Når det gjelder status for konfliktrådene er det enkelte svekkelser i tjenestetilbudet overfor ungdom som gjennomfører ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Konfliktrådene trekker frem redusert undervisningstilbud bortfall av fritidsaktiviteter og redusert tilgang til møtelokaler som de fremste utfordringene for å sikre individuelt tilpassede straffegjennomføringer under dagens smittesituasjon. En ny kartlegging viser at seks av tolv konfliktråd gjennomførte færre fysiske møter med ungdom enn normalt. Flere kommuner med høye smittetall stenger for møter med eksterne samarbeidspartnere som et forebyggende tiltak. Konfliktrådene gjennomfører derfor flere møter med ungdom og tjenesteutøvere i oppfølgingsteam på skjerm eller utsetter møter til konfliktrådene finner andre egnede møtelokaler. Det jobbes kontinuerlig med å sikre så normal tjeneste som mulig.

I denne statusrapporten har direktoratene kartlagt status i egne tjenester. Det er også innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien og innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner.

Last ned Statusrapport 10: «Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien» (pdf)