Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2018. Frist for å foreslå kandidater er 16. november 2018.

Samordnet innsats

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at den som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Justis- og beredskapsdepartementet vil også i 2018 dele ut en samarbeids- og samordningspris. Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Om forslagene

Forslag til prisvinnere må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen.

Det bes om innspill innen 15. november 2018. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Konferanse 13. desember i Bergen

Prisen skal overrekkes i tilknytning til en konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Konferansen finner sted i Bergen, 13. desember 2018. Mer informasjon og påmelding her.

NB: Påmeldingsfrist 1. november.

Les mer om hvem som har mottatt prisen tidligere her.