Koronautbruddet har satt hjelpeapparatet under enormt press. Samtidig er mange bekymret for hva som skjer med de mest sårbare barna nå som det ikke er så lett å pleie naturlig kontakt. Nå har flere sentrale aktører på området samlet kunnskap om utfordringer for tjenesteapparatet og hvordan man best mulig kan nå trengende barn og unge. 

Hjelpere i alle ledd jobber for tiden i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp. Derfor har RVTS Øst nå iverksatt et arbeid for å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Deres nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap, psykososialberedskap.no er nå oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer mm. Den vil fortløpende bli oppdatert i tiden fremover.

Koordineringsgruppe for utsatte barn og unge

Regjeringen har nedsatt en koordineringsgruppe som skal følge opp tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Kooordineringsgruppen skal sikre oppdatert informasjon om sårbare barn og unge og koordinert informasjonsflyt mellom direktoratene og ut til tjenestene.

Gruppen ledes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD) og Sekretariatet for konfliktrådene (SfK)».

Mer informasjon om koordineringsgruppen, samt gruppens  to første rapporter, finner du på Bufdirs nettsider.