De fleste tjenestene for barn og unge er på vei mot ordinær drift etter koronakrisen. Likevel er det grunn til bekymring for opphopning av saker hos blant annet barnevern, helsetjenesten og politiet, mener en koordineringsgruppe oppnevnt av regjeringen. 

Dette fremgår av den femte rapporten til koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge. Gruppen har tidligere rapportert at tjenestetilbudet har vært hardt rammet som følge av koronapandemien.

Flere av tjenestene opplever fortsatt færre henvendelser enn normalt, og det kan virke som om terskelen for å be om hjelp har blitt høyere. Nå frykter de at nedstengingen har ført til en opphopning av saker som først vil bli synlig over tid.

Koordineringsgruppa

Koordineringsgruppen har vurdert tjenestetilbudet til sårbare barn og unge gjennom koronakrisen. Gruppen ledes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og har representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD), Sekretariatet for konfliktrådene (SfK) og NAV.