Plan- og bygningsloven pålegger kommuner og fylker å ta kriminalitetsforebyggende hensyn i sine planprosesser. God planlegging, og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlig sted.

Les og last ned håndboken her (pdf)

Sjekkliste for planleggere

Miljøsertifiseringsverktøyet Breeam

Breeam-Nor er den norske tilpasningen av Breeam og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjoner utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg og eiendomsnæringen i Norge.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Se mer på nettsiden til Ngbc.no

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Forebygging av kriminalitet er et at temaene utbygger må svare for i sertifiseringen. Og her blir byggansvarlig bedt om å søke kontakt med sikkerhetsnæring, politi eller lokale kriminalitetsforebyggere/SLT – koordinatorer.

Byggeledelsen ønsker en gjennomgang av bygget og nærområdet og ønsker innspill på tema som:   utforming av fasade, belysning, adgangskontroll, plassering av varelevering, sykkelparkering, underganger, gangveier, utforming av utearealet mm.

Dersom du som lokal representant for kommune eller bydel har kunnskap om utvikling av området med tanke på veier, skole og butikker ol., er dette også nyttig kunnskap for en utbygger.

Nedenfor finner du noen eksempler på tiltak som kan gi beboere og fagfolk oversikt over utfordringer og forbedringer i nærmiljøet/bydelen:

Trygghetsvandringer (eksempel fra Stockholm)

Trygghetsvandring (eksempel fra Lørenskog)