Høsten 2018 ble det etablert en nasjonal ordning med mobbeombud for alle barn og elever i barnehage og grunnskole i alle fylker. Ombudene skal bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om skolemiljø i videregående opplæring. Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier.

Nå er ordningen kommet til Trøndelag, og i oktober 2019 ble det første kommunale mobbeombudet tilsatt i Malvik kommune. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte i kommunen slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt psykososialt miljø.

Helle Garberg Rånes kommer til Malvik fra jobben som Seniorrådgiver ved Konfliktrådet i Trøndelag med ansvar for blant annet mobbesaker. Malvik er den første kommunen i Trøndelag som ansetter eget mobbeombud så nå skal hun gjøre seg kjent med kommunen, skolene, barnehagene og folket.

«Jeg har god erfaring med å skape dialog, noe som vil være en av hovedoppgavene mine i jobben som mobbeombud også. Vi kan ofte oppleve at det blir søkelys på hvem som har rett og hvem som har feil i mobbesaker. Her blir det viktig å lytte til alle, og ha fokus på hva som kan gjøres for å skape en endring dersom miljøet ikke oppleves trygt og godt. Alle som er berørt av mobbing har behov for at det skjer en endring – både de som er utsatt, de som krenker, foreldre, lærere og medelever.»

Les hele saken her