I statusrapport 5 har koordineringsgruppen særlig vurdert restanser i tjenestene. Mange av tjenestene for barn og unge har hatt redusert aktivitet, og det er satt inn en del kompenserende tiltak. Helsetjenestene har naturlig nok vært sterkest berørt. Flere av de andre tjenestene, som politi, konfliktråd og barnevern, rapporterer  om en nedgang ihenvisninger og henvendelser.

Det er derfor igangsatt flere FOU-prosjekter om pandemiens konsekvenserfor barn og unge, som redegjøres for i denne rapporten.

Last ned «Statusrapport 5 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien» (pdf)