Kvalitet, nytenkende og tro på mennesket – kjenner du deg igjen i våre verdier?  Har du også interesse for kriminalitetsforebygging og straffereaksjoner for ungdom? Vi utlyser nå ut to faste stillinger og et årsvikariat. I tillegg kan det også være aktuelt med et kort engasjement.

Søknadsfrist: 15. november 2018

Seniorrådgiver, kriminalitetsforebygging (fast stilling)

 • Bidra til å utvikle tverrsektorielt samarbeid om kriminalitetsforebygging lokalt og nasjonalt.
 • Tilskuddsforvaltning og oppfølging av private og kommunale tilskuddsmottakere.
 • Analyse- og utredningsarbeid.
 • Lede og/eller delta i arbeidsgrupper om kriminalitetsforebygging internt og eksternt.
 • Skriftlig og muntlig kunnskapsformidling gjennom foredrag, undervisning og publisering av artikler på våre hjemmesider: kriminalitetsforebygging.no og konfliktraadet.no
 • Arrangere konferanser, erfaringssamlinger og opplæring.
 • Faglige oppgaver i sekretariatets øvrige drift om gjenopprettende prosess, sivile- og straffesaker, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Kvalifikasjoner: Høyere utdanning på masternivå. Erfaring fra utredning, forskning og/eller kunnskapsformidling vil tillegges vekt. Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Kunnskap om kriminalitetsforebygging, justissektorens arbeidsområder og offentlig forvaltning.
Erfaring og interesse for å lede prosesser og prosjekter.Kunnskap og erfaring fra arbeid med statistikk en fordel. Erfaring fra arbeid med digitale plattformer, f.eks i undervisningsøyemed, en fordel.

Nyopprettet stilling som rådgiver/seniorrådgiver (fortrinnsvis jurist, fast stilling)

 • Arbeid med kvalitet og videreutvikling av straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd, se konfliktrådsloven kap. IV og V.
 • Forebygging av ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet.
 • Utredning og analyse.
 • Juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor etatens virkeområde.
 • Utstrakt samhandling med andre aktører i justissektoren.
 • Bidra i opplæring og undervisning, samt konferanser og erfaringssamlinger.

Kvalifikasjoner: Høyere utdanning på masternivå. Fortrinnsvis juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.God kjennskap til offentlig forvaltning. Strafferettslig erfaring og arbeid med barns rettigheter en fordel.Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Det er et forbehold om endelig godkjenning av konfliktrådets budsjett 2019 for denne stillingen.

Ett års vikariat som rådgiver/seniorrådgiver på vold i nære relasjoner

 • Fagansvar, herunder fagutvikling, på forebygging av vold i nære relasjoner.
 • Tilskuddsforvaltning og oppfølging av tilskuddsmottakere.
 • Skriftlig og muntlig kunnskapsformidling gjennom foredrag, undervisning og publisering av artikler på våre hjemmesider: kriminalitetsforebygging.no og konfliktraadet.no
 • Arrangere konferanser, erfaringssamlinger og opplæring.
 • Lede og/eller delta i relevante arbeidsgrupper.
 • Faglige oppgaver i sekretariatets øvrige drift om gjenopprettende prosess, sivile- og straffesaker, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Kvalifikasjoner: Høyere utdanning på masternivå. Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Kunnskap og erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner. Erfaring og interesse for å lede arbeidsprosesser og prosjekter. Erfaring fra offentlig forvaltning en fordel.

For alle tre stillinger vil personlig egnethet bli vektlagt:

Gode samarbeidsevner, med vilje til å bidra aktivt i det kollegiale fellesskapet.
Evne til å arbeide analytisk, strukturert og selvstendig.
Fleksibel og løsningsorientert.
Trives med relasjonsbygging, er omgjengelig og tydelig i din kommunikasjon.
Vi ber om at det i søknadsteksten fremkommer hvilke(n) av stilling(ene) søknaden gjelder for.

Vi tilbyr:

Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364 i lønnsspennet 524 200 – 670 000 (ltr. 60 – 73) eller som rådgiver, stillingskode 1434 / i lønnsspennet kr 480 600 – 524 200 (ltr. 55-60), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Mulighet for faglig og personlig utvikling
En raus personalpolitikk
De ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Sigrid Bay tlf. 90186847, seniorrådgiver Torunn Højdahl tlf. 92035259 eller seniorrådgiver Frøydis Heyerdahl tlf. 99013309.

Søknad sendes via Jobbnorge  innen 15.11.18.

Om oss:

Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging ble etablert 1. november 2015, og lagt til Sekretariatet for konfliktrådene. Senteret skal bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt, gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.