Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 tildeles prosjektet Jasska/Trygg. Prisen er innstiftet av Justis- og beredskapsdepartementet for å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

 

 

Høsten 2017 ble det satt i gang et eget oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord. Målet med prosjektet er å følge opp de berørte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden. Prosjektet som har fått navnet Jasska/Trygg og følger to hovedspor:
  1. følge opp de berørte etter overgrepssakene i Tysfjord kommune
  2. iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden
Prosjektleder Tor Erik Rønne

Jasska/Trygg får prisen for det omfattende endrings- og utviklingsarbeidet som er gjort gjennom prosjektet.

Prosjektet beskrives som en øvelse i samarbeid der ressurser forenes på tvers av ulikheter, og der både lokale og eksterne krefter deltar. Prosjektet omfatter en massiv kunnskapsbygging hos både barn og voksne, og et omfattende utviklingsarbeid på systemnivå.

Prismidlene på 250 000 kroner skal benyttes til prosjektet.

Les mere fra Regjeringen.no her.

Les mer fra NRK her.

Følg prosjektet fra Facebook her.