Regjeringen oppdaterte handlingsplanen i juli 2018. Flere midler er tilført. Forskning,  kunnskapsinnhenting samt  formidling er vektlagt.  En direktoratsgruppe med relevante underliggende virksomheter er opprettet. Gruppen skal systematisk styrke arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme på nasjonalt plan. Handlingsplanen er dynamisk.

Eksisterende tiltak skal justeres og nye tiltak skal utvikles i takt med endringer i trusselbildet. Under nevnes noen av de tiltakene som er fulgt opp eller er nye:

  • Nettsiden radikalisering.no  er aktuell som informasjonskanal for alle som arbeider med forebygging av radikalisering.
  • De to tilskuddsordningene er slått sammen til én ordning på totalt ca. 13,3 mill. kroner. Forvaltningen av ordningen er delegert til Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (Kfk). Oversikt for tildelinger i 2018 finnes på radikalisering.no og på Kfks hjemmeside. 
  • Samarbeid ved løslatelse fra fengsel er styrket. Det er innledet et samarbeid mellom PST, KDI og POD om oppfølging av personer hvor det er bekymring om radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • KRIPOS har utarbeidet en plan med forslag til tiltak for å styrke politiets tilstedeværelse på internett.

Aktuelle lenker:

Du kan lese mer om handlingsplanen og tiltakene her.

Følg med på regjeringens nettside radikalisering.no.

Du kan lese mer om årets nasjonale konferanse i Bergen 24.10.18 her

Du kan lese mer om Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) her.