overgrep innen fylte 18 år, og at gjerningspersonen ofte er noen de kjenner godt. Selv om tallene er noe forskjellige, viser begge undersøkelsene at det er mange som opplever ulike former for seksuelle overgrep. Flere jenter enn gutter oppgir at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange barn oppsøker ikke hjelp eller anmelder forholdet. Behovet for en styrket innsats fra tjenestene og myndighetene for at det skal bli enklere og tryggere for både barn og voksne å ta kontakt med hjelpeapparatet er stort.

Skam og skyldfølelse er ofte knyttet til seksuelle overgrep. Kripos oppfordrer derfor barn til å fortelle, og voksne til å varsle politiet. Det er behov for flere lavterskeltilbud som er tilrettelagt for barn, slik som tjenesten Kors på Halsen. Den populære helsesøsteren «Helsesista» har påpekt at politiet og Alarmtelefonen bør få egne chattetjenester på kanaler som barn bruker. Dette kan være enklere for barn å ta i bruk, og vil sånn sett kunne være forebyggende med tanke på å avverge flere overgrep. Politiet har varslet at de vil starte en chattetjeneste for ungdom gjennom Facebook Messenger.

Stadig flere nettovergrep avdekkes

Nylig er det avdekket flere saker om internettrelaterte overgrep, en gjerningspersonen er mistenkt for overgrep på over 100 barn. «Dark-Room» saken, der over 50 personer har blitt siktet for å ha deltatt i et nettverk det blant annet ble delt bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn, har også bidratt til å sette temaet på dagsorden.

Denne uken ble det lansert en rapport fra UNICEF om barn i den digitale verden, som påpeker at tilgang til digitale verktøy kan være en overveldende positiv del av barns liv. Samtidig presiseres det i rapporten at tilgang til internett også fører med seg risiko for blant annet å bli utsatt for seksuelle overgrep, og at myndigheten og andre bør ta grep for å sikre at barn har trygg tilgang til internett.

En viktig del av dette arbeidet er å gi barn kunnskap om hva de skal gjøre dersom de kommer i kontakt med noen som forsøker å få dem til å sende bilder, filmer eller på andre måter bli utnyttet seksuelt. Dette kan virke forebyggende, og er noe Redd Barna og andre har jobbet med i mange år. Det er imidlertid behov for en nasjonal innsats på dette området, og regjeringen arbeider med å lage en strategi for å forebygge og bekjempe internettrelaterte overgrep etter anmodning fra Stortinget.

Les om kampanjen til Kripos på deres Facebooksider og politiets nettsider.

Les mer og last ned omfangsundersøkelsene fra NKVTS og NOVA, og UNICEFs rapport Children in a digital world.