Manglerud politistasjon har gjennom SaLTo-samarbeidet med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø i Oslo syd, utviklet et tverretatlig program for systematisk oppfølging av unge ofre for kriminalitet. Bydelene og politiet har gode erfaringer med programmet som ble tatt i bruk i 2008.

Trygghetsprogrammet er et tilbud til alle unge ofre under 18 år som har vært utsatt for lovbrudd som vold, ran, trusler eller seksuelle forbrytelser. Hovedmålet med programmet er at ofre og vitner under 18 år som er utsatt for lovbrudd som vold, ran, trusler og seksuelle forbrytelser, skal få tilbake sin trygghetsfølelse i det offentlige rom. Programmet er lite egnet i saker hvor gjerningspersonen er i samme familie.

Les mer om programmet i veilederen:

Trygghetsprogrammet – en veileder for systematisk oppfølging av unge ofre for kriminalitet