Denne meldingen omhandler samfunnssikkerhet og forebyggende nasjonal sikkerhet.

Forrige melding, Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn, hadde et hovedfokus på beredskap. I denne meldingen rettes oppmerksomheten særlig mot forebygging. Forebygging er å etablere tiltak i forkant av hendelser for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av en uønsket hendelse. Ved å forebygge kan vi beskytte liv og helse, økonomiske, materielle og miljømessige verdier, og vi kan sikre kontinuitet i viktige samfunnsfunksjoner.

Kostnadene ved å forebygge kan være vesentlig lavere enn kostnadene ved å håndtere hendelser og reparere skader. Utvikling av kunnskap og kompetanse er derfor viktig for alt forebyggende arbeid.

Last ned Meld.St.5: «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» (pdf)